ZÁKON

ze dne 2006,

kterým se mění zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Č Á S T P R V N Í

Změna zákona o registračních pokladnách

Čl. I

Zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách), ve znění zákona č. 358/2005 Sb. a zákona č. 545/2005 Sb., se mění takto:

V části první, § 23 odst. 1 se slova „1. ledna 2007“ nahrazují slovy „1. ledna 2008“.

Č Á S T D R U H Á

Účinnost

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.