PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

6. funkční období

221. USNESENÍ

VÝBORU PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ

A DOPRAVU

z 23. schůze, konané dne 12. března 2008

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,

ve znění pozdějších předpisů

(senátní tisk č. 191)

Po úvodním slově zástupce skupiny předkladatelů poslance Jiřího Papeže, po zpravodajské zprávě senátora Jana Hajdy a po rozpravě

v ý b o r

I. d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu České republiky schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II.​ u r č u j e

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Jana Hajdu;

III. p o v ě ř u j e

předsedu výboru senátora Ivana Adamce předložit toto usnesení předsedovi Senátu.

senátor Ivan Adamec v.r.

předseda výboru

senátor Jan Hajda v.r. senátor Jiří Stříteský v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru