Návrh na přijetí Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“, sjednaného výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 6. března 2020 a v Kouloubě dne 10. března 2020, k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravující status sil „Serval“, sjednané výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 7. března 2013 a v Kouloubě dne 8. března 2013

Návrh

U S N E S E N Í

S e n á t u

Parlamentu České republiky


z schůze dne 2020


k návrhu na přijetí Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“, sjednaného výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 6. března 2020 a v Kouloubě dne 10. března 2020, k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravující status sil „Serval“, sjednané výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 7. března 2013 a v Kouloubě dne 8. března 2013Senát


vyslovuje souhlas s přijetím Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“, sjednaného výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 6. března 2020 a v Kouloubě dne 10. března 2020, k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravující status sil „Serval“, sjednané výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 7. března 2013 a v Kouloubě dne 8. března 2013.


Předkládací zpráva pro Parlament České republikyObecný úvod


Bezpečnost České republiky (ČR) je úzce spjatá s globální bezpečnostní situací a eskalace bezpečnostních hrozeb v některém ze světových regionů může ve svém důsledku znamenat přímé ohrožení bezpečnosti v Evropě, a tedy i v ČR. Zhoršování bezpečnostní situace může vést jak ke zvyšování teroristických hrozeb v Evropě, tak k posílení migračních tlaků směrem do Evropy.


Jedním z ohrožených regionů blízkých Evropě je i oblast Sahelu, který je tvořen jižním okrajem Sahary protínajícím území Mauretánie, Senegalu, Mali, Čadu, Burkiny Faso, Nigeru, Súdánu a Etiopie. Největšími současnými bezpečnostními hrozbami v oblasti Sahelu jsou terorismus, banditismus, růst zločinnosti, včetně organizované, pašování drog do Evropy a nelegální migrace umocněná uvedenými faktory. O omezené zdroje vody, orné půdy a pastvin zde soupeří arabská etnika ze severní Afriky, kočovní Tuarégové a původní černošské kmeny. Sahel je přitom významným nalezištěm nerostných surovin, jejichž lokalizace a těžba je však zatím málo rozvinutá. Státy jsou v různé míře slabé, hranice propustné, vlády neefektivní, korupce rozšířená, demografický růst vysoký, společnost je nesourodá, fragmentovaná a často strukturovaná do kast. Nestabilita v regionu má také externí příčiny (rozpad Libye, působení skupin napojených na Al-Káidu a Da´eš). Tato nestabilita rovněž negativně ovlivňuje situaci v dalších zemích širšího regionu.


ČR je aktivním přispěvatelem v celosvětovém boji proti terorismu ve všech jeho podobách a dalším hrozbám. Příspěvky ČR mají různou formu podle potřeb mezinárodního společenství a též států terorismem zasažených. V případě regionu Sahelu již ČR v souladu s Bezpečnostní strategií ČR, Obrannou strategií ČR a zahraničně-politickými prioritami přispívá zejména ke stabilizaci Mali. Od roku 2013 je ČR zapojena ve výcvikové misi Evropské unie EUTM Mali (European Union Training Mission in Mali) a její vojenský příspěvek o velikosti 120 osob je druhý největší. Význam našeho příspěvku bude dále posílen převzetím velení Silám EUTM Mali na šest měsíců od června 2020. ČR dále na území Mali působí v rámci mise Organizace spojených národů (OSN) MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali). Od roku 2015 jsou pravidelně vysíláni jednotliví příslušníci Armády ČR (AČR) do velitelských a zpravodajských struktur této mise a v roce 2016 zde působil po dobu 6 měsíců tým Speciálních sil AČR. Příspěvky ČR v boji proti všemožným hrozbám v regionu Sahelu mají též finanční charakter, neboť ČR v poslední době poskytla finanční dary na různé aktivity ve výši přes 3 miliony EUR.


Mimo výše zmíněné mezinárodní mise EUTM Mali a MINUSMA působí v rámci regionu též Francie, která po soustředěných útocích povstaleckých skupin na vládní síly Mali zahájila začátkem ledna 2013 vojenskou operaci „Serval“), a to na základě žádosti přechodného malijského prezidenta D. Traorého a na základě rezoluce Rady bezpečnosti (RB) OSN č. 2085 (2012). Podpora francouzské vojenské operaci v Mali je rovněž vyjádřena v rezolucích RB OSN přijatých k misi MINUSMA [jde o rezoluci č. 2100 (2013), která stanovila mandát pro misi MINUSMA, a následující rezoluce, které potvrzují a upravují mandát mise MINUSMA, z nichž poslední je rezoluce č. 2480 (2019)].


Operace zastavila postup džihádistických skupin na jih Mali a k hlavnímu městu Bamako a zároveň narušila síť teroristických organizací v severní části země. Dále se pět států tohoto regionu (Mauretánie, Mali, Niger, Čad a Burkina Faso) označovaných jako skupina G5 Sahel v únoru 2014 rozhodlo, že společně s Francií budou koordinovaně postupovat proti teroristickým skupinám. Na základě tohoto partnerství byla dne 1. srpna 2014 zahájena operace „Barkhane“), která navázala na francouzskou operaci „Serval“ v Mali. Cílem operace „Barkhane“ je podpora ozbrojených sil států skupiny G5 Sahel, posílení koordinace mezinárodních vojenských prostředků a zabránění vzniku teroristických základen v regionu.


V operaci „Barkhane“ působí 5100 francouzských vojáků rozmístěných na devíti stálých a předsunutých základnách dislokovaných v Mali, Nigeru a Čadu. Z těchto základen podnikají francouzské jednotky protiteroristické operace, a to samostatně i společně s ozbrojenými silami států skupiny G5 Sahel, kterým poskytují pomoc při plánování, leteckou, logistickou a zpravodajskou podporu a zdravotnickou evakuaci.


Od listopadu 2017 je operace „Barkhane“ intenzivně prováděna v prostoru Liptako. Jedná se o historické území zahrnující severní část Burkiny Faso, jihozápadní Niger a jihovýchodní část centrálního Mali. Francouzské jednotky, společně s malijskými ozbrojenými silami, provádí průzkumné a bojové operace, jejichž cílem je postupné rozšiřování oblastí pod kontrolou malijských ozbrojených sil a trvalé narušování sítí teroristických organizací. Vedle aktivních vojenských operací poskytují v místech svého působení pomoc civilnímu obyvatelstvu (např. přístupem k vodě, energii, vzdělání a zdravotnické péči), čímž si zajišťují určitou podporu místního obyvatelstva.


Francie rozšiřuje spektrum aktivit v rámci operace „Barkhane“, a oslovila proto evropské státy, aby k této operaci vojensky přispěly, a to účastí v mnohonárodních silách (úkolovém uskupení) „Takuba“ (Task Force „Takuba“). Důvodem této francouzské iniciativy je nutnost přesunout podstatnou část francouzských jednotek z prostoru Liptako do oblastí západně od řeky Niger a eliminovat ozbrojené aktivity teroristických a protivládních sil v novém operačním prostoru. Francie rovněž usiluje o to, aby díl odpovědnosti za stabilizaci bezpečnostní situace v regionu Sahelu převzali i další evropští partneři. Kromě ČR a Francie by se do sil „Takuba“ měly zapojit ozbrojené síly Belgie, Estonska, Itálie, Portugalska a Švédska, případně i Dánska, Finska, Nizozemska, Španělska a Velké Británie.


ČR reagovala na výzvu Francie pozitivně s tím, že po vyslovení souhlasu Parlamentu ČR bude možné vyslat Úkolové uskupení AČR „Takuba“ s odpovídající podporou. Tato jednotka bude v Mali působit v rámci sil „Takuba“, jehož úkolem bude navázat na francouzské aktivity v rámci operace „Barkhane“, a to poskytováním poradenství a asistence malijským jednotkám, včetně společného plnění úkolů při bojových operacích (tzv. metoda 3A – Advice, Assist and Accompany). Francie považuje takovou vojenskou podpůrnou činnost za zásadní, neboť malijské jednotky zatím nejsou vůbec nebo jen s velkými obtížemi schopny plánovat a vést komplexní protiteroristické operace a dlouhodobě udržet vojenské jednotky připravené k bojovému nasazení. Navíc trpí nedostatkem vojenského materiálu, včetně munice. Činnost sil „Takuba“ tak bude mj. navazovat na výcvik malijských vojáků, který provádí mise EUTM Mali.


Operačním prostorem Úkolového uskupení AČR „Takuba“ bude primárně severovýchodní Mali (Ménaka). V případě nutnosti může tato jednotka působit i v jiných oblastech Mali, případně i v příhraniční oblasti po obou stranách malijsko-nigerské hranice. Působení příslušníků Úkolového uskupení AČR „Takuba“ na území Mali bude realizováno na základě souhlasu hostitelského státu a v souladu s příslušnými rezolucemi RB OSN, zejména rezolucí č. 2085 (2012). Souhlas Mali byl poskytnut dopisem prezidenta I. B. Keïty ze dne 27. listopadu 2019, ve kterém požaduje vojenskou pomoc a nasazení AČR v rámci operace „Barkhane“ na podporu malijských ozbrojených sil v boji proti ozbrojeným teroristickým skupinám.


Předpokladem pro nasazení příslušníků AČR je zajištění odpovídajícího právního postavení (tzv. statusu), který umožní efektivní plnění operačních úkolů na území Mali. Francie, která je vedoucím státem operace „Barkhane“ a je v každodenním politickém, diplomatickém a vojenském kontaktu s malijskými úřady, představila na konci roku 2019 specifické řešení statusu, které zajistí všem státům zapojeným do této operace stejné právní postavení. Toto řešení spočívá ve sjednání dvoustranné francouzsko-malijské smlouvy, která rozšíří působnost Dohody mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravující status sil „Serval“, sjednané výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 7. března 2013 a v Kouloubě dne 8. března 2013 (dále jen „Dohoda z roku 2013“), též na příslušníky a jednotky ozbrojených sil států, které se zapojí do operace „Barkhane“ v rámci sil „Takuba“ (dále jen „přispěvatelské státy“). Toto řešení dále předpokládá, že přispěvatelské státy svým jednostranným prohlášením přijmou závazky obsažené ve francouzsko-malijské smlouvě rozšiřující působnost Dohody z roku 2013, avšak nestanou se jejími smluvními stranami. Toto jednostranné prohlášení by mělo být učiněno všemi státy, které vyšlou příslušníky svých ozbrojených sil do sil „Takuba“, a to v souladu s jejich vnitrostátními právními předpisy.


Výše popsané navržené řešení bylo na počátku roku 2020 konzultováno s evropskými státy, které projevily zájem o účast v operaci „Barkhane“, a následně realizováno v podobě Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“, sjednaného výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 6. března 2020 a v Kouloubě dne 10. března 2020, k Dohodě z roku 2013 (dále jen „Dodatkový protokol“).


Požadované jednostranné prohlášení o přijetí závazků v Dodatkovém protokolu je z hlediska ČR považováno za přijetí závazků z ustanovení mezinárodní smlouvy mezi dvěma jinými státy (Francie a Mali) ve smyslu čl. 35 Vídeňské úmluvy o smluvním právu (publikována pod
č. 15/1988 Sb.). Vzhledem k absenci výslovné úpravy tohoto postupu ve vnitrostátním právu ČR bude postupováno analogicky jako v případě návrhu na přijetí mnohostranné mezinárodní smlouvy podle Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv, schválené jejím usnesením ze dne 11. února 2004 č. 131.


Na základě výše uvedeného tedy byl Ministerstvem obrany v součinnosti s Ministerstvem zahraničních věcí v souladu s čl. 11 Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv, schválené jejím usnesením ze dne 11. února 2004 č. 131, připraven materiál „Návrh na přijetí Dodatkového protokolu“.


Stručná charakteristika závazků obsažených v Dodatkovém protokolu


Účelem Dodatkového protokolu je rozšířit práva a závazky obsažené v Dohodě z roku 2013 na další přispěvatelské státy působící na území Mali, které jsou v Dodatkovém protokolu označovány jako „operační partneři“. Nasazení příslušníků ozbrojených sil operačních partnerů do sil „Takuba“ pod francouzským velením podléhá souhlasu jak Francie, tak Mali.


Malijská strana se v Dodatkovém protokolu zavazuje aplikovat ustanovení Dohody z roku 2013, která upravuje status příslušníků francouzských ozbrojených sil na území Mali, na jednotky operačních partnerů. Práva a povinnosti vyplývající z těchto ustanovení musí být operačními partnery akceptovány prostřednictvím jejich výslovného písemného přijetí oznámeného oběma smluvním stranám Dodatkového protokolu (tedy Francii a Mali) diplomatickou cestou, přičemž toto oznámení bude vycházet z textu přílohy Dodatkového protokolu.


Ustanovení Dohody z roku 2013 tak vstoupí pro operační partnery v platnost dnem doručení jejich pozdějšího písemného oznámení smluvním stranám Dodatkového protokolu, že operační partner výslovně přijímá práva a povinnosti z Dohody z roku 2013. Tato práva a povinnosti budou aplikovatelné na příslušníky ozbrojených sil operačních partnerů od chvíle jejich vstupu na malijské území.


Dodatkový protokol upravuje právní postavení (status) příslušníků ozbrojených sil operačních partnerů prostřednictvím odkazu na ustanovení Dohody z roku 2013. Tato ustanovení jsou vložena do přílohy Dodatkového protokolu, která je vzorem výslovného písemného přijetí práv a povinností z Dohody z roku 2013 operačními partnery. Ustanovení převzatá z Dohody z roku 2013 do přílohy Dodatkového protokolu byla nicméně upravena tak, aby odpovídala účelu Dodatkového protokolu. Tato ustanovení obsahují zejména následující práva a povinnosti:


1. Příslušníci ozbrojených sil operačních partnerů budou v průběhu nasazení na území Mali dodržovat právní předpisy platné v Mali. (čl. 1 přílohy k Dodatkovému protokolu)

2. Příslušníci ozbrojených sil operačních partnerů požívají stejných výsad a imunit jako tzv. znalci pověření posláním pro Organizaci spojených národů (experti na misi) podle Úmluvy o výsadách a imunitách Organizace spojených národů z roku 1946 (publikována pod č. 52/1956 Sb.). (čl. 1 přílohy k Dodatkovému protokolu)

To zejména znamená, že podle § 22 písm. b) uvedené Úmluvy budou příslušníci ozbrojených sil operačních partnerů požívat imunity vůči právním řízením pro výroky ústní nebo písemné a pro všechna jednání, jež vykonají během své služby.

3. Příslušníci ozbrojených sil operačních partnerů jsou oprávněni vstupovat na území Mali bez víz, pouze s vojenským průkazem a rozkazem k přesunu. (čl. 2 přílohy k Dodatkovému protokolu)

4. Příslušníci ozbrojených sil operačních partnerů budou působit pod francouzským velením. Disciplinární pravomoci zůstávají v rukou operačních partnerů. (čl. 3 přílohy k Dodatkovému protokolu)

5. Malijská strana bude uznávat platnost řidičských průkazů vydaných operačními partnery nebo mezinárodních řidičských průkazů. (čl. 4 přílohy k Dodatkovému protokolu)

6. Příslušníci ozbrojených sil operačních partnerů se mohou po území Mali volně pohybovat a nemusí žádat o doprovod malijských sil. (čl. 5 přílohy k Dodatkovému protokolu)

7. Příslušníci ozbrojených sil operačních partnerů jsou oprávněni držet a nosit zbraně a střelivo nutné k plnění svých povinností. (čl. 6 přílohy k Dodatkovému protokolu)

8. Jednotky operačních partnerů jsou oprávněny zajišťovat ochranu svého personálu, zařízení a využívaných objektů. (čl. 6 přílohy k Dodatkovému protokolu)

9. Jednotky operačních partnerů jsou osvobozeny od dovozních daní a cel, jakož i od daní, cel a poplatků při nákupech zboží a služeb v Mali. (čl. 7 přílohy k Dodatkovému protokolu)

10. Malijská strana poskytne jednotkám operačních partnerů materiál, zařízení a pozemky nezbytné pro jejich činnost v Mali, umožní jim používat jejich vlastní komunikační systémy a poskytne jim logistickou podporu. (čl. 8 přílohy k Dodatkovému protokolu)

11. Operační partneři a Mali se vzájemně vzdávají nároků na náhradu škody vzniklé jejich osobám nebo na jejich věcech v souvislosti s nasazením jednotek operačních partnerů. To se nevztahuje na škody způsobené úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí. Malijská strana uhradí škody způsobené operačním partnerem třetím stranám. (čl. 9 přílohy k Dodatkovému protokolu)

12. Operační partneři a Mali se zavazují zacházet se zadrženými osobami v souladu s platnými normami mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv. Zvláště jde o Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů, které nemají mezinárodní charakter, z roku 1977 (Protokol II, publikován pod č. 168/1991 Sb.), a též o Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání z roku 1984 (publikována pod č. 143/1988 Sb.). (čl. 10 přílohy k Dodatkovému protokolu)

13. Mali se zavazuje neprovádět trest smrti nebo nehumánní tresty na osobách předaných malijským orgánům jednotkami operačních partnerů nebo Francie. (čl. 10 přílohy k Dodatkovému protokolu)

14. Malijská smluvní strana umožní, aby k zadrženým osobám, které jí byly předány jednotkami operačních partnerů nebo Francie, měly kdykoli neomezený přístup orgány operačních partnerů a Mezinárodní výbor Červeného kříže. (čl. 10 přílohy k Dodatkovému protokolu)

15. Jakékoli spory vyplývající z provádění nebo výkladu Dodatkového protokolu budou řešeny diplomatickou cestou. (čl. 11 přílohy k Dodatkovému protokolu)

16. Přijetím práv a povinností z Dodatkového protokolu operační partner zbavuje Francii odpovědnosti za provádění těchto práv a povinností jak ze strany operačního partnera, tak ze strany Mali. (čl. 11 přílohy k Dodatkovému protokolu)

17. Výslovné přijetí platí dva roky a je automaticky prodlužováno. Toto přijetí může písemně odvolat operační partner, Mali nebo Francie. (čl. 12 přílohy k Dodatkovému protokolu)


Dohoda zavazuje jak státy (resp. jejich organizační složky), tak fyzické osoby. Její provádění není reciproční, neboť je územně limitováno pouze na teritorium Mali.


Informace o zajištění provádění Dodatkového protokolu


Dodatkový protokol bude na české straně prováděn Ministerstvem obrany v součinnosti s Ministerstvem zahraničních věcí. Zapojení Ministerstva zahraničních věcí bude spočívat zejména v zajištění komunikace s orgány Mali diplomatickou cestou uskutečňovanou především zastupitelským úřadem ČR v Mali, a to v případech, kdy komunikace z úrovně Úkolového uskupení AČR „Takuba“ v Mali nebude dostatečná k řešení určité záležitosti či problému. Může se jednat např. o provádění čl. 10 přílohy k Dodatkovému protokolu, který umožňuje orgánům ČR přístup k osobám zadrženým příslušníky AČR a následně předaným malijské straně. Dále se Ministerstvo zahraničních věcí bude podílet na řešení případných sporů z provádění nebo výkladu Dodatkového protokolu, které podle čl. 11 přílohy k Dodatkovému protokolu mají být řešeny diplomatickou cestou. Zapojení dalších ministerstev a ústředních správních úřadů není předpokládáno, nicméně ve specifických situacích není vyloučeno. Dodatkový protokol bude dále prováděn francouzskou smluvní stranou a zejména malijskou smluvní stranou, kde se jeho provádění týká různých státních orgánů v rozsahu jejich působnosti.


K provádění Dodatkového protokolu dojde pouze v případě, že obě komory Parlamentu ČR vysloví v souladu s čl. 43 odst. 3 Ústavy ČR souhlas s vysláním příslušníků AČR do Mali za účelem působení v silách „Takuba“.


Dopady provádění Dodatkového protokolu


Prováděním Dodatkového protokolu nevzniknou žádné další nároky na finanční prostředky ze státního rozpočtu, neboť veškerá činnost orgánů ČR související s uplatňováním práv a plněním povinností podle Dodatkového protokolu bude kryta z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany, případně Ministerstva zahraničních věcí a dalších zainteresovaných ministerstev a ústředních správních úřadů, v rámci schváleného státního rozpočtu. V případě Ministerstva zahraničních věcí a dalších zainteresovaných ministerstev a ústředních správních úřadů půjde zejména o výdaje spojené s komunikací s malijskou stranou, která bude vedena např. při řešení sporů vyplývajících z provádění nebo výkladu Dodatkového protokolu. Tato komunikace může mít též formu jednání zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí a dalších zainteresovaných ministerstev a ústředních správních úřadů vyslaných do Mali na služební zahraniční cestu.


Přijetí Dodatkového protokolu nebude mít negativní dopad na podnikatelské prostředí.


Přijetí Dodatkového protokolu neporušuje zákaz diskriminace a nebude mít dopad na rovné příležitosti mužů a žen.


Soulad Dodatkového protokolu s českým a mezinárodním právem


Obsah Dodatkového protokolu je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu ČR, se závazky vyplývajícími z členství ČR v EU a NATO, se závazky převzatými v rámci jiných platných mezinárodních smluv a s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva.


Odůvodnění kategorie Dodatkového protokolu


Dodatkový protokol má charakter smlouvy prezidentské, a to s ohledem na čl. 49 písm. a) a e) Ústavy ČR. O mezinárodní smlouvu podle čl. 49 písm. a) Ústavy ČR, tj. mezinárodní smlouvu upravující práva a povinnosti osob, se jedná proto, že upravuje práva a povinnosti příslušníků AČR (povinnost respektovat malijské právní předpisy, výsady a imunity – čl. 1 přílohy k Dodatkovému protokolu), jakož i zadržených osob (čl. 10 přílohy k Dodatkovému protokolu). O mezinárodní smlouvu podle čl. 49 písm. e) Ústavy ČR, tj. mezinárodní smlouvu o dalších věcech, jejichž úprava je vyhrazena zákonu, se jedná z důvodu podřízenosti příslušníků AČR francouzskému velení (čl. 3 přílohy k Dodatkovému protokolu).


Návrh na přijetí Dodatkového protokolu byl zpracován a projednán v souladu s čl. 11 Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv schválené jejím usnesením ze dne 11. února 2004 č. čl. II odst. 1 Jednacího řádu vlády. Vláda ČR tento Návrh na přijetí schválila svým usnesením
ze dne 15. června 2020 č. 657.


Na základě čl. 63 Ústavy ČR podepíše prezident republiky po vyslovení souhlasu Parlamentem ČR listinu o přijetí Dodatkového protokolu. Dodatkový protokol vstoupí pro ČR v platnost dnem pozdějšího doručení diplomatické nóty smluvním stranám Dodatkového protokolu, kterou bude oznámeno přijetí Dodatkového protokolu.V Praze dne 23. června 2020


Předseda vlády:

Ing. Andrej Babiš v. r.Dodatkový protokol

mezi

vládou Francouzské republiky

a vládou Republiky Mali

upravující status jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“, sjednaný výměnou dopisů podepsaných

v Bamaku dne 6. března 2020 a v Kouloubě dne 10. března 2020,


k


Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali

upravující status sil „Serval“, sjednané výměnou dopisů podepsaných

v Bamaku dne 7. března 2013 a v Kouloubě dne 8. března 2013

(překlad do českého jazyka)

VELVYSLANECTVÍ FRANCIE V MALIBamako, 6. března 2020

Velvyslanec


č. 2020-0135457/chan
Vážený pane ministře,mající na paměti Chartu Spojených národů a rezoluce Rady bezpečnosti č. 2056 (2012), 2071 (2012), 2085 (2012), 2100 (2013), 2164 (2014), 2227 (2015), 2295 (2016), 2364 (2017), 2374 (2017), 2391 (2017), 2423 (2018) a 2480 (2019) a výslovnou žádost prezidenta Republiky Mali vládám evropských států, kromě vlády Francouzské republiky, které se chtějí účastnit sil „Takuba“,


berouce v úvahu Dohodu mezi vládou Republiky Mali a vládou Francouzské republiky upravující status sil „Serval“, sjednanou výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 7. března v Kouloubě dne 8. března 2013,


se naše dvě vlády dohodly na rozmístění vojenských jednotek evropských států účastnících se společných mnohonárodních sil pro speciální operace (Combined Joint Special Operations Task Force (CJSOTF)) v Mali, dále jen „síly Takuba“, pod velením velitele francouzské jednotky „Barkhane“ podporující síly Republiky Mali.


V této souvislosti mám tu čest jménem své vlády navrhnout následující ustanovení vztahující se na síly „Takuba“ po celou dobu jejich rozmístění na území Republiky Mali v rámci operací vojenské pomoci malijskému státu na celém jeho území.


Následující ustanovení upravují status jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“, včetně jejich vybavení, v rámci jejich misí v Mali.Článek 1


„Personál sil Takuba“ označuje vojenský a civilní personál náležející k nebo doprovázející vojenské jednotky nebo složky Francie a operačních partnerů.


„Operačními partnery“ jsou evropské státy jiné než Francie, které byly po úzkých konzultacích:

pozvány dopisem prezidenta Republiky Mali a schváleny a zmocněny vládou Republiky Mali k účasti v misích sil „Takuba“ na misích Francie v Mali;

schváleny a zmocněny francouzskou stranou, aby sloužily pod francouzským velením v rámci sil „Takuba“ a v misích Francie v Mali.

Článek 2


1. Malijská strana uplatňuje ustanovení Dohody mezi vládou Republiky Mali a vládou Francouzské republiky upravující status sil „Serval“, sjednané výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 7. března v Kouloubě dne 8. března 2013, na jednotky operačních partnerů, kteří výslovně písemně přijali práva a povinnosti stanovené v této Dohodě v souladu s textem v příloze.


2. Své výslovné přijetí práv a povinností uvedených v bodě 1 oznámí operační partner malijské straně a francouzské straně. Vstupuje v platnost dnem přijetí posledního z těchto oznámení a vztahuje se na jednotky operačního partnera po celou dobu jejich působení na území Republiky Mali.


3. Prováděním tohoto dodatkového protokolu není dotčeno provádění jiných dohod uzavřených mezi Republikou Mali a operačními partnery.Článek 3


Jakýkoli spor týkající se uplatňování nebo výkladu těchto ustanovení mezi stranami bude řešen diplomatickou cestou.Byl bych Vám vděčný, kdybyste mě informoval, zda s výše uvedenými ustanovení Vaše vláda souhlasí. V tom případě tento dopis, jeho příloha, jakož i Vaše odpověď představují dodatkový protokol mezi našimi dvěma vládami o statusu jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“.


Tento dodatkový protokol vstupuje v platnost dnem přijetí tohoto dopisu a je účinný do konce misí sil „Takuba“ a do jejich úplného a konečného odchodu z území Republiky Mali.
Joël MEYER

velvyslanec Francie v Mali

podpis, kulaté razítko


Příloha: Text výslovného přijetí operačního partnera,
adresovaný Francii a Mali.Vážený pane prezidente,


Pro oznámení francouzské straně: V reakci na dopis adresovaný [X/X/X] prezidentem Republiky Mali, moje [vláda] přijímá rozmístění jednotek ozbrojených sil svého státu na území Republiky Mali v rámci sil „Takuba“ pod francouzským velením sil „Barkhane“, s cílem podpořit malijské ozbrojené síly v jejich boji proti organizovaným ozbrojeným skupinám provádějícím teroristické činnosti.


Následuje text níže uvedeného výslovného přijetí.


Pro oznámení malijské straně: V reakci na Váš dopis [X/X/X] moje [vláda] přijímá rozmístění jednotek ozbrojených sil svého státu na území Republiky Mali v rámci sil „Takuba“ pod francouzským velením sil „Barkhane“, s cílem podpořit malijské ozbrojené síly v jejich boji proti organizovaným ozbrojeným skupinám provádějícím teroristické činnosti.


Následuje text níže uvedeného výslovného přijetí.


Text přijetí:


„Podle článku 2 Dodatkového protokolu mezi vládou Republiky Mali a vládou Francouzské republiky upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“, sjednaného výměnou dopisů, k Dohodě mezi vládou Republiky Mali a vládou Francouzské republiky upravující status sil „Serval“, sjednané výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 7. března v Kouloubě dne 8. března 2013 (dále jen „Dodatkový protokol“), moje vláda výslovně přijímá práva a povinnosti stanovené v článcích l až 11 Dohody mezi vládou Republiky Mali a vládou Francouzské republiky upravující status sil „Serval“, sjednané výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 7. března v Kouloubě dne 8. března 2013, která zní následovně:


Článek 1


Po dobu svého nasazení dodržuje personál jednotky [X] právní předpisy platné v Republice Mali.


Uvedený personál se zdrží jakéhokoli jednání nebo činnosti neslučitelné s cíli této dohody.


Po dobu svého nasazení požívá personál jednotky [X] stejných imunit a výsad, jaké požívají experti na misích podle Úmluvy o výsadách a imunitách Organizace spojených národů ze dne 13. února 1946.


Článek 2


Personál jednotky [X] je oprávněn vstoupit na území malijské strany bez víza, pokud má vojenský nebo služební průkaz nebo platný cestovní pas a individuální nebo kolektivní rozkaz nebo jakýkoli podobný dokument vydaný vojenskými orgány operačního partnera [X].Francouzské orgány poskytnou malijské straně jmenovitý seznam příslušného personálu před jeho příjezdem.


Článek 3


Personál jednotky [X] slouží pod francouzským velením v uniformě, v hodnosti a s označeními, která nosí v ozbrojených silách [X]. Kázeňská pravomoc je vyhrazena velení [X].


Článek 4


Malijská strana uznává pro personál jednotky [X] platnost řidičského průkazu vydaného operačním partnerem [X] nebo mezinárodního řidičského průkazu.


Článek 5


Při činnostech souvisejících s plněním této dohody se personál jednotky [X] pohybuje na území Republiky Mali bez omezení, a to včetně jejího vzdušného prostoru, přičemž používá dopravní prostředky, které má k dispozici a nemusí žádat o doprovod silami malijské strany. Z tohoto důvodu je jednotka [X] oprávněna využívat železnice, silnice, mosty, trajekty, letiště a přístavy bez placení cel, mýt, daní nebo jiných obdobných poplatků.


Jakékoli přesuny spojené s operační činností se oznamují příslušným malijským vojenským orgánům předem a v případě nouzové situace co nejdříve.


Článek 6


Personál jednotky [X] je oprávněn držet a nosit zbraně a munici, které jsou nezbytné pro činnosti související s prováděním této dohody. Personál jednotky [X] používá svou přidělenou zbraň v souladu s právním řádem [X]. Tyto zbraně a munice jsou skladovány a střeženy podle pravidel [X].


Jednotka [X] je oprávněna přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění ochrany svého personálu, vybavení a zařízení a pozemků, které jí byly poskytnuty nebo svěřeny do péče.


Malijské orgány odpovědné za veřejný pořádek a bezpečnost usnadňují dohled a ochranu zařízení, v nichž jsou státní příslušníci [X], ve spolupráci se zástupci jednotky [X]. Přijímají příslušná bezpečnostní opatření na veřejných komunikacích, zejména pokud jde o dopravu.


Příslušníci jednotky [X], plnící úkoly ochrany státních příslušníků [X], jsou oprávněni přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti osob, a to i na veřejných komunikacích.


Článek 7


Pro činnosti související s prováděním této dohody je dovoz materiálu, vybavení, munice, zásob a zboží nezbytného pro jednotku [X] bezcelní a bez předchozí dovozní licence. Dovezené zboží může být na konci mise jednotky [X] znovu vyvezeno do [X] a osvobozeno od daně.Nákupy zboží a služeb uskutečněné operačním partnerem [X] na území malijské strany v rámci této dohody jsou osvobozeny od všech daní, cel a poplatků.


Článek 8


Malijská strana se zavazuje podle svých možností poskytnout jednotce [X] materiál, zařízení a pozemky nezbytné pro činnosti související s prováděním této dohody, a to na základě jednoduché žádosti operačního partnera [X]. Toto poskytnutí je bezúplatné.


Operační partner [X] nebude požadovat písemné povolení malijské strany k provádění prací na těchto pozemcích a zařízeních, pokud takové práce nejsou zvlášť důležité. V tomto smyslu malijská strana vstřícně zváží každou žádost o povolení. Po ukončení mise jednotky [X] zůstane provedená práce ve vlastnictví malijské strany dle podmínek dohodnutých mezi malijskou stranou a operačním partnerem [X].


Pozemky a zařízení poskytnuté jednotce [X] jsou vráceny v použitém stavu malijské straně.


Malijská strana zmocňuje operačního partnera [X] používat komunikační systémy pro vlastní potřeby. Přístup k frekvenčnímu spektru poskytuje malijská strana bezúplatně.


Malijská strana poskytuje logistickou podporu požadovanou jednotkou [X] za podmínek dohodnutých mezi malijskou stranou a operačním partnerem [X].


Článek 9


Malijská strana a operační partner [X] se vzájemně vzdávají jakýchkoli postihů za vzájemné škody způsobené jejich personálu a majetku personálem nebo majetkem druhé strany, včetně škod majících za následek smrt, a to činy nebo nedbalostí spáchanými při rozmístění jednotky [X] nebo při plnění úkolů této jednotky.


Předchozí ustanovení se nepoužijí v případě hrubého pochybení nebo úmyslného zavinění. Hrubým pochybením se rozumí závažná chyba nebo hrubá nedbalost. Úmyslným zaviněním se rozumí pochybení spáchané pachatelem, který měl úmyslný záměr způsobit škodu.


Malijská strana hradí náhradu škod způsobených na majetku nebo osobě třetí strany, včetně případů, kdy je za ně částečně odpovědný operační partner [X]. V případě soudního řízení zahájeného u takových škod malijská strana zastoupí v řízení operačního partnera [X].


Článek 10


S osobami, které operační partner [X] případně zadrží, zachází a zajistí jejich střežení a bezpečnost v souladu s platnými pravidly mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv, zejména s Dodatkovým protokolem k Ženevským úmluvám ze dne 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II), přijatým dne 8. června 1977, a s Úmluvou proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ze dne 10. prosince 1984.


Malijská strana zajišťuje střežení a bezpečnost osob předaných francouzskou stranou nebo, ve výjimečných případech, přímo operačním partnerem [X], v souladu s platnými pravidly mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv, zejména s Dodatkovým protokolem k Ženevským úmluvám ze dne 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II), přijatým dne 8. června 1977, a s Úmluvou proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ze dne 10. prosince 1984.


Malijská strana se s ohledem na smluvní a ústavní závazky Francie a [X] zavazuje v případě, že by předané osobě hrozil trest smrti nebo trest představující kruté, nelidské nebo ponižující zacházení, že tento trest nebude požadován, a pokud by hypoteticky byly tyto tresty vyneseny, že nebudou vykonány.


Žádná osoba, která byla na základě tohoto článku předána malijským orgánům, nesmí být předána třetí straně bez předchozího souhlasu příslušných francouzských orgánů a orgánů [X].


Operační partner [X], Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK) nebo, po schválení malijskou stranou, kterýkoli jiný příslušný orgán pro lidská práva, mají právo na stálý přístup k předaným osobám.


Zástupci operačního partnera [X], Mezinárodního výboru Červeného kříže a případně jiného orgánu uvedeného v předchozím odstavci, jsou oprávněni navštívit všechna místa, kde se nacházejí předané osoby; budou mít přístup do všech prostorů používaných předanými osobami. Budou také oprávněni chodit na místa odjezdu, průjezdu nebo příjezdu předaných osob. Budou moci s předanými osobami mluvit bez svědků a v případě potřeby prostřednictvím tlumočníka.


Výše uvedení zástupci si mohou svobodně vybrat místa, která chtějí navštívit; délka a frekvence těchto návštěv nebudou omezeny. Návštěvy mohou být zakázány pouze z důvodu naléhavé vojenské nutnosti a pouze výjimečně a dočasně.


Malijská strana se zavazuje vést evidenci, ve které zaznamenává informace o každé předané osobě (totožnost předané osoby, datum předání, místo zadržení, zdravotní stav předané osoby, zabavený materiál nebo předměty).


Do této evidence může nahlédnout na základě své žádosti francouzská strana a operační partner [X], MVČK nebo případně jiný příslušný orgán pro lidská práva uvedený v pátém odstavci tohoto článku.


Předchozími ustanovení není dotčen přístup Mezinárodního výboru Červeného kříže k předaným osobám. Návštěvy předaných osob bude MVČK provádět v souladu se svými institucionálními pracovními postupy.


Článek 11


Jakýkoli spor mezi malijskou stranou a operačním partnerem [X] týkající se uplatňování nebo výkladu těchto ustanovení se řeší diplomatickou cestou.


Přijetím výše uvedených práv a povinností v souladu s článkem 2 dodatkového protokolu vláda [operačního partnera X] výslovně zbavuje francouzskou stranu jakékoli odpovědnosti za výkon těchto práv a povinností jak vládou [operačního partnera X], tak i vládou malijské strany.Článek 12


Toto přijetí je účinné po dobu dvou let. Tato doba se automaticky prodlužuje.


Operační partner [X], malijská strana nebo francouzská strana mohou toto přijetí odvolat písemným oznámením.


Toto odvolání nabývá účinku podle podmínek, na nichž se společně dohodli operační partner [X], malijská strana a francouzská strana.“


MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ REPUBLIKA MALI

A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE


MINISTR

Koulouba, 10. března 2020

pro

Jeho Excelenci pana velvyslance
Francouzské republiky v Mali


BAMAKO


č. 00044/MAECI/DAJ-DAICC-SAB
Vážený pane velvyslanče,


potvrzuji přijetí Vašeho dopisu č. 2020-0135457/chan ze dne 6. března 2020, týkajícího se Dodatkového protokolu mezi vládou Republiky Mali a vládou Francouzské republiky upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil TAKUBA“, sjednaného výměnou dopisů, k Dohodě mezi vládou Republiky Mali a vládou Francouzské republiky upravující status sil „Serval“, sjednané výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 7. března v Kouloubě dne 8. března 2013, a sděluji Vám následující:


Majíce na paměti Chartu Spojených národů a rezoluce Rady bezpečnosti č. 2056 (2012), 2071 (2012), 2085 (2012), 2100 (2013), 2164 (2014), 2227 (2015), 2295 (2016), 2364 (2017), 2374 (2017), 2391 (2017), 2423 (2018) a 2480 (2019) a výslovnou žádost prezidenta Republiky Mali vládám evropských států, kromě vlády Francouzské republiky, které se chtějí účastnit sil „Takuba“,


berouce v úvahu Dohodu mezi vládou Republiky Mali a vládou Francouzské republiky upravující status sil „Serval“, sjednanou výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 7. března v Kouloubě dne 8. března 2013,


se naše dvě vlády dohodly na rozmístění vojenských jednotek evropských států účastnících se společných mnohonárodních sil pro speciální operace (Combined Joint Special Operations Task Force (CJSOTF)) v Mali, dále jen „síly Takuba“, pod velením velitele francouzské jednotky „Barkhane“ podporujících síly Republiky Mali.


V této souvislosti mám tu čest jménem své vlády navrhnout následující ustanovení vztahující se na síly „Takuba“ po celou dobu jejich rozmístění na území Republiky Mali v rámci operací vojenské pomoci malijskému státu na celém jeho území.


Následující ustanovení upravují status jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“, včetně jejich vybavení, v rámci jejich misí v Mali.


Článek 1


„Personál sil Takuba“ označuje vojenský a civilní personál náležející k nebo doprovázející vojenské jednotky nebo složky Francie a operačních partnerů.


„Operačními partnery“ jsou evropské státy jiné než Francie, které byly po úzkých konzultacích:

pozvány dopisem prezidenta Republiky Mali a schváleny a zmocněny vládou Republiky Mali k účasti v misích sil „Takuba“ na misích Francie v Mali;

schváleny a zmocněny francouzskou stranou, aby sloužily pod francouzským velením v rámci sil „Takuba“ a v misích Francie v Mali.


Článek 2


1. Malijská strana uplatňuje ustanovení Dohody mezi vládou Republiky Mali a vládou Francouzské republiky upravující status sil „Serval“, sjednané výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 7. března v Kouloubě dne 8. března 2013, na jednotky operačních partnerů, kteří výslovně písemně přijali práva a povinnosti stanovené v této Dohodě v souladu s textem v příloze.


2. Své výslovné přijetí práv a povinností uvedených v bodě 1 oznámí operační partner malijské straně a francouzské straně. Vstupuje v platnost dnem přijetí posledního z těchto oznámení a vztahuje se na jednotky operačního partnera po celou dobu jejich působení na území Republiky Mali.


3. Prováděním tohoto dodatkového protokolu není dotčeno provádění jiných dohod uzavřených mezi Republikou Mali a operačními partnery.


Článek 3


Jakýkoli spor týkající se uplatňování nebo výkladu těchto ustanovení mezi stranami bude řešen diplomatickou cestou.


Tento dopis a jeho příloha, jakož i výše uvedený dopis a jeho příloha představují dodatkový protokol mezi našimi dvěma vládami o statusu jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“.


Tento dodatkový protokol vstupuje v platnost dnem přijetí tohoto dopisu a je účinný do konce misí sil „Takuba“ a do jejich úplného a konečného odchodu z území Republiky Mali.
Tiébilé DRAME

podpis, kulaté razítko


Příloha: Text výslovného přijetí operačního partnera,
adresovaný Francii a Mali.Vážený pane prezidente,


Pro oznámení francouzské straně: V reakci na dopis adresovaný [X/X/X] prezidentem Republiky Mali, moje [vláda] přijímá rozmístění jednotek ozbrojených sil svého státu na území Republiky Mali v rámci sil „Takuba“ pod francouzským velením sil „Barkhane“, s cílem podpořit malijské ozbrojené síly v jejich boji proti organizovaným ozbrojeným skupinám provádějícím teroristické činnosti.


Následuje text níže uvedeného výslovného přijetí.


Pro oznámení malijské straně: V reakci na Váš dopis [X/X/X] moje [vláda] přijímá rozmístění jednotek ozbrojených sil svého státu na území Republiky Mali v rámci sil „Takuba“ pod francouzským velením sil „Barkhane“, s cílem podpořit malijské ozbrojené síly v jejich boji proti organizovaným ozbrojeným skupinám provádějícím teroristické činnosti.


Následuje text níže uvedeného výslovného přijetí.


Text přijetí:


„Podle článku 2 Dodatkového protokolu mezi vládou Republiky Mali a vládou Francouzské republiky upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“, sjednaného výměnou dopisů, k Dohodě mezi vládou Republiky Mali a vládou Francouzské republiky upravující status sil „Serval“, sjednané výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 7. března v Kouloubě dne 8. března 2013 (dále jen „Dodatkový protokol“), moje vláda výslovně přijímá práva a povinnosti stanovené v článcích l až 11 Dohody mezi vládou Republiky Mali a vládou Francouzské republiky upravující status sil „Serval“, sjednané výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 7. března v Kouloubě dne 8. března 2013, která zní následovně:


Článek 1


Po dobu svého nasazení dodržuje personál jednotky [X] právní předpisy platné v Republice Mali.


Uvedený personál se zdrží jakéhokoli jednání nebo činnosti neslučitelné s cíli této dohody.


Po dobu svého nasazení požívá personál jednotky [X] stejných imunit a výsad, jaké požívají experti na misích podle Úmluvy o výsadách a imunitách Organizace spojených národů ze dne 13. února 1946.


Článek 2


Personál jednotky [X] je oprávněn vstoupit na území malijské strany bez víza, pokud má vojenský nebo služební průkaz nebo platný cestovní pas a individuální nebo kolektivní rozkaz nebo jakýkoli podobný dokument vydaný vojenskými orgány operačního partnera [X].Francouzské orgány poskytnou malijské straně jmenovitý seznam příslušného personálu před jeho příjezdem.


Článek 3


Personál jednotky [X] slouží pod francouzským velením v uniformě, v hodnosti a s označeními, která nosí v ozbrojených silách [X]. Kázeňská pravomoc je vyhrazena velení [X].


Článek 4


Malijská strana uznává pro personál jednotky [X] platnost řidičského průkazu vydaného operačním partnerem [X] nebo mezinárodního řidičského průkazu.


Článek 5


Při činnostech souvisejících s plněním této dohody se personál jednotky [X] pohybuje na území Republiky Mali bez omezení, a to včetně jejího vzdušného prostoru, přičemž používá dopravní prostředky, které má k dispozici a nemusí žádat o doprovod silami malijské strany. Z tohoto důvodu je jednotka [X] oprávněna využívat železnice, silnice, mosty, trajekty, letiště a přístavy bez placení cel, mýt, daní nebo jiných obdobných poplatků.


Jakékoli přesuny spojené s operační činností se oznamují příslušným malijským vojenským orgánům předem a v případě nouzové situace co nejdříve.


Článek 6


Personál jednotky [X] je oprávněn držet a nosit zbraně a munici, které jsou nezbytné pro činnosti související s prováděním této dohody. Personál jednotky [X] používá svou přidělenou zbraň v souladu s právním řádem [X]. Tyto zbraně a munice jsou skladovány a střeženy podle pravidel [X].


Jednotka [X] je oprávněna přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění ochrany svého personálu, vybavení a zařízení a pozemků, které jí byly poskytnuty nebo svěřeny do péče.


Malijské orgány odpovědné za veřejný pořádek a bezpečnost usnadňují dohled a ochranu zařízení, v nichž jsou státní příslušníci [X], ve spolupráci se zástupci jednotky [X]. Přijímají příslušná bezpečnostní opatření na veřejných komunikacích, zejména pokud jde o dopravu.


Příslušníci jednotky [X], plnící úkoly ochrany státních příslušníků [X], jsou oprávněni přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti osob, a to i na veřejných komunikacích.


Článek 7


Pro činnosti související s prováděním této dohody je dovoz materiálu, vybavení, munice, zásob a zboží nezbytného pro jednotku [X] bezcelní a bez předchozí dovozní licence. Dovezené zboží může být na konci mise jednotky [X] znovu vyvezeno do [X] a osvobozeno od daně.


Nákupy zboží a služeb uskutečněné operačním partnerem [X] na území malijské strany v rámci této dohody jsou osvobozeny od všech daní, cel a poplatků.


Článek 8


Malijská strana se zavazuje podle svých možností poskytnout jednotce [X] materiál, zařízení a pozemky nezbytné pro činnosti související s prováděním této dohody, a to na základě jednoduché žádosti operačního partnera [X]. Toto poskytnutí je bezúplatné.


Operační partner [X] nebude požadovat písemné povolení malijské strany k provádění prací na těchto pozemcích a zařízeních, pokud takové práce nejsou zvlášť důležité. V tomto smyslu malijská strana vstřícně zváží každou žádost o povolení. Po ukončení mise jednotky [X] zůstane provedená práce ve vlastnictví malijské strany dle podmínek dohodnutých mezi malijskou stranou a operačním partnerem [X].


Pozemky a zařízení poskytnuté jednotce [X] jsou vráceny v použitém stavu malijské straně.


Malijská strana zmocňuje operačního partnera [X] používat komunikační systémy pro vlastní potřeby. Přístup k frekvenčnímu spektru poskytuje malijská strana bezúplatně.


Malijská strana poskytuje logistickou podporu požadovanou jednotkou [X] za podmínek dohodnutých mezi malijskou stranou a operačním partnerem [X].


Článek 9


Malijská strana a operační partner [X] se vzájemně vzdávají jakýchkoli postihů za vzájemné škody způsobené jejich personálu a majetku personálem nebo majetkem druhé strany, včetně škod majících za následek smrt, a to činy nebo nedbalostí spáchanými při rozmístění jednotky [X] nebo při plnění úkolů této jednotky.


Předchozí ustanovení se nepoužijí v případě hrubého pochybení nebo úmyslného zavinění. Hrubým pochybením se rozumí závažná chyba nebo hrubá nedbalost. Úmyslným zaviněním se rozumí pochybení spáchané pachatelem, který měl úmyslný záměr způsobit škodu.


Malijská strana hradí náhradu škod způsobených na majetku nebo osobě třetí strany, včetně případů, kdy je za ně částečně odpovědný operační partner [X]. V případě soudního řízení zahájeného u takových škod malijská strana zastoupí v řízení operačního partnera [X].


Článek 10


S osobami, které operační partner [X] případně zadrží, zachází a zajistí jejich střežení a bezpečnost v souladu s platnými pravidly mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv, zejména s Dodatkovým protokolem k Ženevským úmluvám ze dne 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II), přijatým dne 8. června 1977, a s Úmluvou proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ze dne 10. prosince 1984.


Malijská strana zajišťuje střežení a bezpečnost osob předaných francouzskou stranou nebo, ve výjimečných případech, přímo operačním partnerem [X], v souladu s platnými pravidly mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv, zejména s Dodatkovým protokolem k Ženevským úmluvám ze dne 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II), přijatým dne 8. června 1977, a s Úmluvou proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ze dne 10. prosince 1984.


Malijská strana se s ohledem na smluvní a ústavní závazky Francie a [X] zavazuje v případě, že by předané osobě hrozil trest smrti nebo trest představující kruté, nelidské nebo ponižující zacházení, že tento trest nebude požadován, a pokud by hypoteticky byly tyto tresty vyneseny, že nebudou vykonány.


Žádná osoba, která byla na základě tohoto článku předána malijským orgánům, nesmí být předána třetí straně bez předchozího souhlasu příslušných francouzských orgánů a orgánů [X].


Operační partner [X], Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK) nebo, po schválení malijskou stranou, kterýkoli jiný příslušný orgán pro lidská práva, mají právo na stálý přístup k předaným osobám.


Zástupci operačního partnera [X], Mezinárodního výboru Červeného kříže a případně jiného orgánu uvedeného v předchozím odstavci, jsou oprávněni navštívit všechna místa, kde se nacházejí předané osoby; budou mít přístup do všech prostorů používaných předanými osobami. Budou také oprávněni chodit na místa odjezdu, průjezdu nebo příjezdu předaných osob. Budou moci s předanými osobami mluvit bez svědků a v případě potřeby prostřednictvím tlumočníka.


Výše uvedení zástupci si mohou svobodně vybrat místa, která chtějí navštívit; délka a frekvence těchto návštěv nebudou omezeny. Návštěvy mohou být zakázány pouze z důvodu naléhavé vojenské nutnosti a pouze výjimečně a dočasně.


Malijská strana se zavazuje vést evidenci, ve které zaznamenává informace o každé předané osobě (totožnost předané osoby, datum předání, místo zadržení, zdravotní stav předané osoby, zabavený materiál nebo předměty).


Do této evidence může nahlédnout na základě své žádosti francouzská strana a operační partner [X], MVČK nebo případně jiný příslušný orgán pro lidská práva uvedený v pátém odstavci tohoto článku.


Předchozími ustanovení není dotčen přístup Mezinárodního výboru Červeného kříže k předaným osobám. Návštěvy předaných osob bude MVČK provádět v souladu se svými institucionálními pracovními postupy.


Článek 11


Jakýkoli spor mezi malijskou stranou a operačním partnerem [X] týkající se uplatňování nebo výkladu těchto ustanovení se řeší diplomatickou cestou.


Přijetím výše uvedených práv a povinností v souladu s článkem 2 dodatkového protokolu vláda [operačního partnera X] výslovně zbavuje francouzskou stranu jakékoli odpovědnosti za výkon těchto práv a povinností jak vládou [operačního partnera X], tak i vládou malijské strany.
Článek 12


Toto přijetí je účinné po dobu dvou let. Tato doba se automaticky prodlužuje.

Operační partner [X], malijská strana nebo francouzská strana mohou toto přijetí odvolat písemným oznámením.


Toto odvolání nabývá účinku podle podmínek, na nichž se společně dohodli operační partner [X], malijská strana a francouzská strana.“Mám tu čest Vás informovat o souhlasu mé vlády s těmito ustanoveními. Váš dopis a moje odpověď proto představují dohodu mezi našimi dvěma vládami, která vstoupí v platnost tímto dnem a bude v platnosti do konce misí sil „Takuba“ a do jejího úplného a konečného odchodu z území Republiky Mali.


Dohoda

mezi

vládou Francouzské republiky

a

vládou Republiky Mali

upravující status sil „Serval“,

sjednaná výměnou dopisů podepsaných

v Bamaku dne 7. března 2013 a v Kouloubě dne 8. března 2013

(překlad do českého jazyka)


VELVYSLANECTVÍ FRANCIE V MALIč. 1901/MAECI                                    7. března 2013

Vážený pane ministře,


vážně znepokojen situací, která v současné době ovlivňuje severní území Republiky Mali, a v obavě o respektování její územní celistvosti,


s ohledem na Chartu Spojených národů a rezoluce Rady bezpečnosti č. 2056 (2012), 2071 (2012) a 2085 (2012), a na výslovnou žádost malijské vlády,


se naše dvě vlády dohodly na nasazení jednotky francouzských vojáků (dále jen „francouzská jednotka“) na území Republiky Mali na podporu malijských ozbrojených sil.


V této souvislosti mám tu čest Vám jménem své vlády nabídnout následující ustanovení, která se vztahují na francouzskou jednotku po celou dobu jejího nasazení na území Republiky Mali v rámci operací při poskytování vojenské pomoci malijskému státu a při ochraně francouzských státních příslušníků na celém jeho území.


Následující ustanovení upravují status francouzské jednotky v rámci jejich misí v Mali. Personál francouzské jednotky tvoří vojenský personál patřící k jednotkám nebo útvarům pozemních sil, námořních sil, vzdušných sil nebo národního četnictva nebo jakéhokoli jiného francouzského vojenského sboru.


Článek 1

Po dobu svého nasazení dodržuje personál francouzské jednotky zákony a zvyklosti platné v Republice Mali.


Uvedený personál se zdrží jakéhokoli jednání nebo činnosti neslučitelné s cíli této dohody.


Po dobu svého nasazení požívá personál francouzské jednotky stejných imunit a výsad, jaké požívají znalci podle Úmluvy o výsadách a imunitách Organizace spojených národů ze dne 13. února 1946.


Článek 2

Personál francouzské jednotky je oprávněn vstoupit na území malijské strany bez víza, pokud má vojenský nebo služební průkaz nebo platný cestovní pas a individuální nebo kolektivní rozkaz nebo jakýkoli podobný dokument vydaný vojenskými orgány francouzské strany.


Článek 3

Personál francouzské jednotky slouží pod francouzským velením v uniformě, v hodnosti a s označeními, která nosí ve francouzských ozbrojených silách. Kázeňská pravomoc je vyhrazena francouzskému velení.


Článek 4

Malijská strana uznává pro personál francouzské jednotky platnost řidičského průkazu vydaného francouzskou stranou nebo mezinárodního řidičského průkazu.

Článek 5

Při činnostech souvisejících s plněním této dohody se personál francouzské jednotky pohybuje na území Republiky Mali bez omezení, a to včetně jejího vzdušného prostoru, přičemž používá dopravní prostředky, které má k dispozici a nemusí žádat o doprovod silami malijské strany. Z tohoto důvodu je francouzská jednotka oprávněna využívat železnice, silnice, mosty, trajekty, letiště a přístavy bez placení cel, mýt, daní nebo jiných obdobných poplatků.


Článek 6

Personál francouzské jednotky je oprávněn držet a nosit zbraně a munici, které jsou nezbytné pro činnosti související s prováděním této dohody. Personál francouzské jednotky používá svou přidělenou zbraň v souladu s právním řádem Francie. Tyto zbraně a munice jsou skladovány a střeženy podle francouzských pravidel.


Francouzská jednotka je oprávněna přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění ochrany svého personálu, vybavení a zařízení a pozemků, které jí byly poskytnuty nebo svěřeny do péče.


Malijské orgány odpovědné za veřejný pořádek a bezpečnost usnadňují dohled a ochranu zařízení, v nichž jsou francouzští státní příslušníci, ve spolupráci se zástupci francouzské jednotky. Přijímají příslušná bezpečnostní opatření na veřejných komunikacích, zejména pokud jde o dopravu.


Příslušníci francouzské jednotky, plnící úkoly ochrany francouzských státních příslušníků, jsou oprávněni přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti osob, a to i na veřejných komunikacích.


Článek 7

Pro činnosti související s prováděním této dohody je dovoz materiálu, vybavení, munice, zásob a spotřebního zboží nezbytného pro francouzskou jednotku bezcelní a bez předchozí dovozní licence. Dovezené zboží může být na konci mise francouzské jednotky znovu vyvezeno do Francie a osvobozeno od daně.


Nákupy zboží a služeb uskutečněné francouzskou stranou na území malijské strany v rámci této dohody jsou osvobozeny od všech daní, cel a poplatků.


Článek 8

Malijská strana se zavazuje podle svých možností bezúplatně poskytnout francouzské jednotce materiály, zařízení a pozemky, které jsou nezbytné pro činnosti související s prováděním této dohody, a to na základě jednoduché žádosti francouzské strany.


Francouzská strana nebude požadovat písemné povolení malijské strany k provádění prací na těchto pozemcích a zařízeních, pokud takové práce nejsou zvlášť důležité. V tomto smyslu malijská strana vstřícně zváží každou žádost o povolení. Po ukončení mise francouzské jednotky zůstane provedená práce ve vlastnictví malijské strany dle podmínek dohodnutých mezi smluvními stranami.


Pozemky a zařízení poskytnuté francouzské jednotce jsou vráceny v použitém stavu malijské straně.


Malijská strana zmocňuje francouzskou stranu používat komunikační systémy pro své vlastní potřeby. Přístup k frekvenčnímu spektru poskytuje malijská strana bezúplatně.


Malijská strana poskytuje logistickou podporu požadovanou francouzskou jednotkou za podmínek dohodnutých mezi oběma smluvními stranami.


Článek 9

Smluvní strany se vzájemně vzdávají jakýchkoli postihů za vzájemné škody způsobené jejich personálu a majetku personálem nebo majetkem druhé strany, včetně škod majících za následek smrt, a to činy nebo nedbalostí spáchanými při rozmístění francouzské jednotky nebo při plnění misí této jednotky.


Předchozí ustanovení se nepoužijí v případě hrubého pochybení nebo úmyslného zavinění. Hrubým pochybením se rozumí závažná chyba nebo hrubá nedbalost. Úmyslným zaviněním se rozumí pochybení spáchané pachatelem, který měl úmyslný záměr způsobit škodu.


Malijská strana hradí náhradu škod způsobených na majetku nebo osobě třetí strany, včetně případů, kdy je za ně částečně odpovědná francouzská strana. V případě soudního řízení zahájeného u takových škod malijská strana zastoupí v řízení francouzskou stranu.


Článek 10

S osobami, které francouzská strana případně zadrží, zachází a zajistí jejich střežení a bezpečnost v souladu s platnými pravidly mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv, zejména s Dodatkovým protokolem k Ženevským úmluvám ze dne 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II), přijatým dne 8. června 1977, a s Úmluvou proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ze dne 10. prosince 1984.


Malijská strana zajišťuje střežení a bezpečnost osob předaných francouzskou stranou v souladu s platnými pravidly mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv, zejména s Dodatkovým protokolem k Ženevským úmluvám ze dne 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II), přijatým dne 8. června 1977, a s Úmluvou proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ze dne 10. prosince 1984.


Malijská strana se s ohledem na smluvní a ústavní závazky Francie zavazuje v případě, že by předané osobě hrozil trest smrti nebo trest představující kruté, nelidské nebo ponižující zacházení, že tento trest nebude ani vyžadován a ani vynesen, a pokud by hypoteticky byly tyto tresty vyneseny, že nebudou vykonány.


Žádná osoba, která byla na základě tohoto článku předána malijským orgánům, nesmí být předána třetí straně bez předchozího souhlasu příslušných francouzských orgánů.


Francouzská strana, Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK) nebo, po schválení malijskou stranou, kterýkoli jiný příslušný orgán pro lidská práva, mají právo na permanentní přístup k předaným osobám.


Zástupci francouzské strany, Mezinárodního výboru Červeného kříže a případně jiného orgánu uvedeného v předchozím odstavci, jsou oprávněni navštívit všechna místa, kde se nacházejí předané osoby; budou mít přístup do všech prostorů používaných předanými osobami. Budou také oprávněni chodit na místa odjezdu, průjezdu nebo příjezdu předaných osob. Budou moci s předanými osobami mluvit bez svědků a v případě potřeby prostřednictvím tlumočníka.


Výše uvedení zástupci si mohou svobodně vybrat místa, která chtějí navštívit; délka a frekvence těchto návštěv nebudou omezeny. Návštěvy mohou být zakázány pouze z důvodu naléhavé vojenské nutnosti a pouze výjimečně a dočasně.


Malijská strana se zavazuje vést evidenci, ve které zaznamenává informace o každé předané osobě (totožnost předané osoby, datum předání, místo zadržení, zdravotní stav předané osoby).


Do této evidence můžou nahlédnout na základě své žádosti smluvní strany této dohody, MVČK nebo případně jiný příslušný orgán pro lidská práva uvedený v pátém odstavci tohoto článku.


Předchozími ustanoveními není dotčen přístup Mezinárodního výboru Červeného kříže k předaným osobám. Návštěvy předaných osob bude MVČK provádět v souladu se svými institucionálními pracovními postupy.


Článek 11

Jakýkoli spor mezi oběma stranami týkající se uplatňování nebo výkladu těchto ustanovení se řeší diplomatickou cestou.


Článek 12

Touto výměnou dopisů nedochází k ukončení dohody o vojensko-technické spolupráci ze dne 6. května 1985.


Byl bych Vám vděčný, kdybyste mě informoval, zda s výše uvedenými ustanoveními Vaše vláda souhlasí. V tom případě bude tento dopis a Vaše odpověď představovat dohodu mezi našimi dvěma vládami o statusu francouzské jednotky.


Tato dohoda vstoupí v platnost v den Vaší odpovědi a bude v platnosti do konce misí francouzské jednotky a do jejího úplného a konečného návratu na území Francouzské republiky.Christian Rouyer
velvyslanec Francie v Mali

podpis, kulaté razítkoMINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ          REPUBLIKA MALI
A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE


MINISTR


Koulouba, 8. března 2013


PRO


Jeho Excelenci pana

velvyslance Francouzské

republiky v Mali

BamakoVážený pane velvyslanče,


potvrzuji přijetí Vašeho dopisu ze dne 7. března 2013, který zní:


Vážený pane ministře,


vážně znepokojen situací, která v současné době ovlivňuje severní území Republiky Mali, a v obavě o respektování její územní celistvosti,


s ohledem na Chartu Spojených národů a rezoluce Rady bezpečnosti č. 2056 (2012), 2071 (2012) a 2085 (2012), a na výslovnou žádost malijské vlády,


se naše dvě vlády dohodly na nasazení jednotky francouzských vojáků (dále jen „francouzská jednotka“) na území Republiky Mali na podporu malijských ozbrojených sil.


V této souvislosti mám tu čest Vám jménem své vlády nabídnout následující ustanovení, která se vztahují na francouzskou jednotku po celou dobu jejího nasazení na území Republiky Mali v rámci operací při poskytování vojenské pomoci malijskému státu a při ochraně francouzských státních příslušníků na celém jeho území.


Následující ustanovení upravují status francouzské jednotky v rámci jejich misí v Mali. Personál francouzské jednotky tvoří vojenský personál patřící k jednotkám nebo útvarům pozemních sil, námořních sil, vzdušných sil nebo národního četnictva nebo jakéhokoli jiného francouzského vojenského sboru.


Článek 1

Po dobu svého nasazení dodržuje personál francouzské jednotky zákony a zvyklosti platné v Republice Mali.


Uvedený personál se zdrží jakéhokoli jednání nebo činnosti neslučitelné s cíli této dohody.


Po dobu svého nasazení požívá personál francouzské jednotky stejných imunit a výsad, jaké požívají znalci podle Úmluvy o výsadách a imunitách Organizace spojených národů ze dne 13. února 1946.


Článek 2

Personál francouzské jednotky je oprávněn vstoupit na území malijské strany bez víza, pokud má vojenský nebo služební průkaz nebo platný cestovní pas a individuální nebo kolektivní rozkaz nebo jakýkoli podobný dokument vydaný vojenskými orgány francouzské strany.


Článek 3

Personál francouzské jednotky slouží pod francouzským velením v uniformě, v hodnosti a s označeními, která nosí ve francouzských ozbrojených silách. Kázeňská pravomoc je vyhrazena francouzskému velení.


Článek 4

Malijská strana uznává pro personál francouzské jednotky platnost řidičského průkazu vydaného francouzskou stranou nebo mezinárodního řidičského průkazu.


Článek 5

Při činnostech souvisejících s plněním této dohody se personál francouzské jednotky pohybuje na území Republiky Mali bez omezení, a to včetně jejího vzdušného prostoru, přičemž používá dopravní prostředky, které má k dispozici a nemusí žádat o doprovod silami malijské strany. Z tohoto důvodu je francouzská jednotka oprávněna využívat železnice, silnice, mosty, trajekty, letiště a přístavy bez placení cel, mýt, daní nebo jiných obdobných poplatků.


Článek 6

Personál francouzské jednotky je oprávněn držet a nosit zbraně a munici, které jsou nezbytné pro činnosti související s prováděním této dohody. Personál francouzské jednotky používá svou přidělenou zbraň v souladu s právním řádem Francie. Tyto zbraně a munice jsou skladovány a střeženy podle francouzských pravidel.


Francouzská jednotka je oprávněna přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění ochrany svého personálu, vybavení a zařízení a pozemků, které jí byly poskytnuty nebo svěřeny do péče.


Malijské orgány odpovědné za veřejný pořádek a bezpečnost usnadňují dohled a ochranu zařízení, v nichž jsou francouzští státní příslušníci, ve spolupráci se zástupci francouzské jednotky. Přijímají příslušná bezpečnostní opatření na veřejných komunikacích, zejména pokud jde o dopravu.


Příslušníci francouzské jednotky, plnící úkoly ochrany francouzských státních příslušníků, jsou oprávněni přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti osob, a to i na veřejných komunikacích.


Článek 7

Pro činnosti související s prováděním této dohody je dovoz materiálu, vybavení, munice, zásob a spotřebního zboží nezbytného pro francouzskou jednotku bezcelní a bez předchozí dovozní licence. Dovezené zboží může být na konci mise francouzské jednotky znovu vyvezeno do Francie a osvobozeno od daně.


Nákupy zboží a služeb uskutečněné francouzskou stranou na území malijské strany v rámci této dohody jsou osvobozeny od všech daní, cel a poplatků.


Článek 8

Malijská strana se zavazuje podle svých možností bezúplatně poskytnout francouzské jednotce materiály, zařízení a pozemky, které jsou nezbytné pro činnosti související s prováděním této dohody, a to na základě jednoduché žádosti francouzské strany.


Francouzská strana nebude požadovat písemné povolení malijské strany k provádění prací na těchto pozemcích a zařízeních, pokud takové práce nejsou zvlášť důležité. V tomto smyslu malijská strana vstřícně zváží každou žádost o povolení. Po ukončení mise francouzské jednotky zůstane provedená práce ve vlastnictví malijské strany dle podmínek dohodnutých mezi smluvními stranami.


Pozemky a zařízení poskytnuté francouzské jednotce jsou vráceny v použitém stavu malijské straně.


Malijská strana zmocňuje francouzskou stranu používat komunikační systémy pro své vlastní potřeby. Přístup k frekvenčnímu spektru poskytuje malijská strana bezúplatně.


Malijská strana poskytuje logistickou podporu požadovanou francouzskou jednotkou za podmínek dohodnutých mezi oběma smluvními stranami.


Článek 9

Smluvní strany se vzájemně vzdávají jakýchkoli postihů za vzájemné škody způsobené jejich personálu a majetku personálem nebo majetkem druhé strany, včetně škod majících za následek smrt, a to činy nebo nedbalostí spáchanými při rozmístění francouzské jednotky nebo při plnění misí této jednotky.


Předchozí ustanovení se nepoužijí v případě hrubého pochybení nebo úmyslného zavinění. Hrubým pochybením se rozumí závažná chyba nebo hrubá nedbalost. Úmyslným zaviněním se rozumí pochybení spáchané pachatelem, který měl úmyslný záměr způsobit škodu.


Malijská strana hradí náhradu škod způsobených na majetku nebo osobě třetí strany, včetně případů, kdy je za ně částečně odpovědná francouzská strana. V případě soudního řízení zahájeného u takových škod malijská strana zastoupí v řízení francouzskou stranu.


Článek 10

S osobami, které francouzská strana případně zadrží, zachází a zajistí jejich střežení a bezpečnost v souladu s platnými pravidly mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv, zejména s Dodatkovým protokolem k Ženevským úmluvám ze dne 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II), přijatým dne 8. června 1977, a s Úmluvou proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ze dne 10. prosince 1984.


Malijská strana zajišťuje střežení a bezpečnost osob předaných francouzskou stranou v souladu s platnými pravidly mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv, zejména s Dodatkovým protokolem k Ženevským úmluvám ze dne 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II), přijatým dne 8. června 1977, a s Úmluvou proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ze dne 10. prosince 1984.


Malijská strana se s ohledem na smluvní a ústavní závazky Francie zavazuje v případě, že by předané osobě hrozil trest smrti nebo trest představující kruté, nelidské nebo ponižující zacházení, že tento trest nebude ani vyžadován a ani vynesen, a pokud by hypoteticky byly tyto tresty vyneseny, že nebudou vykonány.


Žádná osoba, která byla na základě tohoto článku předána malijským orgánům, nesmí být předána třetí straně bez předchozího souhlasu příslušných francouzských orgánů.


Francouzská strana, Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK) nebo, po schválení malijskou stranou, kterýkoli jiný příslušný orgán pro lidská práva, mají právo na permanentní přístup k předaným osobám.


Zástupci francouzské strany, Mezinárodního výboru Červeného kříže a případně jiného orgánu uvedeného v předchozím odstavci, jsou oprávněni navštívit všechna místa, kde se nacházejí předané osoby; budou mít přístup do všech prostorů používaných předanými osobami. Budou také oprávněni chodit na místa odjezdu, průjezdu nebo příjezdu předaných osob. Budou moci s předanými osobami mluvit bez svědků a v případě potřeby prostřednictvím tlumočníka.


Výše uvedení zástupci si mohou svobodně vybrat místa, která chtějí navštívit; délka a frekvence těchto návštěv nebudou omezeny. Návštěvy mohou být zakázány pouze z důvodu naléhavé vojenské nutnosti a pouze výjimečně a dočasně.


Malijská strana se zavazuje vést evidenci, ve které zaznamenává informace o každé předané osobě (totožnost předané osoby, datum předání, místo zadržení, zdravotní stav předané osoby).


Do této evidence můžou nahlédnout na základě své žádosti smluvní strany této dohody, MVČK nebo případně jiný příslušný orgán pro lidská práva uvedený v pátém odstavci tohoto článku.


Předchozími ustanoveními není dotčen přístup Mezinárodního výboru Červeného kříže k předaným osobám. Návštěvy předaných osob bude MVČK provádět v souladu se svými institucionálními pracovními postupy.


Článek 11

Jakýkoli spor mezi oběma stranami týkající se uplatňování nebo výkladu těchto ustanovení se řeší diplomatickou cestou.


Článek 12

Touto výměnou dopisů nedochází k ukončení dohody o vojensko-technické spolupráci ze dne 6. května 1985.


Byl bych Vám vděčný, kdybyste mě informoval, zda s výše uvedenými ustanoveními Vaše vláda souhlasí. V tom případě bude tento dopis a Vaše odpověď představovat dohodu mezi našimi dvěma vládami o statusu francouzské jednotky.


Tato dohoda vstoupí v platnost v den Vaší odpovědi a bude v platnosti do konce misí francouzské jednotky a do jejího úplného a konečného návratu na území Francouzské republiky.Mám tu čest Vás informovat o souhlasu mé vlády s těmito ustanoveními. Váš dopis a moje odpověď proto představují dohodu mezi našimi dvěma vládami, která vstoupí v platnost tímto dnem a bude v platnosti do konce misí francouzské jednotky a do jejího úplného a konečného návratu na území Francouzské republiky.Tieman Hubert Coulibaly

podpis, kulaté razítko