SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ

ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR

146. USNESENÍ

z 29. schůze, konané dne 18. října 2016

vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi (Varšava, 16. května 2005)

Senátní tisk č. 327

Po úvodním slově Mgr. Michala Fraňka, náměstka ministra spravedlnosti, který vystoupil jako zástupce navrhovatele, po zpravodajské zprávě, kterou přednesl senátor Miroslav Antl, a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR dát souhlas k ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi (Varšava, 16. května 2005) s tím, že při uložení ratifikační listiny bude učiněna následující výhrada:

„V souladu s článkem 31 odst. 2 Úmluvy si Česká republika vyhrazuje právo neaplikovat ustanovení článku 31 odst. 1 písm. e) v celém jeho rozsahu a aplikovat jej pouze v rozsahu následujícím: Pokud byl trestný čin spáchán na státním příslušníkovi České republiky na území České republiky nebo pokud byl trestný čin spáchán v cizině proti státním příslušníkovi České republiky, jestliže je čin v místě spáchání činu trestný nebo jestliže místo spáchání trestného činu nepodléhá žádné trestní pravomoci.“

II.

určuje

zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu senátora Miroslava Antla;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Miroslava Antla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Miroslav Antl v.r.

zpravodaj výboru

Miroslav Antl v.r.

předseda výboru

Jiří Burian v.r.

ověřovatel výboru