SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE

133. USNESENÍ

z 16. schůze, konané dne 22. listopadu 2017

k informaci vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo

ve dnech 19. – 20. října 2017

Senátní tisk č. 211

Po úvodní informaci Aleše Chmelaře, státního tajemníka pro evropské záležitosti Úřadu vlády, zpravodajské zprávě senátora Václava Hampla a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR, na základě výše uvedené informace, aby k informaci vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech 19. – 20. října 2017, přijal návrh usnesení, který je přílohou tohoto usnesení;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu PČR senátora Václava Hampla;

III.

pověřuje

předsedu výboru Václava Hampla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.


Václav Hampl v.r.

předseda výboru

Václav Hampl v.r.

zpravodaj výboru

Šárka Jelínková v.r.

ověřovatelka výboru


Příloha k usnesení č. 133 z 16. schůze VEU

22. 11. 2017

Návrh usnesení Senátu PČR

k informaci vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo

ve dnech 19. – 20. října 2017

Senát PČR

1.​ bere na vědomí

závěry Evropské rady k migraci, digitální Evropě, bezpečnosti, obraně, vnějším vztahům a vyjednávání se Spojeným královstvím;

2.​ oceňuje

dosavadní opatření k zajištění ochrany vnějších hranic EU a souhlasí s navrhovanými dalšími kroky v migrační politice, neboť jsou v souladu s dlouhodobými postoji Senátu;

3.​ zastává názor,

že program jednání o budoucnosti Evropy obsažený v tzv. Agendě lídrů, který je založen na neformálních setkáních hlav států a předsedů vlád, není za současné situace oslabené důvěry občanů v EU příliš šťastný, neboť tato jednání jsou ještě méně transparentní a přístupná parlamentní kontrole než samotná jednání Evropské rady;

4.​ proto žádá vládu,

aby Senát o agendě a průběhu těchto jednání informovala a aby na nich postupovala v souladu s platnými rámcovými pozicemi vlády.