SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

352.

USNESENÍ SENÁTU

ze 12. schůze, konané dne 12. října 2011

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Ázerbájdžánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 17. května 2011 v Baku /senátní tisk č. 117/

Senát

dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Ázerbájdžánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 17. května 2011 v Baku.

Milan Štěch v. r.

předseda Senátu

Stanislav Juránek v. r.

ověřovatel Senátu