ZÁKON

ze dne 2016,

kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon),
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 32/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 168/2015 Sb., se mění takto:

1.​ V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 3 odst. 3, § 5 odst. 6 a 8, § 6 odst. 5 a 6, § 7 odst. 1 a 8, § 8 odst. 4, § 9 odst. 3 písm. b) a c), § 21 odst. 2, § 24 odst. 3 písm. h), § 24 odst. 4 písm. b), § 24 odst. 5, § 24 odst. 6 písm. d), § 29 odst. 2 a v § 29b odst. 5 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

2.​ V § 2 odst. 1 písm. n) se slovo „podnikatelé4)“ nahrazuje slovem „podnikatelé20)“.

3.​ V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno t), které zní:

„t) uváděním do oběhu plemenného zvířete, spermatu, embrya, vaječné buňky, násadových vajec drůbeže a plemenného materiálu ryb a včel jejich nákup nebo prodej, nabízení k prodeji a každý jiný způsob převodu za úplatu nebo bezúplatně jiným osobám.“.

4.​ V § 2 odstavec 2 zní:

„(2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí

a)​ genetickým zdrojem zvířete

1.​ zvíře evidované v Národním programu náležející k určitému druhu nebo plemeni nacházející se na území České republiky mající význam pro výživu a zemědělství a pro ochranu a udržitelné využívání biologické rozmanitosti6d), které jsou zařazeny do Národního programu, nebo

2.​ genetický materiál živočišného původu, který obsahuje funkční jednotky dědičnosti a umožňuje přenos a regeneraci jedince při zachování jeho genetického základu, zejména odebrané sperma, vaječné buňky nebo embrya, a který je uchováván a evidován v genobankách zařazených do Národního programu,

b)​ genobankou právnická osoba provozující soubor zařízení sloužících ke konzervaci a využívání genetických zdrojů zvířat,

c)​ biologickým materiálem odebraný materiál živočišného původu, který umožňuje získání informací o genetickém vybavení zvířete, a to zejména stěry sliznic, krev nebo chlupy.“.

5.​ Poznámka pod čarou č. 6e zní:

6e) § 214 a násl. občanského zákoníku.“.

6.​ V § 5 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které včetně poznámky pod čarou č. 6g zní:

„h) poskytovat určené osobě nebo ministerstvu na základě jejich písemné žádosti informace, s výjimkou údajů, které tvoří předmět obchodního tajemství6g), potřebné k plnění jejich úkolů podle tohoto zákona.

_________

6g) § 504 občanského zákoníku.“.

7.​ V § 6 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „podnikatelem4)“ nahrazuje slovem „podnikatelem20)“.

8.​ V § 6 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) poskytovat určené osobě nebo ministerstvu na základě jejich písemné žádosti informace, s výjimkou údajů, které tvoří předmět obchodního tajemství6g), potřebné k plnění jejich úkolů podle tohoto zákona.“.

9.​ § 14 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 21 zní:

㤠14

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství

(1)​ Ministerstvo zpracovává Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství (dále jen „Národní program“), který obsahuje podmínky a postupy k zajištění ochrany, konzervace, dokumentace a udržitelného využívání genetických zdrojů zvířat. Ministerstvo vydává Národní program na dobu 5 let; podnět k jeho změně může podat účastník Národního programu uvedený v odstavci 4.

(2)​ Do Národního programu se zařazují

a)​ druh nebo plemeno zvířete,

b)​ uznané chovatelské sdružení nebo sdružení chovatelů zvířat6e) (dále jen „sdružení“),

c)​ fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem genetického zdroje zvířete (dále jen „vlastník genetického zdroje zvířete“), a

d)​ genobanka.

(3)​ V Národním programu se evidují

a)​ jedinec genetického zdroje zvířete,

b)​ genetický a biologický materiál uchovávaný v genobance.

(4)​ Účastníky Národního programu jsou

a)​ veřejná výzkumná instituce21) zřízená ministerstvem, která koordinuje opatření směřující k realizaci Národního programu a opatření s tím souvisejících (dále jen „určená osoba“),

b)​ vlastník genetického zdroje zvířete zařazený do Národního programu,

c)​ sdružení uvedené v rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu,

d)​ genobanka zařazená do Národního programu.

_______________

21) Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů.“.

10.​ Za § 14 se vkládají nové § 14a až 14h, které včetně nadpisů znějí:

㤠14a

Zařazování druhu nebo plemene zvířete do Národního programu

(1)​  Druh nebo plemeno zvířete zařadí ministerstvo do Národního programu na základě písemné žádosti sdružení, pokud

a)​ se druh nebo plemeno zvířete nachází na území České republiky, je autochtonní nebo lokálně adaptované, má význam pro výživu a zemědělství a ochranu a udržitelné využívání biologické rozmanitosti6d), jeho populace je životaschopná a jsou prokazatelně doloženy údaje umožňující jeho odlišení od jiného druhu nebo plemene zvířete,

b)​ Metodika uchovávání genetického zdroje zvířete (dále jen „Metodika“) odpovídá svou strukturou a obsahem osnově stanovené v prováděcím právním předpisu, a

c)​ řád plemenné knihy nebo plemenářské evidence, pokud je sdružení povinno jej vést, zohledňuje postupy dané Metodikou.

(2)​ Sdružení k žádosti o zařazení do Národního programu přiloží

a)​ podklady prokazující, že se druh nebo plemeno zvířete nachází na území České republiky, je autochtonní nebo lokálně adaptované, má význam pro výživu a zemědělství a ochranu a udržitelné využívání biologické rozmanitosti6d), jeho populace je životaschopná a jsou prokazatelně doloženy údaje umožňující jeho odlišení od jiného druhu nebo plemene zvířete,

b)​ návrh Metodiky, a

c)​ návrh změny řádu plemenné knihy nebo plemenářské evidence, pokud je sdružení povinno jej vést.

(3)​ K posouzení žádosti o zařazení podle odstavce 2 si ministerstvo vyžádá vyjádření určené osoby, které je podkladem pro rozhodnutí.

(4)​ Rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu musí kromě obecných náležitostí obsahovat název druhu nebo plemene zvířete a jako přílohu schválenou Metodiku a případně také řád plemenné knihy nebo plemenářské evidence.

(5)​ Vyhláška stanoví osnovu Metodiky, která je souborem postupů a organizačních opatření k zajištění uchování, ochrany, konzervace, dokumentace a udržitelného využívání genetických zdrojů zvířat.

§ 14b

Zařazování vlastníka genetického zdroje zvířete do Národního programu

(1)​ Vlastníka genetického zdroje zvířete zařadí ministerstvo do Národního programu na základě jeho písemné žádosti, pokud zvíře

a)​ je součástí populace druhu nebo plemene zvířete zařazeného do Národního programu,

b)​ je trvale označeno předepsaným způsobem tak, aby byla vyloučena jeho záměna s jinými jedinci, s výjimkou některých druhů zvířat, u kterých trvalé označení není možné, a

c)​ odpovídá kritériím pro zaevidování genetického zdroje zvířete do Národního programu, které jsou uvedeny v Metodice, která je přílohou rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu podle § 14a odst. 4.

(2)​ Vlastník zvířete k žádosti o zařazení do Národního programu přiloží prohlášení, že jsou splněny podmínky pro zaevidování tohoto zvířete jako genetického zdroje do Národního programu podle odstavce 1, a vyjádření určené osoby k podmínkám uvedeným v odstavci 1 písm. a) a c).

(3)​ Rozhodnutí o zařazení vlastníka genetického zdroje zvířete do Národního programu platí 5 let ode dne nabytí právní moci a musí kromě obecných náležitostí obsahovat evidenční číslo vlastníka v rámci Národního programu a název druhu nebo plemene genetického zdroje zvířete.

(4)​ Platnost rozhodnutí o zařazení vlastníka genetického zdroje zvířete může ministerstvo na základě písemné žádosti vlastníka prodloužit nejvýše o 5 let, a to opakovaně, pokud vlastník splňuje požadavky pro zařazení do Národního programu. Žádost o prodloužení platnosti rozhodnutí o zařazení do Národního programu podává vlastník ministerstvu nejméně 2 měsíce a nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby platnosti rozhodnutí o zařazení do Národního programu. Vlastník k žádosti o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o zařazení do Národního programu přiloží prohlášení podle odstavce 2.

§ 14c

Zařazování genobanky do Národního programu

(1)​ Genobanku zařadí ministerstvo do Národního programu na základě její písemné žádosti, pokud provozní řád genobanky zaručuje řádné uchování a evidenci genetického a biologického materiálu podle specifikace uchovávaného genetického a biologického materiálu.

(2)​ Genobanka k žádosti o zařazení do Národního programu přiloží

a)​ provozní řád genobanky, a

b)​ specifikaci uchovávaného genetického a biologického materiálu.

(3)​ K posouzení žádosti o zařazení podle odstavce 2 si ministerstvo vyžádá vyjádření určené osoby, které je podkladem pro rozhodnutí.

(4)​ Rozhodnutí o zařazení genobanky do Národního programu platí 5 let ode dne nabytí právní moci a musí kromě obecných náležitostí obsahovat specifikaci uchovávaného genetického a biologického materiálu a evidenční číslo genobanky v rámci Národního programu.

(5)​ Platnost rozhodnutí o zařazení genobanky do Národního programu může ministerstvo na základě písemné žádosti genobanky prodloužit nejvýše o 5 let, a to opakovaně, pokud genobanka splňuje požadavky pro zařazení do Národního programu. Žádost o prodloužení platnosti rozhodnutí o zařazení do Národního programu podává genobanka ministerstvu nejméně 2 měsíce a nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby platnosti rozhodnutí o zařazení do Národního programu. Genobanka k žádosti o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o zařazení do Národního programu přiloží prohlášení, že se nezměnily podmínky pro zařazení genobanky do Národního programu.

§ 14d

Změna a zrušení rozhodnutí o zařazení do Národního programu

(1)​ Ministerstvo změní rozhodnutí o zařazení do Národního programu, jestliže došlo ke změně

a)​ údajů uvedených v rozhodnutí, nebo

b)​ Národního programu týkající se podmínek, na základě kterých bylo rozhodnutí vydáno.

(2)​ Ministerstvo rozhodnutí o zařazení do Národního programu zruší, jestliže

a)​ právnická osoba, která je účastníkem Národního programu, zanikla,

b)​ fyzická nebo právnická osoba, která je účastníkem Národního programu, ukončila činnost,

c)​ fyzická osoba, která je účastníkem Národního programu, zemřela nebo byla prohlášena za mrtvou,

d)​ účastník Národního programu o jeho zrušení sám písemně požádá,

e)​ genetický zdroj zvířete ve vlastnictví účastníka Národního programu již nesplňuje podmínky dané Metodikou, nebo

f)​ došlo ke změně Národního programu vylučující zařazení do Národního programu.

§ 14e

Zaevidování zvířete do Národního programu

(1)​ Sdružení, které je účastníkem Národního programu, do Národního programu zaeviduje zvíře jako genetický zdroj

a)​ se souhlasem vlastníka zvířete, a

b)​ způsobem stanoveným v Metodice, která je přílohou rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu podle § 14a odst. 4.

(2)​ Do Národního programu sdružení zaeviduje pouze zvíře, které je

a)​ součástí populace druhu nebo plemene zvířete zařazeného do Národního programu,

b)​ trvale označeno předepsaným způsobem tak, aby byla vyloučena jeho záměna s jinými jedinci, s výjimkou některých druhů zvířat, u kterých trvalé označení není možné, a

c)​ vyhovující z hlediska Metodiky, která je přílohou rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu podle § 14a odst. 4.

(3)​ Zvíře zaevidované do Národního programu zůstává genetickým zdrojem bez ohledu na změnu vlastníka zvířete.

(4)​ Ministerstvo na návrh určené osoby a se souhlasem vlastníka zvířete vydá rozhodnutí k zaevidování zvířete do Národního programu, a to ve zvláště odůvodněných případech na základě kritérií stanovených prováděcím právním předpisem, je-li to nezbytné z hlediska obnovy genetické rozmanitosti, regenerace nebo revitalizace daného druhu nebo plemene zvířete; na základě tohoto rozhodnutí je sdružení povinno zaevidovat do Národního programu a zapsat do plemenné knihy nebo plemenářské evidence zvíře jako genetický zdroj.

(5)​ Zvíře zaevidované do Národního programu podle odstavce 4 může být použito k plemenitbě výhradně v rámci populace genetického zdroje zvířete stejného plemene
a  v souladu s Metodikou, která je přílohou rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu podle § 14a odst. 4.

(6)​ Vyhláška stanoví kritéria pro zaevidování zvířete jako genetického zdroje do Národního programu podle odstavce 4, a to z hlediska obnovy genetické rozmanitosti, regenerace nebo revitalizace daného druhu nebo plemene zvířete.

§ 14f

Ochrana a udržitelné využívání genetického zdroje zvířete

(1)​ Vlastník genetického zdroje zvířete, který je účastníkem Národního programu, je povinen

a)​ dodržovat podmínky uvedené v Národním programu a Metodice, která je přílohou rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu podle § 14a odst. 4,

b)​ oznámit neprodleně určené osobě a sdružení ohrožení genetického zdroje zvířete,

c)​ hodnotit genetický zdroj zvířete a vést o něm dokumentaci způsobem a v rozsahu stanoveném v prováděcím právním předpise a předávat výsledky tohoto hodnocení sdružení,

d)​ předat na základě písemné výzvy určené osoby určené osobě nebo genobance, která je účastníkem Národního programu, vzorek biologického nebo genetického materiálu s příslušnou dokumentací, s výjimkou údajů, které tvoří předmět obchodního tajemství6g) nebo umožnit odběr tohoto vzorku. Velikost vzorku stanoví ministerstvo v prováděcím právním předpisu. Postup předání je stanoven v Metodice, která je přílohou rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu podle § 14a odst. 4,

e)​ oznámit písemně ministerstvu změnu údajů týkajících se rozhodnutí o zařazení do Národního programu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy k této změně došlo,

f)​ oznámit písemně minimálně 30 dní předem určené osobě záměr trvale přemístit jedince genetického zdroje zvířete z České republiky do jiného členského státu Evropské unie nebo jeho vývoz do třetí země.

(2)​ Určená osoba je povinna

a)​ dodržovat podmínky uvedené v Národním programu,

b)​ vést evidenci účastníků Národního programu a přidělovat jim evidenční čísla,

c)​ koordinovat aktivity související s Národním programem, včetně zajištění dlouhodobého uchování genetického a biologického materiálu a genetických zdrojů zvířat,

d)​ zajistit ve spolupráci s účastníkem Národního programu regeneraci genetických zdrojů zvířat, je-li to nezbytné z hlediska jejich ochrany, uchovávání nebo udržitelného využívání,

e)​ provést každoročně hodnocení Národního programu v rozsahu stanoveném v prováděcím právním předpise a toto hodnocení předložit ministerstvu a na základě jeho výsledků případně ministerstvu navrhnout nařízení opatření související se zajištěním ochrany, uchováním nebo udržitelným využíváním genetických zdrojů zvířat.

(3)​ Účastník Národního programu je povinen umožnit zaměstnanci určené osoby prohlídku zvířete za účelem zjištění stavu genetického zdroje kontrolovaného zvířete; o tomto záměru musí určená osoba účastníka Národního programu písemně informovat. Zaměstnanec určené osoby, který se při zjišťování stavu genetického zdroje zvířete seznámí s údaji tvořícími předmět obchodního tajemství6g), je povinen zachovávat mlčenlivost o těchto údajích. Získá-li určená osoba při zjišťování stavu genetického zdroje zvířete od účastníka Národního programu údaje o genetickém zdroji zvířete, které tvoří předmět obchodního tajemství6g), nesmí je určená osoba bez souhlasu účastníka Národního programu poskytnout třetí osobě.

(4)​ Sdružení, které je účastníkem Národního programu, je povinno

a)​ dodržovat podmínky uvedené v Národním programu a Metodice, která je přílohou rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu podle § 14a odst. 4,

b)​ oznámit neprodleně určené osobě ohrožení genetického zdroje zvířete, pokud se o takovém ohrožení dozví,

c)​ oznámit ministerstvu změnu údajů týkajících se rozhodnutí o zařazení do Národního programu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy k této změně došlo,

d)​ zajistit ve spolupráci s ostatními účastníky Národního programu regeneraci genetických zdrojů zvířat, je-li to nezbytné z hlediska jejich ochrany, uchovávání nebo udržitelného využívání,

e)​ provést každoročně hodnocení příslušného druhu nebo plemene genetického zdroje zvířete v rozsahu stanoveném v prováděcím právním předpise a toto hodnocení předložit určené osobě,

f)​ poskytovat určené osobě nebo ministerstvu na základě jejich písemné žádosti informace, s výjimkou údajů, které tvoří předmět obchodního tajemství6g), potřebné k plnění jejich úkolů podle tohoto zákona.

(5)​ Ministerstvo vyzve sdružení ke změně Metodiky v případě změn právních předpisů, smluv vyplývajících z plnění mezinárodních závazků, Národního programu nebo na základě výsledků hodnocení Národního programu provedeného podle odstavce 2 písm. e) nebo na základě výsledků hodnocení příslušného druhu nebo plemene genetického zdroje zvířete provedeného podle odstavce 4 písm. e). Sdružení do 30 dnů ode dne doručení výzvy ke změně Metodiky, nestanoví-li ministerstvo lhůtu delší, předloží ministerstvu návrh změn Metodiky. Nepředloží-li sdružení návrh změny Metodiky v požadovaném rozsahu a ve stanovené lhůtě, pozbývá rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu vydané podle § 14a odst. 4 platnosti, a to dnem, kdy marně uplynula lhůta pro podání návrhu na změnu Metodiky. O změnu Metodiky může sdružení požádat i z jiného důvodu než z důvodů uvedených ve větě první. Pro řízení o návrhu změny Metodiky platí § 14a obdobně. Bude-li návrhu vyhověno, ministerstvo vydá podle § 14a odst. 4 nové rozhodnutí, jehož přílohou bude nové znění Metodiky.

(6)​ Vyhláška stanoví

a)​ způsob a rozsah hodnocení genetického zdroje zvířete vlastníkem genetického zdroje zvířete,

b)​ velikost vzorku genetického zdroje zvířete, který tvoří odebraný genetický materiál zvířete,

c)​ rozsah každoročního hodnocení příslušného druhu nebo plemene genetického zdroje zvířete sdružením,

d)​ rozsah každoročního hodnocení Národního programu určenou osobou.

§ 14g

Uchování genetického zdroje zvířete

(1)​ Uchování genetického zdroje zvířete ve formě genetického materiálu nebo biologického materiálu (dále jen „materiál“) zajišťuje genobanka v souladu se svým provozním řádem a standardy pro genobanky, které stanoví ministerstvo v prováděcím právním předpisu.

(2)​ Genobanka ukládá materiál na základě smlouvy mezi vlastníkem genetického zdroje zvířete a určenou osobou. Uložený materiál spravuje genobanka a jeho vlastníkem je určená osoba, pokud smlouva nestanoví jinak.

(3)​ Genobanka je povinna

a)​ uchovávat materiál v souladu s provozním řádem a standardy pro genobanky,

b)​ oznámit vznik situace, která znamená riziko poškození nebo zničení uloženého materiálu, neprodleně určené osobě a v součinnosti s ní zajistit opatření k eliminaci tohoto rizika.

(4)​ Materiál uložený v genobance je určen pro dlouhodobé uchování a pro použití v případě nekomerčního výzkumu, testace nebo obnovy genetické rozmanitosti, hodnocení nebo regenerace druhu nebo plemene genetického zdroje zvířete.

(5)​ Vzorek materiálu z genobanky poskytuje na vyžádání třetím osobám genobanka se souhlasem určené osoby, pokud existuje jeho dostatečná zásoba a poskytnutím vzorku nedojde k ohrožení genetického zdroje zvířete nebo k jeho poškození, které by mohlo mít za následek fyzický zánik genetického zdroje zvířete. Vzorek materiálu poskytuje genobanka za náklady, které nepřesahují náklady spojené s  poskytnutím vzorku. Rozsah dostatečné zásoby materiálu stanoví ministerstvo v prováděcím právním předpisu.

(6)​ Vyhláška stanoví

a)​ standardy pro uchovávání materiálu zajišťovaného genobankou,

b)​ rozsah dostatečné zásoby materiálu.

§ 14h

Financování ochrany genetického zdroje zvířete

Finanční prostředky pro konzervaci, ochranu, hodnocení, dokumentaci a udržitelné využívání genetického zdroje zvířete v rámci Národního programu jsou poskytovány pro účely uvedené v tomto zákoně ze státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly ministerstva.“.

11.​ V § 20 odst. 4 se doplňuje věta, která zní: „K plemenitbě včel mohou být využívána pouze plemenná včelstva nebo sperma včely medonosné kraňské.“.

12.​ V § 23 odst. 1 písm. a) se za slovo „osobě“ vkládají slova „a identifikačními údaji o zákonném zástupci, je-li chovatelem nezletilá osoba,“.

13.​ V § 23b odst. 6 se slova „ , v odůvodněném a potřebném rozsahu i ostatním subjektům“ zrušují.

14.​ V § 23b odst. 9 se za slovo „ministerstvu“ vkládají slova „ , České plemenářské inspekci, orgánům veterinární správy a pověřené osobě podle § 23c“.

15.​ § 26 a 27 včetně nadpisů znějí:

㤠26

Přestupky

(1)​ Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)​ uvede do oběhu plemenné zvíře narozené v České republice, násadová vejce drůbeže nebo plemenný materiál ryb nebo včel v rozporu s § 21 odst. 1,

b)​ uvede do oběhu plemenné zvíře narozené v jiných členských státech Evropské unie v rozporu s § 21 odst. 2,

c)​ uvede do oběhu plemenné zvíře narozené ve třetích zemích v rozporu s § 21 odst. 3,

d)​ uvede do oběhu sperma plemenných zvířat nebo zvířat zapsaných v chovném registru vyprodukované v inseminačních stanicích v České republice v rozporu s § 21 odst. 4,

e)​ uvede do oběhu sperma plemenných zvířat nebo zvířat zapsaných v chovném registru vyprodukované mimo území České republiky v rozporu s § 21 odst. 5,

f)​ uvede do oběhu na území České republiky sperma plemeníků zapsaných do ústředního registru plemeníků v rozporu s § 21 odst. 6,

g)​ uvede do oběhu embrya nebo vaječné buňky plemenných zvířat nebo zvířat zapsaných v chovném registru v rozporu s § 21 odst. 7,

h)​ v rozporu § 21 odst. 9 přemístí z jiných členských států včely nebo plemenné ryby nebo jejich plemenný materiál nebo je doveze ze třetích zemí na území České republiky bez souhlasu ministerstva,

i)​ nesplní některou z povinností uloženou rozhodnutím o opatření k nápravě vydaným podle § 24 odst. 3 písm. c) nebo rozhodnutím o zvláštním opatření vydaným podle § 25 odst. 2 nebo 3,

j)​ ztěžuje nebo maří výkon kontroly podle tohoto zákona,

k)​ vykonává činnost, ke které je třeba souhlasu nebo uznání, bez tohoto souhlasu nebo uznání, nebo

l)​ nesplní povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie na úseku šlechtění, plemenitby, označování a evidence zvířat.

(2)​ Fyzická osoba se jako chovatel dopustí přestupku tím, že

a)​ nevytvoří podmínky nezbytné pro zjišťování údajů potřebných pro testování a posuzování podle § 7 odst. 5 písm. a),

b)​ neumožní ve svých chovech testovací připařování, prověřování plemeníků, předvedení nebo posuzování zevnějšku vyjmenovaných hospodářských zvířat podle § 7 odst. 5 písm. b),

c)​ neposkytne plemenice, jejich samčí nebo samičí potomstvo, u drůbeže násadová vejce nebo jednodenní drůbež, u plemenných ryb jejich plemenný materiál nebo u včel matky ke společnému kontrolnímu chovu nebo pro potřeby testování a posuzování podle § 7 odst. 5 písm. c),

d)​ neumožní ověření původu nebo stanovení genetického typu podle § 7 odst. 5 písm. d),

e)​ v rozporu s § 15 odst. 1 nepoužije k plemenitbě plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků,

f)​ nezabezpečí pro řádné a bezpečné provádění inseminace pro osobu oprávněnou k provádění inseminace oddělené prostory podle § 17 odst. 3,

g)​ neprovede u vlastních plemenic inseminaci podle § 17 odst. 4,

h)​ nezabezpečí pro řádné a bezpečné provádění přenosu embryí oddělené prostory podle
§ 18 odst. 2,

i)​ nepoužije k přirozené plemenitbě plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků podle § 19 odst. 1,

j)​ nevede záznamy o provádění přirozené plemenitby nebo tyto nepředá pověřené osobě podle § 19 odst. 2, nebo

k)​ nepoužije k plemenitbě drůbeže přirozenou plemenitbou nebo inseminací v uznaných chovech plemeníky, jejich sperma nebo plemenice podle § 20 odst. 1.

(3)​ Fyzická osoba se jako majitel zvířete dopustí přestupku tím, že nepožádá o ověření původu plemenného zvířete nebo o stanovení jeho genetického typu podle § 12 odst. 6.

(4)​ Fyzická osoba se jako chovatel nebo osoba uvádějící do oběhu plemenná zvířata, sperma, embrya, vaječné buňky, násadová vejce drůbeže nebo plemenný materiál ryb dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 21 odst. 8 nevede evidenci nebo nepředá údaje o uvádění do oběhu pověřené osobě.

(5)​ Fyzická osoba se jako účastník Národního programu dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 14e odst. 5 použije k plemenitbě zvíře zaevidované do Národního programu.

(6)​ Fyzická osoba se jako vlastník genetického zdroje zvířete, který je účastníkem Národního programu, dopustí přestupku tím, že

a)​ nedodrží podmínky uvedené v Národním programu a Metodice podle § 14f odst. 1 písm. a),

b)​ neoznámí neprodleně určené osobě a sdružení ohrožení genetického zdroje zvířete podle § 14f odst. 1 písm. b),

c)​ v rozporu s § 14f odst. 1 písm. c) nehodnotí genetický zdroj zvířete a nevede o něm dokumentaci,

d)​ v rozporu s § 14f odst. 1 písm. d) nepředá určené osobě nebo genobance vzorek biologického nebo genetického materiálu nebo neumožní odběr tohoto vzorku,

e)​ neoznámí ministerstvu změnu údajů týkajících se rozhodnutí o zařazení do Národního programu podle § 14f odst. 1 písm. e), nebo

f)​ neoznámí písemně určené osobě záměr trvale přemístit jedince genetického zdroje zvířete z České republiky do jiného členského státu Evropské unie nebo jeho vývoz do třetí země podle § 14f odst. 1 písm. f).

(7)​ Fyzická osoba se jako chovatel označovaných zvířat dopustí přestupku tím, že

a)​ nezajistí jejich označování identifikačními prostředky podle § 22 odst. 1,

b)​ nezajistí používání identifikačních prostředků při označování označovaných zvířat podle
§ 22 odst. 2,

c)​ v rozporu s § 22 odst. 5 přemístí označované zvíře,

d)​ nepostupuje v případě ztráty identifikačního prostředku nebo jeho poškození podle § 22 odst. 6,

e)​ sejme nebo odstraní identifikační prostředek z označovaného zvířete bez jeho nahrazení jiným identifikačním prostředkem v rozporu s § 22 odst. 7,

f)​ sejme, případně odstraní identifikační prostředek z označovaného zvířete a nahradí jej jiným identifikačním prostředkem v rozporu s § 22 odst. 8,

g)​ nedezinfikuje nebo neznehodnotí po sejmutí identifikační prostředek podle § 22 odst. 9, nebo

h)​ neoznačí tura dovezeného ze třetích zemí, který zůstává na území České republiky podle § 22 odst. 11.

(8)​ Fyzická osoba se jako chovatel evidovaných zvířat dopustí přestupku tím, že

a)​ neeviduje svá hospodářství podle § 23 odst. 1 písm. a),

b)​ v rozporu s § 23 odst. 1 písm. b) nevede ve stájovém registru údaje nebo je neuchovává po stanovenou dobu,

c)​ nepředá pověřené osobě údaje podle § 23 odst. 1 písm. c), nebo

d)​ neoznámí pověřené osobě ukončení své činnosti podle § 23 odst. 1 písm. d).

(9)​ Fyzická osoba se jako chovatel živočichů pocházejících z akvakultury vnímavých k nákazám, kteří vlastní nebo drží tyto živočichy za účelem jejich prodeje nebo nabízení k prodeji, s výjimkou maloobchodního prodeje, nebo chovatel plemenných ryb dopustí přestupku tím, že

a)​ neeviduje svá hospodářství podle § 23 odst. 2 písm. a),

b)​ v rozporu s § 23 odst. 2 písm. b) nevede ve stájovém registru údaje nebo je neuchovává po stanovenou dobu,

c)​ nepředá pověřené osobě údaje podle § 23 odst. 2 písm. c), nebo

d)​ neoznámí pověřené osobě ukončení své činnosti podle § 23 odst. 2 písm. d).

(10)​  Fyzická osoba se jako chovatel koní a oslů a jejich kříženců a chovatelé turů dopustí přestupku tím, že

a)​ nevyžádá si od pověřené osoby průkaz koně nebo průvodní list skotu podle § 23 odst. 4 písm. a),

b)​ v rozporu s § 23 odst. 4 písm. b) nezajistí, aby do průkazu koně nebo průvodního listu skotu byly doplněny správné a úplné údaje a aby tam byly zaznamenány veškeré jejich změny,

c)​ v rozporu s § 23 odst. 4 písm. c) nepředává nebo nepřebírá při přemisťování evidovaného zvířete společně s evidovaným zvířetem také průkaz koně nebo průvodní list skotu, nebo

d)​ nevyžádá si od pověřené osoby vystavení duplikátu průkazu koně, náhradního průkazu koně nebo průvodního listu skotu podle § 23 odst. 4 písm. d).

(11)​ Fyzická osoba se jako provozovatel líhní dopustí přestupku tím, že

a)​ neeviduje svá zařízení podle § 23a odst. 1 písm. a),

b)​ nepředá údaje týkající se identifikace, počtu, přemisťování a změn evidovaných zvířat podle § 23a odst. 1 písm. b), nebo

c)​ neoznámí ukončení činnosti podle § 23a odst. 1 písm. e).

(12)​ Za přestupek lze uložit pokutu

a)​ do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3,

b)​ do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až h) nebo l), odstavce 2 písm. a) až d), f) až h) nebo k) nebo odstavce 4, 5 nebo 6,

c)​ do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i), j) nebo k), odstavce 2 písm. e), i) nebo j) nebo odstavce 7, 8, 9, 10 nebo 11.

§ 27

Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob

(1)​ Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)​ uvede do oběhu plemenné zvíře narozené v České republice, násadová vejce drůbeže nebo plemenný materiál ryb nebo včel v rozporu s § 21 odst. 1,

b)​ uvede do oběhu plemenné zvíře narozené v jiných členských státech Evropské unie v rozporu s § 21 odst. 2,

c)​ uvede do oběhu plemenné zvíře narozené ve třetích zemích v rozporu s § 21 odst. 3,

d)​ uvede do oběhu sperma plemenných zvířat nebo zvířat zapsaných v chovném registru vyprodukované v inseminačních stanicích v České republice v rozporu s § 21 odst. 4,

e)​ uvede do oběhu sperma plemenných zvířat nebo zvířat zapsaných v chovném registru vyprodukované mimo území České republiky v rozporu s § 21 odst. 5,

f)​ uvede do oběhu na území České republiky sperma plemeníků zapsaných do ústředního registru plemeníků v rozporu s § 21 odst. 6,

g)​ uvede do oběhu embrya nebo vaječné buňky plemenných zvířat nebo zvířat zapsaných v chovném registru v rozporu s § 21 odst. 7,

h)​ v rozporu s § 21 odst. 9 přemístí z jiných členských států včely nebo plemenné ryby nebo jejich plemenný materiál nebo je doveze ze třetích zemí na území České republiky bez souhlasu ministerstva,

i)​ nesplní některou z povinností uloženou rozhodnutím o opatření k nápravě vydaným podle § 24 odst. 3 písm. c) nebo rozhodnutím o zvláštním opatření vydaným podle § 25 odst. 2 nebo 3,

j)​ ztěžuje nebo maří výkon kontroly podle tohoto zákona,

k)​ vykonává činnost, ke které je třeba souhlasu nebo uznání, bez tohoto souhlasu nebo uznání, nebo

l)​ nesplní povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie na úseku šlechtění, plemenitby, označování a evidence zvířat.

(2)​ Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel dopustí správního deliktu tím, že

a)​ nevytvoří podmínky nezbytné pro zjišťování údajů potřebných pro testování a posuzování podle § 7 odst. 5 písm. a),

b)​ neumožní ve svých chovech testovací připařování, prověřování plemeníků, předvedení nebo posuzování zevnějšku vyjmenovaných hospodářských zvířat podle § 7 odst. 5 písm. b),

c)​ neposkytne plemenice, jejich samčí nebo samičí potomstvo, u drůbeže násadová vejce nebo jednodenní drůbež, u plemenných ryb jejich plemenný materiál nebo u včel matky ke společnému kontrolnímu chovu nebo pro potřeby testování a posuzování podle § 7 odst. 5 písm. c),

d)​ neumožní ověření původu nebo stanovení genetického typu podle § 7 odst. 5 písm. d),

e)​ v rozporu s § 15 odst. 1 nepoužije k plemenitbě plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků,

f)​ nezabezpečí pro řádné a bezpečné provádění inseminace pro osobu oprávněnou k provádění inseminace oddělené prostory podle § 17 odst. 3,

g)​ neprovede u vlastních plemenic inseminaci podle § 17 odst. 4,

h)​ nezabezpečí pro řádné a bezpečné provádění přenosu embryí oddělené prostory podle § 18 odst. 2,

i)​ nepoužije k přirozené plemenitbě plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků podle § 19 odst. 1,

j)​ nevede záznamy o provádění přirozené plemenitby nebo tyto nepředá pověřené osobě podle § 19 odst. 2, nebo

k)​ nepoužije k plemenitbě drůbeže přirozenou plemenitbou nebo inseminací v uznaných chovech plemeníky, jejich sperma nebo plemenice podle § 20 odst. 1.

(3)​ Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako majitel zvířete dopustí správního deliktu tím, že nepožádá o ověření původu plemenného zvířete nebo o stanovení jeho genetického typu podle § 12 odst. 6.

(4)​ Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel nebo osoba uvádějící do oběhu plemenná zvířata, sperma, embrya, vaječné buňky, násadová vejce drůbeže nebo plemenný materiál ryb dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 21 odst. 8 nevede evidenci nebo nepředá údaje o uvádění do oběhu pověřené osobě.

(5)​ Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako účastník Národního programu dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 14e odst. 5 použije k plemenitbě zvíře zaevidované do Národního programu.

(6)​ Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník genetického zdroje zvířete, který je účastníkem Národního programu, dopustí správního deliktu tím, že

a)​ nedodrží podmínky uvedené v Národním programu a Metodice podle § 14f odst. 1 písm. a),

b)​ neoznámí neprodleně určené osobě a sdružení ohrožení genetického zdroje zvířete podle § 14f odst. 1 písm. b),

c)​ v rozporu s § 14f odst. 1 písm. c) nehodnotí genetický zdroj zvířete a nevede o něm dokumentaci,

d)​ v rozporu s § 14f odst. 1 písm. d) nepředá určené osobě nebo genobance vzorek biologického nebo genetického materiálu nebo neumožní odběr tohoto vzorku,

e)​ neoznámí ministerstvu změnu údajů týkajících se rozhodnutí o zařazení do Národního programu podle § 14f odst. 1 písm. e), nebo

f)​ neoznámí písemně určené osobě záměr trvale přemístit jedince genetického zdroje zvířete z České republiky do jiného členského státu Evropské unie nebo jeho vývoz do třetí země podle § 14f odst. 1 písm. f).

(7)​ Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel označovaných zvířat dopustí správního deliktu tím, že

a)​ nezajistí jejich označování identifikačními prostředky podle § 22 odst. 1,

b)​ nezajistí používání identifikačních prostředků při označování označovaných zvířat podle
§ 22 odst. 2,

c)​ v rozporu s § 22 odst. 5 přemístí označované zvíře,

d)​ nepostupuje v případě ztráty identifikačního prostředku nebo jeho poškození podle § 22 odst. 6,

e)​ sejme nebo odstraní identifikační prostředek z označovaného zvířete bez jeho nahrazení jiným identifikačním prostředkem v rozporu s § 22 odst. 7,

f)​ sejme, případně odstraní identifikační prostředek z označovaného zvířete a nahradí jej jiným identifikačním prostředkem v rozporu s § 22 odst. 8,

g)​ nedezinfikuje nebo neznehodnotí po sejmutí identifikační prostředek podle § 22 odst. 9, nebo

h)​ neoznačí tura dovezeného ze třetích zemí, který zůstává na území České republiky podle § 22 odst. 11.

(8)​ Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel evidovaných zvířat dopustí správního deliktu tím, že

a)​ neeviduje svá hospodářství podle § 23 odst. 1 písm. a),

b)​ v rozporu s § 23 odst. 1 písm. b) nevede ve stájovém registru údaje nebo je neuchovává po stanovenou dobu,

c)​ nepředá pověřené osobě údaje podle § 23 odst. 1 písm. c), nebo

d)​ neoznámí pověřené osobě ukončení své činnosti podle § 23 odst. 1 písm. d).

(9)​ Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel živočichů pocházejících z akvakultury vnímavých k nákazám, kteří vlastní nebo drží tyto živočichy za účelem jejich prodeje nebo nabízení k prodeji, s výjimkou maloobchodního prodeje, nebo chovatel plemenných ryb dopustí správního deliktu tím, že

a)​ neeviduje svá hospodářství podle § 23 odst. 2 písm. a),

b)​ v rozporu s § 23 odst. 2 písm. b) nevede ve stájovém registru údaje nebo je neuchovává po stanovenou dobu,

c)​ nepředá pověřené osobě údaje podle § 23 odst. 2 písm. c), nebo

d)​ neoznámí pověřené osobě ukončení své činnosti podle § 23 odst. 2 písm. d).

(10)​ Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel koní a oslů a jejich kříženců a chovatel turů dopustí správního deliktu tím, že

a)​ nevyžádá si od pověřené osoby průkaz koně nebo průvodní list skotu podle § 23 odst. 4 písm. a),

b)​ v rozporu s § 23 odst. 4 písm. b) nezajistí, aby do průkazu koně nebo průvodního listu skotu byly doplněny správné a úplné údaje a aby tam byly zaznamenány veškeré jejich změny,

c)​ v rozporu s § 23 odst. 4 písm. c) nepředává nebo nepřebírá při přemisťování evidovaného zvířete společně s evidovaným zvířetem také průkaz koně nebo průvodní list skotu, nebo

d)​ nevyžádá si od pověřené osoby vystavení duplikátu průkazu koně, náhradního průkazu koně nebo průvodního listu skotu podle § 23 odst. 4 písm. d).

(11)​ Sdružení, které je účastníkem Národního programu, se dopustí správního deliktu tím, že

a)​ nezaeviduje do Národního programu zvíře podle § 14e odst. 2, nebo

b)​ v rozporu s § 14e odst. 4 nezaeviduje do Národního programu nebo nezapíše do plemenné knihy nebo plemenářské evidence zvíře jako genetický zdroj zvířete.

(12)​  Osoba provozující inseminační stanici se dopustí správního deliktu tím, že

a)​ nepoužije plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků podle § 16 odst. 1 písm. a), nebo

b)​ v rozporu s § 16 odst. 1 písm. b) nebo c) nevede provozní záznamy o jednotlivých plemenících, o odebraném spermatu, o vyrobených inseminačních dávkách nebo o výdeji inseminačních dávek nebo je nepředá pověřené osobě.

(13)​ Středisko pro přenos embryí se dopustí správního deliktu tím, že nevede provozní záznamy nebo je nepředá podle § 18 odst. 1.

(14)​ Oprávněná osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)​ nezajišťuje testování a posuzování v chovech nebo testačních zařízeních osobami odborně způsobilými nebo technickým vybavením podle § 7 odst. 2,

b)​ neprovede testování nebo posouzení hospodářských zvířat podle § 7 odst. 3 písm. a),

c)​ nedodrží postupy a posuzování podle § 7 odst. 3 písm. b),

d)​ nezjišťuje původy, vlastnosti a znaky vyjmenovaných hospodářských zvířat podle § 7 odst. 3 písm. c),

e)​ v rozporu s § 7 odst. 3 písm. d) neeviduje údaje o původu, výkonnosti a reprodukci zvířat nebo je nepředá,

f)​ neposkytuje poradenství podle § 7 odst. 3 písm. e),

g)​ nepředá v případě ukončení činnosti veškeré údaje a podklady podle § 7 odst. 3 písm. f),

h)​ nepostupuje při testování a posuzování koní podle § 7 odst. 6,

i)​ v rozporu s § 8 odst. 2 písm. b) nezajistí hodnocení plemenných zvířat nebo o výsledku hodnocení nevydá doklad,

j)​ nedoloží způsobilost k ověřování a osvědčování původů a stanovování genetických typů plemenných zvířat podle § 12 odst. 2 písm. a),

k)​ v rozporu s § 12 odst. 2 písm. b) nedoloží účast v mezinárodních srovnávacích testech nebo trvale nesplňuje jejich kritéria,

l)​ v rozporu s § 12 odst. 2 písm. c) neověří původ nebo nestanoví genetický typ plemenného zvířete,

m)​ nepoužije k plemenitbě plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků podle § 15 odst. 1,

n)​ neprovede inseminaci nebo vpravování embryí podle § 17 odst. 1,

o)​ nepoužije sperma plemeníků podle § 17 odst. 2 písm. a),

p)​ v rozporu s § 17 odst. 2 písm. b) nevede záznamy o inseminaci nebo je nepředá,

q)​ nedodrží připařovací plán nebo testovací připařování podle § 17 odst. 2 písm. c), nebo

r)​ neohlásí změny podle § 32.

(15)​ Určená osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)​ nedodrží podmínky uvedené v Národním programu podle § 14f odst. 2 písm. a),

b)​ v rozporu s § 14f odst. 2 písm. b) nevede evidenci účastníků Národního programu nebo jim nepřidělí evidenční čísla,

c)​ nekoordinuje aktivity související s Národním programem podle § 14f odst. 2 písm. c),

d)​ nezajistí regeneraci genetického zdroje zvířete podle § 14f odst. 2 písm. d),

e)​ v rozporu s § 14f odst. 2 písm. e) neprovede hodnocení Národního programu nebo toto hodnocení nepředloží ministerstvu, nebo

f)​ neohlásí změny podle § 32.

(16)​ Pověřená osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)​ nezajistí zpracování a zveřejňování výsledků testování a posuzování a jejich evidenci podle § 7 odst. 7,

b)​ v rozporu s § 8 odst. 2 písm. d) nezajistí hodnocení plemenných zvířat nebo o výsledku hodnocení nevydá doklad,

c)​ nevede ústřední registr plemeníků podle § 15 odst. 2,

d)​ nepřidělí chovateli označovaných zvířat identifikační prostředky podle § 22 odst. 3 písm. a),

e)​ nezabezpečí označování koní podle § 22 odst. 3 písm. b),

f)​ nezaeviduje původní identifikační číslo zvířete podle § 22 odst. 11,

g)​ neposkytuje údaje podle § 23b odst. 5,

h)​ neposkytuje formuláře podle § 23c odst. 2 písm. a),

i)​ neshromažďuje údaje podle § 23c odst. 2 písm. b),

j)​ nevystavuje průvodní listy skotu nebo průkazy koní podle § 23c odst. 2 písm. c),

k)​ nepředává chovatelům pokyny podle § 23c odst. 2 písm. d),

l)​ nevede evidenci podle § 23c odst. 2 písm. e),

m)​ nedoplňuje databázi podle § 23c odst. 2 písm. f),

n)​ v rozporu s § 23c odst. 2 písm. g) neregistruje plemeníky v ústředním registru plemeníků nebo nevede jeho databázi nebo ji nedoplňuje,

o)​ v rozporu s § 23c odst. 2 písm. h) nekontroluje identifikační čísla zvířat a správnost předávaných údajů nebo nevyzve chovatele k odstranění nebo k opravě údajů,

p)​ nearchivuje vrácené průvodní listy skotu, průkazy koní a záznamy o registraci chovatelů
a ostatních osob podle § 23c odst. 2 písm. i),

q)​ nezajišťuje ochranu a bezpečnost údajů uložených v informačním systému ústřední evidence podle § 23c odst. 2 písm. j),

r)​ v rozporu s § 23c odst. 2 písm. k) nepředá údaje nebo doklady nebo neprovede zápis o tomto předání v případě zrušení rozhodnutí o pověření,

s)​ nevrátí průvodní list skotu organizaci, která jej vystavila, podle § 23c odst. 2 písm. l),

t)​ neeviduje odděleně údaje nesprávné nebo nepravděpodobné podle § 23c odst. 2 písm. m),

u)​ v rozporu s § 23c odst. 2 písm. p) nezpracovává nebo nezveřejňuje odhady plemenných hodnot,

v)​ nepřiděluje výrobcům elektronických identifikátorů pro označování označovaných zvířat číselné řady podle § 23c odst. 2 písm. q), nebo

w)​ neohlásí změny podle § 32.

(17)​ Sdružení, které je účastníkem Národního programu, se dopustí správního deliktu tím, že

a)​ nedodrží podmínky uvedené v Národním programu a Metodice podle § 14f odst. 4 písm. a),

b)​ neoznámí určené osobě ohrožení genetického zdroje zvířete podle § 14f odst. 4 písm. b),

c)​ neoznámí změnu údajů týkajících se rozhodnutí o zařazení do Národního programu podle § 14f odst. 4 písm. c),

d)​ nezajistí regeneraci genetického zdroje zvířete podle § 14f odst. 4 písm. d),

e)​ neprovede hodnocení příslušného druhu nebo plemene genetického zdroje zvířete podle § 14f odst. 4 písm. e), nebo

f)​ neposkytne informace podle § 14f odst. 4 písm. f).

(18)​ Genobanka se dopustí správního deliktu tím, že

a)​ neuchovává materiál podle § 14g odst. 3 písm. a), nebo

b)​ v rozporu s § 14g odst. 3 písm. b) neoznámí vznik situace znamenající riziko poškození nebo zničení uloženého materiálu nebo nezajistí opatření k eliminaci tohoto rizika.

(19)​ Uznané chovatelské sdružení se dopustí správního deliktu tím, že

a)​ v rozporu s § 5 odst. 7 písm. a) nepostupuje při své činnosti v souladu se svým chovným cílem a šlechtitelským programem, nevyhodnocuje nebo nerealizuje šlechtitelský program nebo nezveřejňuje jeho výsledky,

b)​ v rozporu s § 5 odst. 7 písm. b) nevede plemennou knihu nebo v ní neeviduje plemenná zvířata nebo nevede plemenářskou evidenci nebo v ní neeviduje hejna drůbeže, plemenných ryb nebo včel,

c)​ nekontroluje plnění ustanovení řádu plemenné knihy nebo plemenářské evidence podle § 5 odst. 7 písm. c),

d)​ v rozporu s § 5 odst. 7 písm. d) nevydá, neověří nebo nezkontroluje potvrzení o původu plemenných zvířat, u drůbeže a plemenných ryb potvrzení o původu rodičovského hejna,

e)​ v rozporu s § 5 odst. 7 písm. e) neeviduje nebo nezveřejňuje dědičné vady a zvláštnosti,

f)​ v rozporu s § 5 odst. 7 písm. f) nezajistí hodnocení vyjmenovaných hospodářských zvířat nebo nevydá o jeho výsledku doklady,

g)​ neposkytne informace o plemenných zvířatech podle § 5 odst. 7 písm. g),

h)​ neposkytne určené osobě nebo ministerstvu údaje podle § 5 odst. 7 písm. h),

i)​ nepostupuje při testování a posuzování koní podle § 7 odst. 6,

j)​ nepřevezme výsledky testování a posuzování podle § 7 odst. 8, nebo

k)​ neohlásí změny podle § 32.

(20)​ Chovatelský podnik prasat se dopustí správního deliktu tím, že

a)​ v rozporu s 6 odst. 4 písm. a) nepostupuje při své činnosti v souladu se svým chovným cílem a šlechtitelským programem, nevyhodnocuje a nerealizuje šlechtitelský program a nezveřejňuje jeho výsledky,

b)​ nevede chovný registr podle § 6 odst. 4 písm. b),

c)​ nekontroluje plnění ustanovení řádu chovného registru podle § 6 odst. 4 písm. c),

d)​ v rozporu s § 6 odst. 4 písm. d) nevydá, neověří nebo nezkontroluje doklad o původu,

e)​ v rozporu s § 6 odst. 4 písm. e) nezpracuje nebo nezveřejní plemenné hodnoty,

f)​ v rozporu s § 6 odst. 4 písm. f) neprovede hodnocení zvířat nebo nevydá o jeho výsledku doklady,

g)​ neposkytne informace o zvířatech podle § 6 odst. 4 písm. g),

h)​ neposkytne určené osobě nebo ministerstvu údaje podle § 6 odst. 4 písm. h),

i)​ nepoužije k plemenitbě plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků podle § 15 odst. 1, nebo

j)​ neohlásí změny podle § 32.

(21)​ Provozovatel jatek, provozovatel líhní, provozovatel shromažďovacího střediska, uživatelského zařízení nebo asanačního podniku se dopustí správního deliktu tím, že

a)​ v rozporu s § 23a odst. 1 písm. a) neeviduje svá zařízení (provozovny) nebo neoznamuje změny,

b)​ nepředá údaje týkající se identifikace, počtu, přemisťování a změn evidovaných zvířat podle § 23a odst. 1 písm. b),

c)​ nepřebírá při přemístění zvířete průvodní listy skotu nebo průkazy koní podle § 23a odst. 1 písm. c),

d)​ nezajistí odeslání průvodního listu skotu nebo průkazu koně podle § 23a odst. 1 písm. d), nebo

e)​ neoznámí ukončení své činnosti podle § 23a odst. 1 písm. e).

(22)​ Obchodník se dopustí správního deliktu tím, že

a)​ v rozporu s § 23a odst. 2 písm. a) neeviduje se nebo neoznamuje změny,

b)​ nepředá údaje týkající se identifikace, počtu, přemisťování a změn evidovaných zvířat podle § 23a odst. 2 písm. b),

c)​ nepřebírá při přemístění zvířete průvodní listy skotu podle § 23a odst. 2 písm. c), nebo

d)​ neoznámí ukončení své činnosti podle § 23a odst. 2 písm. d).

(23)​ Dopravce se dopustí správního deliktu tím, že

a)​ není registrován podle § 23a odst. 3 písm. a), nebo

b)​ v rozporu s § 23a odst. 3 písm. b) nepřebírá nebo nepředává při přemístění zvířete průvodní listy skotu nebo průkazy koní.

(24)​ Za správní delikt se uloží pokuta

a)​ do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 nebo 13,

b)​ do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až h) nebo l), odstavce 2 písm. a) až d), f) až h) nebo k) nebo odstavce 4, 5, 6, 11, 15, 17, 18, 19 nebo 20,

c)​ do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. i), j) nebo k), odstavce 2 písm. e), i) nebo j) nebo odstavce 7, 8, 9, 10, 12, 14, 21, 22 nebo 23,

d)​ do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 16.“.

16.​ V § 28 odst. 1 se slova „nesplnění nebo“ zrušují a za slovo „porušení“ se vkládá slovo „právní“.

17.​ V § 28 odst. 3 se za slovo „Odpovědnost“ vkládá slovo „právnické“.

18.​ V § 28 odst. 5 se slovo „podnikání4)“ nahrazuje slovem „podnikání20)“.

19.​ V § 29 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

20.​ V § 29b odst. 6 a v § 29e odst. 2 se slova „Evropského společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

21.​ V § 33 se slova „§ 14 odst. 19“ nahrazují slovy „§ 14a odst. 5, § 14e odst. 6, § 14f odst. 6, § 14g odst. 6“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a k tomuto dni neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle zákona č. 154/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Určená osoba může provozovat genobanku podle zákona č. 154/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a to nejdéle po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.