SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

12. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE

129. USNESENÍ

z 16. schůze, konané dne 10. prosince 2019

k informaci vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 12. – 13. prosince 2019

Senátní tisk č. 164

Po úvodní informaci Štěpána Černého, ředitele Odboru koordinace evropských politik Úřadu vlády, zpravodajské zprávě senátora Václava Hampla a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR, na základě výše uvedené informace, aby k informaci vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, které se koná ve dnech
12. – 13. prosince 2019 přijal návrh usnesení, který je přílohou tohoto usnesení;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu PČR senátora Václava Hampla,

III.

pověřuje

předsedu výboru Václava Hampla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.


Václav Hampl v.r.

předseda výboru

Václav Hampl v.r.

zpravodaj výboru

Hana Žáková v.r.

ověřovatelka výboru


Příloha k usnesení č. 129 z 16. schůze VEU

10. 12. 2019

Návrh usnesení Senátu PČR

k informaci vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 12. – 13. prosince 2019

Senát PČR

1.​ bere na vědomí

informaci vlády k zasedání Evropské rady, které se bude konat ve dnech 12. a 13. prosince 2019;

2.​ připomíná

své 126. usnesení ve 12. funkčním období ze dne 20. března 2019 ke Sdělení Čistá planeta pro všechny (senátní tisk K 02/12), v němž uvedl, že podporuje dlouhodobou strategickou vizi pro klimaticky neutrální ekonomiku do roku 2050 předloženou Evropskou komisí, která potvrzuje snahu EU být lídrem v plnění cílů vyplývajících z Pařížské dohody o změně klimatu;

3.​ je toho názoru,

že pro úspěšné řešení změny klimatu je nezbytná diplomatická činnost EU, zejména též prosazování klimatických cílů pomocí obchodní politiky EU;

4.​ podporuje

snahu vlády o rozvoj bezemisních zdrojů energie, mimo jiné i jaderných;

5.​ opakovaně zdůrazňuje,

že vyjednávací pozice České republiky, zejména pokud jde o vládou prosazované zajištění odpovídajících prostředků na kohezní a zemědělskou politiku, je výrazně oslabena vážnými podezřeními z dotačních podvodů, jež se osobně týkají předsedy vlády ČR Andreje Babiše;

6.​ považuje

za vnitřně rozporuplnou pozici vlády, která na jedné straně deklaruje nutnost výrazných finančních prostředků z rozpočtu EU na klimatickou transformaci, kterou zcela správně podporuje, ale současně se na straně druhé brání možnosti částečné redukce prostředků na kohezní a zemědělskou politiku, a to navíc za situace, kdy nedochází k celkovému navyšování víceletého finančního rámce, nýbrž velmi pravděpodobně naopak k jeho snížení, a při potřebném důrazu na financování nových společných aktivit EU, a na budoucnost zaměřených programů jako např. Horizont Europe;

7.​ vyzývá vládu,

aby věnovala zvláštní pozornost přípravě na program InvestEU a jeho využívání v České republice, neboť InvestEU se má kromě jiného stát důležitým nástrojem pro financování opatření v rámci klimatické politiky;

8.​ zastává názor,

že plánovaná konference o budoucnosti Evropy může být úspěšná pouze v případě, že se bude otevřeně zabývat problémy Evropské unie a způsob jejího jednání bude transparentní;

9.​ žádá vládu,

aby v debatách o podobě konference o budoucnosti Evropy prosazovala plnoprávné a početně adekvátní zastoupení všech vnitrostátních parlamentů; poukazuje přitom na body 2 a 3 příspěvku LXII. COSAC (Konference orgánů pro evropské záležitosti vnitrostátních parlamentů a Evropského parlamentu) z 2. prosince 2019.