SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST

121. USNESENÍ

z 11. schůze, konané dne 3. srpna 2011

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Ázerbájdžánskou republikou o podpoře

a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 17. května 2011 v Baku

Senátní tisk č. 117

Po odůvodnění zástupce předkladatele Ing. Tomáše Zídka, náměstka ministra financí, zpravodajské zprávě senátora Jaromíra Štětiny a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR dát souhlas k ratifikaci předložené dohody;

II.

určuje

zpravodajem výboru k projednání na schůzi Senátu senátora Jaromíra Štětinu;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Jozefa Regece, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu.


Jozef Regec v.r.

předseda výboru

Jaromír Štětina v.r.

zpravodaj výboru

Jaromír Štětina v.r.

ověřovatel výboru