SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE

148. USNESENÍ

z 23. schůze, konané dne 17. února 2016

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení č. 562/2006 (ES), pokud je o posílení kontrol na vnějších hranicích na základě příslušných databází

Senátní tisk č. N 066/10 Po úvodní informaci Moniky Pálkové, náměstkyně ministra vnitra, zpravodajské zprávě senátora Tomáše Grulicha a po rozpravě

Po úvodní informaci Moniky Pálkové, náměstkyně ministra vnitra, zpravodajské zprávě senátora Tomáše Grulicha a po rozpravě

VÝBOR

I.

přijímá

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení č. 562/2006 (ES), pokud je o posílení kontrol na vnějších hranicích na základě příslušných databází doporučení, které je přílohou tohoto usnesení;

II.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR, aby se k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení č. 562/2006 (ES), pokud je o posílení kontrol na vnějších hranicích na základě příslušných databází, vyjádřil ve smyslu doporučení přijatého výborem;

III.

určuje

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu PČR senátora Tomáše Grulicha;


IV.

pověřuje

předsedu výboru Václava Hampla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Václav Hampl v.r.

předseda výboru

Tomáš Grulich v.r.

zpravodaj výboru

Tomáš Grulich v.r.

ověřovatel výboru

Příloha k usnesení č. 148 z 23. schůze VEU

17. 2. 2016

Doporučení k vyjádření Senátu PČR

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení

č. 562/2006 (ES), pokud je o posílení kontrol na vnějších hranicích na základě příslušných databází

Senát PČR

I.

1.​ podporuje

opatření směřující k posílení ochrany vnějších hranic Unie, neboť představují klíčovou součást řešení probíhající uprchlické a migrační krize;

2.​ souhlasí

s rámcovou pozicí vlády;

3.​ konstatuje

že systematické kontroly na vnějších hranicích mohou přispět k boji proti terorismu, tzv. zahraničním teroristickým bojovníkům, ilegální migraci a souvisejícímu organizovanému zločinu;

4.​ pokládá

však za důležité zachování volného pohybu osob a plynulosti provozu v rámci schengenského prostoru;

5.​ připomíná,

že na nutnost efektivní a systémové kontroly pohybu osob a dokladů, jakož i posílení ochrany vnějších hranic upozorňoval již ve 101. usnesení z 10. funkčního období ze dne 18. března 2015 ke zprávě Komise Evropskému parlamentu a Radě Šestá pololetní zpráva o fungování schengenského prostoru 1. května – 31. října 2014 (sen. tisk K 001/10) a v 213. usnesení z 10. funkčního období ze dne 12. srpna 2015 ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropský program pro bezpečnost (sen. tisk K 018/10);

6.​ proto zastává názor,

že Komise mohla návrh nařízení o zavedení systematických kontrol na vnějších hranicích EU předložit mnohem dříve;

II.

1.​ žádá vládu,

aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto stanovisko, a o dalším průběhu projednávání a iniciativách navazujících na tyto dokumenty;

2.​ pověřuje

předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi.