SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

325.

USNESENÍ SENÁTU

ze 12. schůze, konané dne 6. října 2011

k návrhu zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů /senátní tisk č. 189/

Senát

I.​ vrací návrh zákona Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, uvedených v příloze tohoto usnesení;

II.​ pověřuje senátory Miroslava Antla a Jiřího Dienstbiera odůvodněním usnesení Senátu na schůzi Poslanecké sněmovny.

Milan Štěch v. r.

předseda Senátu

Stanislav Juránek v. r.

ověřovatel Senátu


Příloha k usnesení č. 325

Pozměňovací návrhy

k návrhu zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů

a o změně souvisejících zákonů

1. V § 1 na konci odstavce 2 doplnit věty „Ředitelem může být jmenován občan, který vedle splnění požadavků stanovených zákonem upravujícím služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů získal vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo. Ředitelem nemůže být jmenován ten, kdo byl v předchozích pěti letech příslušníkem Policie České republiky, Vězeňské služby České republiky nebo Celní správy České republiky anebo zaměstnancem České republiky zařazeným k výkonu práce v některém z těchto bezpečnostních sborů.“.

2. V § 69 odst. 1 slova „do 30. listopadu 2011“ nahradit slovy „do 31. prosince 2011“.

3. V § 71 odstavce 2 až 4 vypustit a zároveň zrušit označení odstavce 1.

4. V § 72 bod 2 vypustit.

Následující body 3 až 18 označit jako body 2 až 17.

5. Za § 72 vložit nový § 73, který včetně nadpisu bude znít:

㤠73

Přechodná ustanovení

(1)​ Trestní řízení, jehož úkony zahájila Inspekce Policie České republiky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, koná Generální inspekce bezpečnostních sborů, jedná-li se o trestný čin příslušníka Policie České republiky nebo o trestný čin zaměstnance České republiky zařazeného k výkonu práce v Policii České republiky.

(2)​ Trestní řízení, jehož úkony zahájil pověřený orgán Vězeňské služby České republiky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, koná Generální inspekce bezpečnostních sborů.

(3)​ Vede-li ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona útvar Policie České republiky trestní řízení o trestném činu celníka, příslušníka Vězeňské služby České republiky, anebo zaměstnance České republiky zařazeného k výkonu práce v Celní správě České republiky, ve Vězeňské službě České republiky nebo v Policii České republiky, informuje o této skutečnosti Generální inspekci bezpečnostních sborů. O tom, který policejní orgán bude v řízení pokračovat, rozhodne státní zástupce.“.

Následující § 73 až § 98 označit jako § 74 až § 99.

6. V § 99 (dosavadní § 98) odst. 1 slova „1. ledna 2012“ nahradit slovy „1. února 2012“.

7. V § 99 (dosavadní § 98) odst. 2 slova „30. června 2012“ nahradit slovy „31. července

2012“.