SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR

8. ZÁZNAM

z 38. schůze, konané dne 15. října 2014

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 344

Po úvodním slově Ing. Radka Urbana, poradce náměstka ministra financí sekce 07 –Mezinárodní vztahy, který vystoupil jako zástupce navrhovatele, po zpravodajské zprávě, kterou přednesla senátorka Eliška Wagnerová a po rozpravě

VÝBOR

I.

nepřijal žádné usnesení k projednávanému tisku.

Průběh hlasování:

Z 6 přítomných senátorů pro pozměňovací návrhy, které jsou uvedené v příloze tohoto záznamu, hlasovali 3 senátoři, proti nehlasoval nikdo, 3 senátoři se zdrželi hlasování. Pozměňovací návrhy nebyly schváleny.

Jiné návrhy k projednávanému tisku nebyly podány;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu senátorku Elišku Wagnerovou;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Miroslava Antla, aby předložil tento záznam předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Miroslav Antl v.r.

předseda výboru

Eliška Wagnerová v.r.

zpravodaj výboru

Lubomír Franc v.r.

ověřovatel výboru

Příloha k záznamu ÚPV č. 8 ze dne 15.10. 2014

Pozměňovací návrhy senátorky Elišky Wagnerové

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních
a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících
a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

(senátní tisk č. 344)

1.​ V čl. I bodu 7 v § 8 odst. 2 a 3 částku „5 000 000 000 Kč“ nahradit částkou „4 000 000 000 Kč“.

2.​ V čl. I bodu 10 v § 28g odst. 4 a 5 částku „5 000 000 000 Kč“ nahradit částkou „4 000 000 000 Kč“.

3.​ V čl. II v bodu 5 slova „1. července 2015“ nahradit slovy „1. ledna 2018“, slova „1. červencem 2015“ nahradit slovy „1. lednem 2018“ a slova „1. ledna 2018“ nahradit slovy „1. ledna 2020“.

4.​ V čl. II za bod 5 doplnit bod 6, který zní:

„6. Pokud bilanční suma družstevní záložny nebo souhrnná bilanční suma družstevních záložen, které jsou ovládány stejnou osobou nebo osobami jednajícími ve shodě, k 1. lednu 2015 nepřekračuje 4 000 000 000 Kč, nesmí bilanční suma družstevní záložny nebo souhrnná bilanční suma družstevních záložen, které jsou ovládány stejnou osobou nebo osobami jednajícími ve shodě překročit 4 000 000 000 Kč v období od 1. ledna 2015 do 1. ledna 2018.“.

5.​ V čl. III slova „bodu 1, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2015, a ustanovení čl. I bodů 2, 3, 7 a 10“ nahradit slovy „bodů 1, 2, 3, 7 a 10“.

Eliška Wagnerová v.r.