SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

395.

USNESENÍ SENÁTU

ze 17. schůze, konané dne 18. prosince 2013

k návrhu senátního návrhu zákona senátorů Petra Víchy, Jiřího Bise a Pavla Eyberta, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší /senátní tisk č. 182/ - 2. čtení

Senát

I.​ schvaluje návrh senátního návrhu zákona, senátorů Petra Víchy, Jiřího Bise a Pavla Eyberta, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, jako senátní návrh zákona;

II.​ pověřuje:

1.​ předsedu Senátu, aby zajistil úpravu důvodové zprávy k návrhu zákona v souladu s jeho schváleným zněním a postoupil návrh zákona Poslanecké sněmovně k dalšímu ústavnímu projednání;

2.​ senátory Jiřího Bise a Petra Víchu, aby návrh zákona odůvodnili v Poslanecké sněmovně.

Milan Štěch v. r.

předseda Senátu

Vladimír Plaček v. r.

ověřovatel Senátu


Senátní návrh

ZÁKON

ze dne ………. 2014,

kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, se mění takto:

1. V § 11 odst. 5 se ve větě třetí slova „u stacionárního zdroje, jehož“ nahrazují slovy „u stacionárního zdroje nebo pozemní komunikace, jejichž“.

2. V § 12 odst. 1 se slova „§ 11 odst. 1 a 2 vychází ministerstvo a krajský úřad“ nahrazují slovy „§ 11 odst. 1 až 3 vychází ministerstvo, krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

3. V § 12 odst. 3 se slova „§ 11 odst. 1 písm. b) nebo § 11 odst. 2 písm. b)“ nahrazují slovy

„§ 11 odst. 1 písm. b), § 11 odst. 2 písm. b) nebo § 11 odst. 3“.

4. V § 12 odst. 8 se za slova „stacionárního zdroje“ vkládají slova „a pozemní komunikace“.

5. V § 15 odst. 8 se slova „méně než 5 000 Kč“ nahrazují slovy „méně než 50 000 Kč“.

6. V § 17 odst. 3 písm. c) se slova „každoročně ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence“ nahrazují slovy „každoročně do 31. března ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence za předchozí kalendářní rok“.

7. V § 37 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Provozovatelé spalovacích stacionárních zdrojů podle věty první mohou mezi sebou vyměňovat části emisních stropů, pokud přitom nedojde k navýšení součtu emisních stropů těchto spalovacích stacionárních zdrojů oproti stavu před výměnou, k vyřazení těchto spalovacích stacionárních zdrojů z přechodného národního plánu anebo nedojde k navýšení emisního stropu spalovacího stacionárního zdroje v aglomeraci.“.

8. V § 39 odst. 1 se slova „využitelného vyrobeného“ zrušují a za slovo „tepla“ se vkládají slova „dodávaného k využití ze stacionárního zdroje“.

9. V § 41 se na konci odstavce 9 doplňuje věta „Provozovatelé spalovacích stacionárních zdrojů podle věty první mohou mezi sebou vyměňovat části emisních stropů, pokud přitom nedojde k navýšení součtu emisních stropů těchto spalovacích stacionárních zdrojů oproti stavu před výměnou, ke snížení jejich celkového jmenovitého tepelného příkonu pod 50 MW anebo nedojde k navýšení emisního stropu spalovacího stacionárního zdroje v aglomeraci.“.


10. V příloze č. 4 části B se za bod 1vkládá nový bod 2, který zní:

„2. Kontinuální měření emisí podle bodu 1.1. se nevztahuje na spalovací stacionární zdroje o jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším, jejichž celkový jmenovitý tepelný příkon nedosahuje 100 MW, a které slouží jako záložní zdroje energie, a jejichž provozní hodiny, stanovené postupem podle prováděcího právního předpisu, v daném kalendářním roce nepřekročí 300 hodin.".

Dosavadní body 2 až 5 se označují jako body 3 až 6.

11. V příloze č. 10 části I bod 2 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

„2. Požadavky na spalovací stacionární zdroj na kapalná nebo plynná paliva

Palivo

Druh spalovacího zdroje

Mezní hodnoty emisí1)

NOx

CO

mg.m-3

Kapalné

kotle

130

100

Plynné

kotle

120

100

pístové spalovací motory

500

650

plynové turbíny

350

100

1) Vztahuje se k suchým spalinám, teplotě 273,1 K, tlaku 101,325 kPa a k referenčnímu obsahu kyslíku 3 % v případě kotlů, 5 % v případě pístových spalovacích motorů a 15 % v případě plynových turbín.“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.