PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

6. funkční období

16. USNESENÍ

STÁLÉ KOMISE SENÁTU PRO SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

přijaté dne 22. 4. 2008

k návrhu senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 214)

Po zprávě zpravodaje komise a po rozpravě

komise

I.

II.

d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu České republiky s c h v á l i t návrh senátního návrhu zákona ve znění komplexního pozměňovacího návrhu, který je přílohou tohoto usnesení;

p o v ě ř u j e

zpravodaje komise senátora Jiřího Oberfalzera, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu.

Milan Bureš, v.r.

místopředseda komise

Jiří Oberfalzer, v.r.

zpravodaj komise

Adolf Jílek, v.r.

ověřovatel komise


Příloha k usnesení č. 16/08

Počet listů: 11

Komplexní pozměňovací návrh

Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky

k návrhu senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona upravit takto:

„ZÁKON

ze dne … 2008,

kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o České televizi

Čl. I

Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 82/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb. a zákona č. 304/2007 Sb., se mění takto:

1.​ § 4 včetně poznámek pod čarou č. 2, 2a a 2b zní:

㤠4

(1) Orgánem České televize, jehož prostřednictvím se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize, je Rada České televize (dále jen „Rada“). Rada má 15 členů, kteří jsou voleni na funkční období 6 let, z nichž 9 členů Rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (dále jen „Poslanecká sněmovna“) a 6 členů Rady volí a odvolává Senát Parlamentu České republiky (dále jen „Senát“). Každé 2 roky jsou voleni 3 členové Rady Poslaneckou sněmovnou a 2 členové Senátem.

(2) Zanikne-li členu Rady členství v Radě, nového člena Rady volí komora, která zvolila člena Rady, jehož členství zaniklo. Zanikne-li členu Rady členství v Radě v průběhu funkčního období, nový člen Rady může být na uvolněné místo zvolen pouze na dobu zbývající do konce funkčního období člena Rady, jehož členství zaniklo; je-li tato doba kratší než 1 rok, omezení možnosti opětovného zvolení podle odstavce 3 neplatí. V případě zániku členství všech členů Rady z důvodu odvolání podle § 6 odst. 3 a následném zvolení všech členů Rady Rada na své první schůzi losem určí 5 členů Rady s funkčním obdobím 2 roky, 5 členů Rady s funkčním obdobím 4 roky a 5 členů Rady s funkčním obdobím 6 let při zachování poměru 3 členů Rady volených Poslaneckou sněmovnou a 2 členů Rady volených Senátem pro každé funkční období.

(3) Do funkce člena Rady nemůže být zvolena osoba, která již po 2 funkční období vykonávala funkci člena Rady.

(4) Za účelem podávání návrhů kandidátů na člena Rady stanoví Poslanecká sněmovna a Senát svým usnesením před každou volbou člena Rady právnické osoby v počtu odpovídajícím trojnásobku počtu členů Rady, které mají zvolit; Poslanecká sněmovna z právnických osob představujících významné kulturní, regionální, zaměstnavatelské, vědecké, sociální, profesní a ekologické zájmy a Senát z právnických osob představujících významné kulturní, odborové, národnostní, vzdělávací a náboženské zájmy. Určené právnické osoby předseda Poslanecké sněmovny nebo předseda Senátu vyzve, aby předložily návrh svého kandidáta ve lhůtě a způsobem stanoveným usnesením Poslanecké sněmovny nebo usnesením Senátu.

(5) Právnická osoba, která byla podle odstavce 4 vyzvána k předložení návrhu kandidáta (dále jen „vyzvaná osoba“), není při jeho výběru omezena okruhem osob spjatých s předmětem své činnosti. Návrh téhož kandidáta může vyzvaná osoba předložit pouze jedné z komor.

(6) Písemně odůvodněný návrh musí obsahovat prohlášení vyzvané osoby, že návrh téhož kandidáta souběžně nepředkládá jiné komoře, a musí k němu být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že se svou kandidaturou souhlasí, že nevykonává činnosti uvedené v § 5, popřípadě že tyto činnosti ukončí bez zbytečného odkladu poté, co v případě zvolení začne vykonávat funkci člena Rady, nejpozději však do 30 dnů ode dne zahájení výkonu funkce, a že nedal souhlas k tomu, aby byl jako kandidát souběžně navržen jinou vyzvanou osobou. V prohlášení kandidát dále uvede adresu místa trvalého pobytu, datum narození a připojí k němu výpis z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, a osvědčení vydané Ministerstvem vnitra a čestné prohlášení podle zvláštního zákona upravujícího některé další předpoklady pro výkon funkcí ve státních orgánech1d).

(7) Pokud vyzvané osoby ve stanovené lhůtě navrhnou méně kandidátů, než je počet členů Rady, které má komora zvolit, proběhne volba pouze z navržených kandidátů. Komora, která potřebný počet členů Rady z navržených kandidátů nezvolí, bude postup podle odstavce 4 opakovat, dokud nezvolí všechny členy Rady, k jejichž volbě je příslušná.

(8) Členem Rady může být zvolen občan České republiky2), který

a)​ je plně způsobilý k právním úkonům2a),

b)​ má trvalý pobyt na území České republiky a

c)​ je bezúhonný; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně, pokud jeho odsouzení pro tento trestný čin nebylo zahlazeno nebo se na něho podle zákona nehledí jako by nebyl odsouzen, a ten, kdo nesplňuje předpoklady pro výkon funkce stanovené zvláštním právním předpisem1d).

(9) Rada ze svých členů volí a odvolává svého předsedu a nejvýše 4 místopředsedy.

(10) Členové Rady jsou ze své činnosti odpovědni komoře, která je zvolila.

(11) Členství v Radě je veřejnou funkcí2b).

_____________

2) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

2a) § 8 a násl. občanského zákoníku.

2b) § 201 zákoníku práce.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 2a se označuje jako poznámka pod čarou č. 2c, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

2.​ V § 6 odstavec 1 zní:

„(1) Členství v Radě zaniká

a)​ uplynutím funkčního období, na které byl člen Rady zvolen,

b)​ dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemně učiněného vzdání se funkce člena Rady předsedovi komory, která člena Rady zvolila,

c)​ odvoláním z funkce,

d)​ dnem, kdy člen Rady přestal splňovat předpoklady pro zvolení do funkce člena Rady stanovené v § 4 odst. 8,

e)​ umrtím.“.

3.​ V § 6 odst. 2 se slova „Poslanecká sněmovna člena Rady z funkce odvolá“ nahrazují slovy „Komora odvolá z funkce člena Rady, kterého zvolila,“.

4.​ V § 6 odstavec 3 zní:

„(3) Poslanecká sněmovna může odvolat všechny členy Rady, které zvolila, a Senát může odvolat všechny členy Rady, které zvolil, pokud Poslanecká sněmovna i Senát neschválí stejnou Výroční zprávu o činnosti České televize, nebo pokud Poslanecká sněmovna i Senát neschválí stejnou Výroční zprávu o hospodaření České televize.“.

5.​ V § 6 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Skutečnost, že Poslanecká sněmovna nebo Senát neschválily některou z výročních zpráv, zveřejní předseda Poslanecké sněmovny nebo Senátu do 3 pracovních dnů ode dne ukončení projednávání způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

6.​ V § 8 odst. 2 ve větě prvé a ve větě poslední se za slova „Poslanecké sněmovně“ vkládají slova „a Senátu“.

7.​ V § 8a odst. 3, v § 9 odst. 4 a v § 9 odst. 11 se slova „§ 4 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 4 odst. 8“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Členům Rady České televize zvoleným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zaniká členství v Radě České televize dnem, kdy tento zákon nabývá účinnosti. Poslanecká sněmovna a Senát zvolí nové členy Rady České televize do 60 dnů po uplynutí lhůty pro předkládání návrhů. Ze zvolených členů Rada České televize na svém prvním zasedání losem určí, kteří z nich mají funkční období 2, 4 a 6 let.

2. Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do zvolení alespoň 10 členů Rady České televize je Poslanecká sněmovna oprávněna odvolat generálního ředitele České televize.

3. V době od odvolání generálního ředitele České televize podle bodu 2 do jmenování nového generálního ředitele České televize Radou České televize vykonává působnost generálního ředitele České televize prozatímní ředitel České televize zvolený Poslaneckou sněmovnou.


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o Českém rozhlasu

Čl. III

Zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění zákona č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 135/1997 Sb., zákona č. 192/2002 Sb. a zákona č. 127/2005 Sb., se mění takto:

1.​ § 4 včetně poznámek pod čarou č. 2, 2a a 2b zní:

㤠4

(1) Orgánem Českého rozhlasu, jehož prostřednictvím se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti Českého rozhlasu, je Rada Českého rozhlasu (dále jen „Rada“). Rada má 15 členů, kteří jsou voleni na funkční období 6 let, z nichž 9 členů Rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (dále jen „Poslanecká sněmovna“) a 6 členů Rady volí a odvolává Senát Parlamentu České republiky (dále jen „Senát“). Každé 2 roky jsou voleni 3 členové Rady Poslaneckou sněmovnou a 2 členové Senátem.

(2) Zanikne-li členu Rady členství v Radě, nového člena Rady volí komora, která zvolila člena Rady, jehož členství zaniklo. Zanikne-li členu Rady členství v Radě v průběhu funkčního období, nový člen Rady může být na uvolněné místo zvolen pouze na dobu zbývající do konce funkčního období člena Rady, jehož členství zaniklo; je-li tato doba kratší než 1 rok, omezení možnosti opětovného zvolení podle odstavce 3 neplatí. V případě zániku členství všech členů Rady z důvodu odvolání podle § 6 odst. 3 a následném zvolení všech členů Rady Rada na své první schůzi losem určí 5 členů Rady s funkčním obdobím 2 roky, 5 členů Rady s funkčním obdobím 4 roky a 5 členů Rady s funkčním obdobím 6 let při zachování poměru 3 členů Rady volených Poslaneckou sněmovnou a 2 členů Rady volených Senátem pro každé funkční období.

(3) Do funkce člena Rady nemůže být zvolena osoba, která již po 2 funkční období vykonávala funkci člena Rady.

(4) Za účelem podávání návrhů kandidátů na člena Rady stanoví Poslanecká sněmovna a Senát svým usnesením před každou volbou člena Rady právnické osoby v počtu odpovídajícím trojnásobku počtu členů Rady, které mají zvolit; Poslanecká sněmovna z právnických osob představujících významné kulturní, regionální, zaměstnavatelské, vědecké, sociální, profesní a ekologické zájmy a Senát z právnických osob představujících významné kulturní, odborové, národnostní, vzdělávací a náboženské zájmy. Určené právnické osoby předseda Poslanecké sněmovny nebo předseda Senátu vyzve, aby předložily návrh svého kandidáta ve lhůtě a způsobem stanoveným usnesením Poslanecké sněmovny nebo usnesením Senátu.

(5) Právnická osoba, která byla podle odstavce 4 vyzvána k předložení návrhu kandidáta (dále jen „vyzvaná osoba“), není při jeho výběru omezena okruhem osob spjatých s předmětem své činnosti. Návrh téhož kandidáta může vyzvaná osoba předložit pouze jedné z komor.

(6) Písemně odůvodněný návrh musí obsahovat prohlášení vyzvané osoby, že návrh téhož kandidáta souběžně nepředkládá jiné komoře a musí k němu být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že se svou kandidaturou souhlasí, že nevykonává činnosti uvedené v § 5, popřípadě že tyto činnosti ukončí bez zbytečného odkladu poté, co v případě zvolení začne vykonávat funkci člena Rady, nejpozději však do 30 dnů ode dne zahájení výkonu funkce, a že nedal souhlas k tomu, aby byl jako kandidát souběžně navržen jinou vyzvanou osobou. V prohlášení kandidát dále uvede adresu místa trvalého pobytu, datum narození a připojí k němu výpis z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, a osvědčení vydané Ministerstvem vnitra a čestné prohlášení podle zvláštního zákona upravujícího některé další předpoklady pro výkon funkcí ve státních orgánech1d).

(7) Pokud vyzvané osoby ve stanovené lhůtě navrhnou méně kandidátů, než je počet členů Rady, které má komora zvolit, proběhne volba pouze z navržených kandidátů. Komora, která potřebný počet členů Rady z navržených kandidátů nezvolí, bude postup podle odstavce 4 opakovat, dokud nezvolí všechny členy Rady, k jejichž volbě je příslušná.

(8) Členem Rady může být zvolen občan České republiky2), který

a)​ je plně způsobilý k právním úkonům2a),

b)​ má trvalý pobyt na území České republiky a

c)​ je bezúhonný; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně, pokud jeho odsouzení pro tento trestný čin nebylo zahlazeno nebo se na něho podle zákona nehledí jako by nebyl odsouzen, a ten, kdo nesplňuje předpoklady pro výkon funkce stanovené zvláštním právním předpisem1d).

(9) Rada ze svých členů volí a odvolává svého předsedu a nejvýše 4 místopředsedy.

(10) Členové Rady jsou ze své činnosti odpovědni komoře, která je zvolila.

(11) Členství v Radě je veřejnou funkcí2b).

_____________

2) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

2a) § 8 a násl. občanského zákoníku.

2b) § 201 zákoníku práce.“.

2.​ V § 6 odstavec 1 zní:

„(1) Členství v Radě zaniká

a)​ uplynutím funkčního období, na které byl člen Rady zvolen,

b)​ dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemně učiněného vzdání se funkce člena Rady předsedovi komory, která člena Rady zvolila,

c)​ odvoláním z funkce,

d)​ dnem, kdy člen Rady přestal splňovat předpoklady pro zvolení do funkce člena Rady stanovené v § 4 odst. 8,

e)​ umrtím.“.

3.​ V § 6 odst. 2 se slova „Poslanecká sněmovna člena Rady z funkce odvolá“ nahrazují slovy „Komora odvolá z funkce člena Rady, kterého zvolila“.

4.​ V § 6 odstavec 3 zní:

„(3) Poslanecká sněmovna může odvolat všechny členy Rady, které zvolila, a Senát může odvolat všechny členy Rady, které zvolil, pokud Poslanecká sněmovna i Senát neschválí stejnou Výroční zprávu o činnosti Českého rozhlasu, nebo pokud Poslanecká sněmovna i Senát neschválí stejnou Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu.“.

5.​ V § 6 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Skutečnost, že Poslanecká sněmovna nebo Senát neschválily některou z výročních zpráv, zveřejní předseda Poslanecké sněmovny nebo Senátu do 3 pracovních dnů ode dne ukončení projednávání způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

6.​ V § 8 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

„(2) Rada předkládá současně Poslanecké sněmovně a Senátu Výroční zprávu o činnosti Českého rozhlasu do 31. března bezprostředně následujícího kalendářního roku a Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu do 31. srpna bezprostředně následujícího kalendářního roku. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu musí v samostatné části obsahovat informaci o naplňování požadavků práva Evropských společenství4). Obě výroční zprávy předseda Rady nejpozději do 3 dnů ode dne jejich předložení Poslanecké sněmovně a Senátu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

_____________

4) Směrnice Komise 80/723/EHS ze dne 25. června 1980 o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky a o finanční průhlednosti uvnitř jednotlivých podniků, ve znění směrnice Komise 93/84/EHS a směrnice Komise 2000/52/ES.“.

7. V § 8a odst. 2 se slovo „funkcí.2)“ nahrazuje slovem „funkcí2b).“.

8. V § 8a odst. 3, v § 9 odst. 4 a v § 9 odst. 10 se slova „§ 4 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 4 odst. 8“.

9. Za § 8a se vkládá nový § 8b, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5 a 6 zní:

㤠8b

Odměny a další náležitosti spojené s výkonem funkce člena Rady a s výkonem funkce člena dozorčí komise

(1) Členu Rady náleží měsíční odměna ve výši, která je od 1. ledna do 31. prosince příslušného kalendářního roku určena jako součin průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců Českého rozhlasu dosažené za předcházející kalendářní rok (dále jen "průměrná měsíční mzda") a koeficientu stanoveného v závislosti na odpovědnosti a náročnosti vykonávané funkce člena Rady (dále jen "koeficient odměn"). Odměna se zaokrouhluje na 100 Kč nahoru.

(2) Výši průměrné měsíční mzdy zveřejňuje Český rozhlas vždy do 31. ledna příslušného kalendářního roku způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Koeficient odměn podle odstavce 1 se stanoví

a) členu Rady ve výši 0,80,

b) místopředsedovi Rady ve výši 1,03,

c) předsedovi Rady ve výši 1,27.

(4) Členu Rady a členu dozorčí komise přísluší náhrada cestovních výdajů souvisejících s výkonem funkce ve stejném rozsahu jako zaměstnancům podle zvláštního právního předpisu5). Cesta z místa pobytu na jednání Rady, jednání Rady a cesta z jednání Rady do místa pobytu se pro účely poskytování cestovních náhrad považují za pracovní cestu.

(5) Výkon funkce člena Rady a výkon funkce člena dozorčí komise je překážkou v práci z důvodu obecného zájmu podle zvláštního právního předpisu6). Zaměstnavatel poskytne členu Rady a členu dozorčí komise pracovní volno bez náhrady mzdy.

(6) Odměny a další náležitosti spojené s výkonem funkce člena Rady a s výkonem funkce člena dozorčí komise poskytuje členům Rady a členům dozorčí komise Český rozhlas. Odměny a další náležitosti podle věty první jsou splatné ve dni pravidelného termínu výplaty mzdy zaměstnanců Českého rozhlasu.

_____________

5) § 151 a násl. zákoníku práce.

6) § 200 a násl. zákoníku práce.“.

Čl. IV

Přechodná ustanovení

1. Členům Rady Českého rozhlasu zvoleným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zaniká členství v Radě Českého rozhlasu dnem, kdy tento zákon nabývá účinnosti. Poslanecká sněmovna a Senát zvolí nové členy Rady Českého rozhlasu do 60 dnů po uplynutí lhůty pro předkládání návrhů. Ze zvolených členů Rada Českého rozhlasu na svém prvním zasedání losem určí, kteří z nich mají funkční období 2, 4 a 6 let.

2. Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do zvolení alespoň 10 členů Rady Českého rozhlasu je Poslanecká sněmovna oprávněna odvolat generálního ředitele Českého rozhlasu.

3. V době od odvolání generálního ředitele Českého rozhlasu podle bodu 2 do jmenování nového generálního ředitele Českého rozhlasu Radou Českého rozhlasu vykonává působnost generálního ředitele Českého rozhlasu prozatímní ředitel Českého rozhlasu zvolený Poslaneckou sněmovnou.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o České tiskové kanceláři

Čl. V

Zákon č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři, se mění takto:

1.​ § 4 včetně poznámek pod čarou č. 3, 3a, 3b a 3c zní:

㤠4

(1) Orgánem tiskové kanceláře, jehož prostřednictvím se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti tiskové kanceláře, je Rada České tiskové kanceláře (dále jen „Rada“). Rada má 9 členů, kteří jsou voleni na funkční období 6 let, z nichž 6 členů Rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (dále jen „Poslanecká sněmovna“) a 3 členy Rady volí a odvolává Senát Parlamentu České republiky (dále jen „Senát“). Každé 2 roky jsou voleni 2 členové Rady Poslaneckou sněmovnou a 1 člen Senátem.

(2) Zanikne-li členu Rady členství v Radě, nového člena Rady volí komora, která zvolila člena Rady, jehož členství zaniklo. Zanikne-li členu Rady členství v Radě v průběhu funkčního období, nový člen Rady může být na uvolněné místo zvolen pouze na dobu zbývající do konce funkčního období člena Rady, jehož členství zaniklo; je-li tato doba kratší než 1 rok, omezení možnosti opětovného zvolení podle odstavce 3 neplatí. V případě zániku členství všech členů Rady z důvodu odvolání podle § 6 odst. 3 a následném zvolení všech členů Rady Rada na své první schůzi losem určí 3 členy Rady s funkčním obdobím 2 roky, 3 členy Rady s funkčním obdobím 4 roky a 3 členy Rady s funkčním obdobím 6 let při zachování poměru 2 členů Rady volených Poslaneckou sněmovnou a 1 člena Rady volených Senátem pro každé funkční období.

(3) Do funkce člena Rady nemůže být zvolena osoba, která již po 2 funkční období vykonávala funkci člena Rady.

(4) Za účelem podávání návrhů kandidátů na člena Rady stanoví Poslanecká sněmovna a Senát svým usnesením před každou volbou člena Rady právnické osoby v počtu odpovídajícím trojnásobku počtu členů Rady, které mají zvolit; Poslanecká sněmovna z právnických osob představujících významné kulturní, regionální, zaměstnavatelské, vědecké, sociální, profesní a ekologické zájmy a Senát z právnických osob představujících významné kulturní, odborové, národnostní, vzdělávací a náboženské zájmy. Určené právnické osoby předseda Poslanecké sněmovny nebo předseda Senátu vyzve, aby předložily návrh svého kandidáta ve lhůtě způsobem stanoveným usnesením Poslanecké sněmovny nebo usnesením Senátu.

(5) Právnická osoba, která byla podle odstavce 4 vyzvána k předložení návrhu kandidáta (dále jen „vyzvaná osoba“), není při jeho výběru omezena okruhem osob spjatých s předmětem své činnosti. Návrh téhož kandidáta může vyzvaná osoba předložit pouze jedné z komor.

(6) Písemně odůvodněný návrh musí obsahovat prohlášení vyzvané osoby, že návrh téhož kandidáta souběžně nepředkládá jiné komoře a musí k němu být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že se svou kandidaturou souhlasí, že nevykonává činnosti uvedené v § 5, popřípadě že tyto činnosti ukončí bez zbytečného odkladu poté, co v případě zvolení začne vykonávat funkci člena Rady, nejpozději však do 30 dnů ode dne zahájení výkonu funkce, a že nedal souhlas k tomu, aby byl jako kandidát souběžně navržen jinou vyzvanou osobou. V prohlášení kandidát dále uvede adresu místa trvalého pobytu, datum narození a připojí k němu výpis z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, a osvědčení vydané Ministerstvem vnitra a čestné prohlášení podle zvláštního zákona upravujícího některé další předpoklady pro výkon funkcí ve státních orgánech3).

(7) Pokud vyzvané osoby ve stanovené lhůtě navrhnou méně kandidátů než je počet členů Rady, které má komora zvolit, proběhne volba pouze z navržených kandidátů. Komora, která potřebný počet členů Rady z navržených kandidátů nezvolí, bude postup podle odstavce 4 opakovat, dokud nezvolí všechny členy Rady, k jejichž volbě je příslušná.

(8) Členem Rady může být zvolen občan České republiky3a), který

a)​ je plně způsobilý k právním úkonům3b),

b)​ má trvalý pobyt na území České republiky a

c)​ je bezúhonný; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně, pokud jeho odsouzení pro tento trestný čin nebylo zahlazeno nebo se na něho podle zákona nehledí jako by nebyl odsouzen, a ten, kdo nesplňuje předpoklady pro výkon funkce stanovené zvláštním právním předpisem3).

(9) Rada ze svých členů volí a odvolává svého předsedu a nejvýše 2 místopředsedy.

(10) Členové Rady jsou ze své činnosti odpovědni komoře, která je zvolila.

(11) Členství v Radě je veřejnou funkcí3c).

_____________

3) Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.

3a) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

3b) § 8 a násl. občanského zákoníku.

3c) § 201 zákoníku práce.“.

2.​ V § 5 odstavec 1 zní:

„(1) Členství v Radě je neslučitelné s funkcí prezidenta republiky, poslance nebo senátora, člena vlády, soudce, státního zástupce, člena Nejvyššího kontrolního úřadu, člena bankovní rady České národní banky, s jakoukoli funkcí ve veřejné správě, s funkcí člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, člena Rady České televize, člena Rady Českého rozhlasu, s funkcí ředitele České tiskové kanceláře a s funkcí člena dozorčí komise České televize nebo člena dozorčí komise Českého rozhlasu.“.

3.​ V § 6 odstavec 1 zní:

„(1) Členství v Radě zaniká

a)​ uplynutím funkčního období, na které byl člen Rady zvolen,

b)​ dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemně učiněného vzdání se funkce člena Rady předsedovi komory, která člena Rady zvolila,

c)​ odvoláním z funkce,

d)​ dnem, kdy člen Rady přestal splňovat předpoklady pro zvolení do funkce člena Rady stanovené v § 4 odst. 8,

e)​ umrtím.“.

4.​ V § 6 odst. 2 se slova „Česká národní rada člena Rady z funkce odvolá:“ nahrazují slovy „Komora odvolá z funkce člena Rady, kterého zvolila,“.

5.​ V § 6 odstavec 3 zní:

„(3) Poslanecká sněmovna může odvolat všechny členy Rady, které zvolila, a Senát může odvolat všechny členy Rady, které zvolil, pokud Poslanecká sněmovna i Senát neschválí stejnou Výroční zprávu o činnosti České tiskové kanceláře, nebo pokud Poslanecká sněmovna i Senát neschválí stejnou Výroční zprávu o hospodaření České tiskové kanceláře.“.

6.​ V § 6 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Skutečnost, že Poslanecká sněmovna nebo Senát neschválily některou z výročních zpráv, zveřejní předseda Poslanecké sněmovny nebo Senátu do 3 pracovních dnů ode dne ukončení projednávání způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

7.​ V § 8 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

„(2) Rada předkládá současně Poslanecké sněmovně a Senátu Výroční zprávu o činnosti České tiskové kanceláře do 31. března bezprostředně následujícího kalendářního roku a Výroční zprávu o hospodaření České tiskové kanceláře do 31. srpna bezprostředně následujícího kalendářního roku. Výroční zpráva o hospodaření České tiskové kanceláře musí v samostatné části obsahovat informaci o naplňování požadavků práva Evropských společenství5). Obě výroční zprávy předseda Rady nejpozději do 3 dnů ode dne jejich předložení Poslanecké sněmovně a Senátu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

_____________

5) Směrnice Komise 80/723/EHS ze dne 25. června 1980 o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky a o finanční průhlednosti uvnitř jednotlivých podniků, ve znění směrnice Komise 93/84/EHS a směrnice Komise 2000/52/ES.“.

8.​ Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6 a 7 zní:

㤠8a

Odměny a další náležitosti spojené s výkonem funkce člena Rady

(1) Členu Rady náleží měsíční odměna ve výši, která je od 1. ledna do 31. prosince příslušného kalendářního roku určena jako součin průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců tiskové kanceláře dosažené za předcházející kalendářní rok (dále jen "průměrná měsíční mzda") a koeficientu stanoveného v závislosti na odpovědnosti a náročnosti vykonávané funkce člena Rady (dále jen "koeficient odměn"). Odměna se zaokrouhluje na 100 Kč nahoru.

(2) Výši průměrné měsíční mzdy zveřejňuje tisková kancelář vždy do 31. ledna příslušného kalendářního roku způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Koeficient odměn podle odstavce 1 se stanoví

a) členu Rady ve výši 0,80,

b) místopředsedovi Rady ve výši 1,03,

c) předsedovi Rady ve výši 1,27.

(4) Členu Rady přísluší náhrada cestovních výdajů souvisejících s výkonem funkce ve stejném rozsahu jako zaměstnancům podle zvláštního právního předpisu6). Cesta z místa pobytu na jednání Rady, jednání Rady a cesta z jednání Rady do místa pobytu se pro účely poskytování cestovních náhrad považují za pracovní cestu.

(5) Výkon funkce člena Rady je překážkou v práci z důvodu obecného zájmu podle zvláštního právního předpisu7). Zaměstnavatel poskytne členu Rady pracovní volno bez náhrady mzdy.

(6) Odměny a další náležitosti spojené s výkonem funkce člena Rady poskytuje členům Rady tisková kancelář. Odměny a další náležitosti podle věty první jsou splatné ve dni pravidelného termínu výplaty mzdy zaměstnanců tiskové kanceláře.

_____________

6) § 151 a násl. zákoníku práce.

7) § 200 a násl. zákoníku práce.“.

Čl. VI

Přechodná ustanovení

1. Členům Rady České tiskové kanceláře zvoleným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zaniká členství v Radě České tiskové kanceláře dnem, kdy tento zákon nabývá účinnosti. Poslanecká sněmovna a Senát zvolí nové členy Rady České tiskové kanceláře do 60 dnů po uplynutí lhůty pro předkládání návrhů. Ze zvolených členů Rada České tiskové kanceláře na svém prvním zasedání losem určí, kteří z nich mají funkční období 2, 4 a 6 let.

2. Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do zvolení alespoň 6 členů Rady České tiskové kanceláře je Poslanecká sněmovna oprávněna odvolat ředitele České tiskové kanceláře.

3. V době od odvolání ředitele České tiskové kanceláře podle bodu 2 do jmenování nového ředitele České tiskové kanceláře Radou České tiskové kanceláře vykonává působnost ředitele České tiskové kanceláře prozatímní ředitel České tiskové kanceláře zvolený Poslaneckou sněmovnou.

ČÁST ČTVRTÁ

Účinnost

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.“.