PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

6. funkční období

99. USNESENÍ

VÝBORU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE

z 14. schůze, konané dne 4. prosince 2007

k návrhu senátního návrhu zákona senátorů Martina Mejstříka, Richarda Sequense, Josefa Novotného, Jana Horníka a Jaromíra Štětiny, kterým se mění zákon č. 140/1960 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších právních předpisů

(senátní tisk č. 100)

Po úvodním slovu předsedy výboru senátora Karla Bartáka, po odůvodnění návrhu senátního zákona zástupcem navrhovatelů senátorem Martinem Mejstříkem, po zpravodajské zprávě místopředsedy výboru senátora Milana Bureše a po rozpravě

výbor

I. d o p o r u č u j e Senátu Parlamentu České republiky s c h v á l i t návrh senátního návrhu zákona;

II.

u r č u j e zpravodajem výboru pro projednání senátního tisku č. 100 na schůzi Senátu Parlamentu ČR

senátora Milana Bureše.


Doc. MUDr. Karel Barták, CSc., v. r.

předseda výboru

Mgr. Milan Bureš, v. r.

zpravodaj výboru

PaedDr. Zdeněk Janalík, v. r.

ověřovatel výboru