P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

3. funkční období

30. USNESENÍ

VÝBORU PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

z 13. schůze, konané dne 13. června 2001

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

(senátní tisk č. 70)

___________________________________________________________________________

Po odůvodnění předkladatele poslance Pavla Peška, zpravodajské zprávě senátora Petra Fejfara a po rozpravě

výbor

I. d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu České republiky schválit návrh zákona ve znění postoupeném            Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky;

II. u r č u j e

zpravodajem výboru pro projednání návrhu zákona na schůzi Senátu Parlamentu České republiky senátora Petra Fejfara;

III. p o v ě ř u j e

předsedu  výboru  senátora Jiřího Brýdla předložit toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu České republiky.

Jiří Brýdl, v.r.

předseda výboru

Petr Fejfar, v.r.          Bohumil Čada, v.r. zpravodaj výboru ověřovatel výboru