ZÁKON


ze dne 2020


o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti sportuParlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:§ 1


Tento zákon upravuje některá opatření v oblasti sportu v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2.


§ 2


Národní sportovní agentura vykonává ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona působnost podle § 3d odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou podpory, o níž bylo nebo bude rozhodnuto Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím jím vyhlašovaných programů na rozvoj a podporu sportu, turistiky a sportovní reprezentace; ministerstvo postupuje podle čl. II bodu 2 zákona č. 178/2019 Sb.


§ 3


Účinnost


Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.