SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

12. USNESENÍ

z 2. schůze konané dne 29. listopadu 2016

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Senátní tisk č. 351

Po úvodním slově zástupce navrhovatele Ondřeje Landy, náměstka ministra financí ČR, po zpravodajské zprávě senátora Jiřího Hlavatého, kterou přednesl senátor Jaromír Strnad a po rozpravě

VÝBOR

I. doporučuje Senátu  Parlamentu ČR schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II. určuje zpravodajem  výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Jiřího Hlavatého;

III. pověřuje předsedu výboru senátora Jana Hajdu, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu PČR.

senátor Jan Hajda v.r.

předseda výboru

senátor Jaromír Strnad v.r. senátor Ladislav Kos v.r.

zástupce zpravodaje výboru ověřovatel výboru