PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

6. funkční období

19. USNESENÍ

VOLEBNÍ KOMISE

ze 12. schůze konané dne 18. března 2008

k předloženým návrhům kandidátů

na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Volební komise

I.

k o n s t a t u j e, že ve stanovené lhůtě, tj. od 17. prosince 2007 do 8. března 2008, obdržela komise od oprávněných předkladatelů z řad občanských sdružení či jiných právnických osob následující návrhy kandidátů na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů:

Stanislav Balík Ladislav Mrklas

Vladimír Bystrov Šimon Ryšavý

Jaroslav Čvančara Karel Schwarz

Vladimír Hučín Karel Světnička

Tomáš Jelínek Marek Tomaštík

Helena Klímová Jan Zahradníček

Vavřinec Korčiš

II.

k o n s t a t u j e, že všichni navržení kandidáti splňují podmínky volitelnosti stanovené zákonem č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, pro výkon uvedené funkce;

III.

p o v ě ř u j e předsedu komise senátora Josefa Pavlatu, aby s tímto usnesením seznámil Senát před volbou většinovým způsobem tajným hlasováním.

Josef Pavlata v.r.

předseda komise

Pavel Čáslava v.r.

ověřovatel komise