Zákon

ze dne …. 2014,

kterým se mění zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění zákona č. 64/2014 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

1.​ V § 4 odst. 1 se věta třetí zrušuje.

2.​ V § 5 odst. 3 písm. b) se slova „kdo byl v posledních 3 letech pravomocně uznán vinným z přestupku“ nahrazují slovy „kdo pro vnitřní pořádek a bezpečnost představuje vážné nebezpečí svým jednáním, za které byl v posledních třech letech pravomocně uznán vinným ze spáchání více než jednoho přestupku“.

3.​ V § 6 se odstavce 2 a 3 včetně poznámky pod čarou č. 8 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

4.​ V § 7 odst. 1 se část věty druhé před středníkem včetně středníku a poznámky pod čarou č. 8 zrušuje a slova „hodlá-li“ se nahrazují slovy „Hodlá-li“.

5.​ V § 8 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

6.​ § 10 včetně nadpisu zní:

㤠10

Zabezpečení bezpečnostního materiálu

(1)​ Osoba nakládající s bezpečnostním materiálem jej vhodným způsobem zabezpečí proti odcizení nebo zneužití.

(2)​ Způsob zabezpečení podle odstavce 1 a jeho technické provedení musí odpovídat povaze, množství a rizikům spojeným se zabezpečovaným bezpečnostním materiálem. Účelem zabezpečení bezpečnostního materiálu je především zajistit, aby bezpečnostní materiál nebyl neoprávněnou osobou zneužit k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí.“.

1.​ V § 15 odst. 2 písm. a) se slova „odst. 1“ zrušují.

2.​ V § 15 odst. 2 písm. c) se slova „a platného dokladu o bezpečnostní způsobilosti nebo platného osvědčení fyzické osoby“ zrušují.

3.​ V § 16 odst. 2 se slova „odst. 1“ zrušují.

4.​ V § 17 odst. 1 se písmeno a) zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene b).

5.​ V § 17 odst. 2 se slova „odst. 1“ zrušují.

6.​ V § 17 odst. 3 písm. a) se slova „písm. b)“ zrušují.

7.​ V § 17 odst. 3 písm. b) se slova „odstavce 1 písm. a) nebo“ zrušují.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem, ve znění tohoto zákona.

2. Potvrzení o registraci vydané podle zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za potvrzení o registraci podle zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem, ve znění tohoto zákona.

Čl. III

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 376/2013 Sb., o technických požadavcích na zabezpečení bezpečnostního materiálu, se zrušuje.

Čl. IV

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.