PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

6. funkční období

4. USNESENÍ

VÝBORU PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU

A BEZPEČNOST

z 2. schůze, konané dne 13. prosince 2006

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Korejskou republikou

(senátní tisk č. 381 )

Po úvodním slově Ing. Petra Šlegra, ředitele sekce veřejné dopravy, ekologie, strategie

a analýz Ministerstva dopravy ČR, který vystoupil jako zástupce navrhovatele, po zpravodajské zprávě senátora Vlastimila Sehnala a po rozpravě

výbor

I.

d o p o r u č u j e Senátu Parlamentu ČR vyslovit souhlas s ratifikací této dohody;

II.

u r č u j e zpravodajem výboru pro projednání tohoto návrhu na schůzi Senátu senátora Vlastimila Sehnala;


III.

p o v ě ř u j e předsedu výboru senátora Karla Schwarzenberga, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu.

Karel Schwarzenberg. v.r.

předseda výboru

Vlastimil Sehnal, v.r.

zpravodaj výboru

Josef Zoser, v.r.

ověřovatel výboru