SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE

34. USNESENÍ

z 5. schůze, konané dne 31. ledna 2017

k návrhu směrnice Rady o společném základu daně z příjmu právnických osob

Senátní tisk č. N 121/10

k návrhu směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB)

Senátní tisk č. N 122/10

k návrhu směrnice Rady o mechanismech řešení sporů týkajících se dvojího zdanění v Evropské unii

Senátní tisk č. N 123/10

k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice (EU) 2016/1164, pokud jde o hybridní nesoulady s třetími zeměmi

Senátní tisk č. N 124/10

Po úvodní informaci Aleny Schillerové, náměstkyně ministra financí, s přihlédnutím ke stanovisku Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, zpravodajské zprávě senátora Libora Michálka a po rozpravě

VÝBOR

I.

přijímá

k

​ návrhu směrnice Rady o společném základu daně z příjmu právnických osob;

​ návrhu směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB);

​ návrhu směrnice Rady o mechanismech řešení sporů týkajících se dvojího zdanění v Evropské unii;

​ návrhu směrnice, kterou se mění směrnice (EU) 2016/1164, pokud jde o hybridní nesoulady s třetími zeměmi

doporučení, která je přílohou tohoto usnesení;

II.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR, aby se k

​ návrhu směrnice Rady o společném základu daně z příjmu právnických osob;

​ návrhu směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB);

​ návrhu směrnice Rady o mechanismech řešení sporů týkajících se dvojího zdanění v Evropské unii

​ návrhu směrnice, kterou se mění směrnice (EU) 2016/1164, pokud jde o hybridní nesoulady s třetími zeměmi,

vyjádřil ve smyslu doporučení přijatého výborem;


III.

určuje

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu PČR senátora Libora Michálka;

IV.

pověřuje

předsedu výboru Václava Hampla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Václav Hampl v.r.

předseda výboru

Libor Michálek v.r.

zpravodaj výboru

Šárka Jelínková v.r.

ověřovatelka výboru


Příloha k usnesení č. 34 z 5. schůze VEU

31. 1. 2017

Doporučení k vyjádření Senátu PČR

k návrhu směrnice Rady o společném základu daně z příjmu právnických osob

k návrhu směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB)

k návrhu směrnice Rady o mechanismech řešení sporů týkajících se dvojího zdanění v Evropské unii

k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice (EU) 2016/1164, pokud jde o hybridní nesoulady s třetími zeměmi

Senát PČR

I.

1.​ souhlasí

s nutností usilovat o zkvalitnění podnikatelského prostředí na jednotném trhu EU, a proto rozumí snaze Komise zavést systém, který by byl transparentnější a společnostem by při přeshraničním podnikání snížil náklady na dodržování daňových pravidel;

2.​ podporuje

snahu o zavedení pravidel, které budou eliminovat mnohé ze slabin současného daňového rámce, který umožňuje agresivní daňové optimalizace a vyhýbání se daňovým povinnostem, a která učiní zdanění právnických osob mnohem transparentnější.

II.

1.​ upozorňuje,

že oblast přímých daní náleží do kompetence jednotlivých členských států, jednotná úprava v této oblasti povede nevyhnutelně k částečnému omezení národní suverenity v oblasti daňové politiky; omezena bude i možnost používat daňový systém k naplňování cílů hospodářské politiky;

2.​ nicméně je toho názoru,

že členské státy EU budou mít i po zavedení zmíněných pravidel nadále k dispozici ekonomické nástroje, kterými bude možné ovlivňovat hospodářskou politiku v rámci daňového systému, například výši daňových sazeb a nastavení jejich progrese, nastavení zdanění dividend, daňové a odvodové zatížení práce, zdanění negativních externalit například formou ekologických daní a další;

3.​ oceňuje

snahu o vytvoření jednotných pravidel, která povedou ke stanovení širokého základu daně s co nejmenším počtem výjimek, což je ve shodě s národní daňovou politikou ČR, dále výrazné omezení možnosti přesouvání zisků uvnitř EU a zavedení pravidel, které zaručí, že zisky budou podléhat zdanění tam, kde vznikly

4.​ souhlasí

s tím, aby v případě dalších jednání o společném základu daně, se návrh týkal pouze velkých nadnárodních skupin s celosvětovými příjmy nad 750 mil. EUR ročně, tzn., aby pro ostatní společnosti bylo zapojení do systému CCTB a CCCTB dobrovolné;

5.​ je toho názoru,

že pravidla obsažená v návrhu směrnice Rady o mechanismech řešení sporů týkajících se dvojího zdanění v EU by neměla být stanovena právní formu směrnice Rady EU, ale formu doporučení Rady EU a v tomto ohledu podporuje rámcovou pozici Vlády ČR;

6.​ podporuje

návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2016/1164, pokud jde o hybridní nesoulady se třetími zeměmi, neboť obsahuje nová opatření, která by zabránila společnostem ve využívání mezer mezi daňovými systémy členských států a zemí mimo EU k vyhýbání se zdanění.

III.

1.​ žádá vládu,

aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto stanovisko, a o dalším vývoji projednávání;

2.​ pověřuje

předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi.