P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

1998

45

USNESENÍ SENÁTU

ze 2. schůze dne 20. března 1998

k návrhu rezoluce Senátu Parlamentu České republiky k porušování lidských práv v Číně a Tibetu /senátní tisk č. 1997/107/

Senát

-​ v úsilí o rozvíjení přátelských a nekonfliktních vztahů s ČLR

-​ při vědomí toho, že z plnoprávného a významného postavení ČLR v OSN a dalších mezinárodních organizací vznikají kromě práv také závazky k obecně uznávaným normám

-​ na základě přesvědčení, že lidská práva a svobody mají univerzální charakter a že jejich porušování kdekoliv na světě svými důsledky přesahuje hranice zemí

-​ při vědomí toho, že ČLR soustavně porušuje základní lidská práva a že čínské orgány pokračují v zatýkání a mučení čínských i tibetských politických oponentů

-​ vědom si svébytnosti tibetského národa, jeho kultury, jazyka a náboženství a potřeby jejich zachování

-​ v návaznosti na rezoluce o problematice lidských práv v Číně a Tibetu, přijaté Evropským parlamentem a parlamenty řady zemí

-​ s oceněním skutečnosti, že Čínská lidová republika podepsala v říjnu 1997 Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, a s nadějí, že ČLR pozitivně přistoupí i k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech, a že o této otázce povede vstřícný dialog;

vyzývá vládu ČLR, aby

-​ okamžitě propustila všechny politické vězně a vězně svědomí v Číně a Tibetu a dodržovala své závazky plynoucí z mezinárodních norem v oblasti lidských a občanských práv

-​ zahájila jednání s dalajlamou o současné situaci v Tibetu a o formách jeho autonomie

-​ umožnila svobodný a bezpečný návrat příslušníků tibetského národa žijících v exilu do vlasti

-​ zastavila politiku směřující k potlačení tibetského národa, zejména hromadné přesuny obyvatelstva do Tibetu;

a vyzývá vládu ČR, aby

-​ při dvojstranných jednáních s představiteli ČLR a při mezinárodních jednáních požadovala propuštění politických vězňů a vězňů svědomí v ČLR a respektování mezinárodně uznávaných zásad, týkajících se lidských práv.

Senát Parlamentu ČR dále pověřuje všechny své představitele, aby při mezinárodních jednáních aktivně vystupovali na obranu lidských práv obyvatel Číny a Tibetu.

Petr Pithart v. r.

předseda Senátu

Karel Barták v. r.

ověřovatel Senátu