SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR

2. ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

z 5. schůze, konané dne 22. února 2017

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Senátní tisk č. 50

Po úvodním slově JUDr. PhDr. Petra Mlsny, náměstka ministra vnitra pro legislativu a archivnictví, který vystoupil jako zástupce navrhovatele, po zpravodajské zprávě, kterou přednesla senátorka Anna Hubáčková, a po rozpravě

VÝBOR

I.

nepřijal žádné usnesení k projednávanému tisku.

Průběh hlasování:

Po celou dobu hlasování bylo přítomno 9 senátorů ÚPV.

Pro pozměňovací návrhy č. 1, 4 a 7 senátorky Anny Hubáčkové hlasovali 3 senátoři pro, proti hlasoval 1 senátor, 5 senátorů se zdrželo hlasování.

Návrh nebyl schválen.

Pro pozměňovací návrhy č. 2, 5 a 8 senátorky Anny Hubáčkové hlasovali 2 senátoři pro, proti hlasovali 2 senátoři, 5 senátorů se zdrželo hlasování.

Návrh nebyl schválen.

Pro pozměňovací návrhy č. 3, 6 a 9 senátorky Anny Hubáčkové hlasovali 2 senátoři pro, nikdo nehlasoval proti, 7 senátorů se zdrželo hlasování.

Návrh nebyl schválen.

Jiné návrhy k projednávanému tisku nebyly podány;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu senátorku Annu Hubáčkovou;


III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Miroslava Antla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Anna Hubáčková v.r.

zpravodaj výboru

předseda výboru

v. z. Radek Sušil v.r.

Jiří Burian v.r.

ověřovatel výboru