PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

7. funkční období

186. USNESENÍ

VÝBORU PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ

A DOPRAVU

z 12. schůze konané dne 16. července 2009

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb.,

o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby),

ve znění pozdějších předpisů

(senátní tisk č. 118)

Po úvodním slově zástupce předkladatele Ing. Stanislava Kozáka, náměstka ministra zemědělství ČR, po zpravodajské zprávě senátora Adolfa Jílka a po rozpravě

v ý b o r

I. d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu České republiky schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II.​ u r č u j e

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Adolfa Jílka;

III.​ p o v ě ř u j e

předsedu výboru senátora Jana Hajdu předložit toto usnesení předsedovi Senátu.

senátor Jan Hajda v.r.

předseda výboru

senátor Adolf Jílek v.r. senátor Jiří Stříteský v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru