SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

13. USNESENÍ

z 2. schůze konané dne 29. listopadu 2016

k návrhu zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

Senátní tisk č. 352

Po úvodním slově zástupce navrhovatele Ondřeje Landy, náměstka ministra financí ČR, po zpravodajské zprávě senátora Petra Šilara a po rozpravě

VÝBOR

I. doporučuje Senátu Parlamentu ČR vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, které tvoří přílohu tohoto usnesení;

II. určuje zpravodajem  výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Petra Šilara;

III. pověřuje předsedu výboru senátora Jana Hajdu, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu PČR.

senátor Jan Hajda v.r.

předseda výboru

senátor Petr Šilar v.r. senátor Ladislav Kos v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru

Příloha k usnesení VHZD č. 13/2016

Pozměňovací návrhy

k návrhu zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování

a řízení veřejných financí

(senátní tisk č. 352)

1. V § 8 odst. 3 slova „písm. b) a f) až h)“ nahradit slovy „písm. b), f) až h) a k)“.

2. V § 8 odst. 4 slova „g) a i)“ nahradit slovy „g), i) a k)“.