Vládní návrh,

kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, podepsaný v Montrealu dne 6. října 2016, a Protokol o změně článku 56 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, podepsaný v Montrealu dne 6. října 2016.


NÁVRH


USNESENÍ


SENÁTU

ČESKÉ REPUBLIKYSenát Parlamentu České republiky dává souhlas

a) k ratifikaci Protokolu o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, podepsaného v Montrealu dne 6. října 2016, a

b) k ratifikaci Protokolu o změně článku 56 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, podepsaného v Montrealu dne 6. října 2016.


Předkládací zpráva pro Parlament ČR

k vládnímu návrhu na vyslovení souhlasu s ratifikací Protokolu
o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a Protokolu o změně článku 56 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví


Tento materiál je Parlamentu ČR předkládán proto, aby v souladu s čl. 49 Ústavy ČR uskutečnil svoji pravomoc a vyslovil souhlas s ratifikací Protokolu o změně čl. 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a Protokolu o změně čl. 56 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, aby mohly být oba tyto protokoly následně ratifikovány prezidentem republiky.

Materiál byl dne 11. dubna 2018 projednán vládou ČR a schválen usnesením č. 229.


K Úmluvě o mezinárodním civilním letectví

Úmluva o mezinárodním civilním letectví (dále jen „Úmluva“) byla za účasti československé exilové vlády sjednána v roce 1944 v Chicagu a po její ratifikaci Československou republikou byla následně vyhlášena pod č. 147/1947 Sb. Ve své druhé části tato Úmluva zřizuje Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (dále jen „ICAO“ nebo „Organizace“) a za její orgány výslovně označuje Shromáždění, Radu
a Leteckou komisi. Po rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky musela Česká republika k Úmluvě nově přistoupit, což učinila k 3. dubnu 1993. V současné době má Organizace 191 členů.

Úmluva má charakter smlouvy prezidentské, jelikož je k její ratifikaci, v souladu s čl. 49 písm. a) a c) Ústavy ČR, nutný souhlas obou komor Parlamentu.


K Protokolu o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví

Rada ICAO je výkonný orgán Organizace, mezi jehož úkoly patří například provádění směrnic Shromáždění, spravování financí Organizace, přijímání mezinárodních standardů a doporučení a mnoho dalšího, přičemž státy, které v ní jsou zastoupeny, mohou tyto její činnosti přímo ovlivňovat. V souladu s čl. 50 písm. a) Úmluvy má Rada nyní 36 členů. Česká republika byla členem rady v letech 1993
až 1995 a 2001 až 2004.

Na 39. zasedání Shromáždění ICAO, které se konalo ve dnech
27. září – 7. října 2016, byl jednomyslně přijat Protokol o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, který mění dané ustanovení tak, že po jeho vstupu v platnost se zvýší počet členů Rady ICAO ze současných 36 na 40. Protokol podléhá ratifikaci členských států ICAO, přičemž v platnost vstupuje uložením
128. ratifikační listiny.

Vláda ČR svým usnesením č. 861 ze dne 21. září 2016 jmenovala delegaci České republiky na zmíněné zasedání Shromáždění a schválila pro ni Zásady postupu, podle nichž měla delegace podpořit změny Úmluvy směřující k navýšení počtu členů Rady ICAO a Letecké komise. Delegace v souladu s výše uvedeným usnesením vlády změnu Úmluvy směřující k navýšení počtu členů Rady ICAO podpořila.

Shromáždění ICAO svým usnesením A39-5, podle něhož má zvýšení počtu členů Rady zajistit lepší rovnováhu v zastoupení států v tomto orgánu, která je žádoucí vzhledem ke zvýšení počtu členů Organizace a k rostoucí důležitosti mezinárodní letecké dopravy pro národní ekonomiky, členským státům doporučilo co nejrychlejší ratifikaci předmětného Protokolu. K zahájení procesu ratifikace v co nejbližším termínu své členy, mezi něž Česká republika také patří, vybízí i Evropská konference pro civilní letectví (ECAC), která zároveň připomíná, že to byli právě její členové, kdo proces navýšení členů Rady ICAO inicioval.

Česká republika je navíc spolu s Maďarskem, Rumunskem a Slovenskem zakládajícím členem tzv. rotační skupiny států střední Evropy (CERG), do níž nyní patří i Bulharsko, Kypr, Litva, Polsko, Řecko a Slovinsko. Účelem této skupiny je,
aby se její členové v Radě střídali a aby v ní tak byl vždy přítomen jeden stát, který bude hájit její zájmy. Při poslední volbě členů Rady v roce 2016 však bylo v situaci, kdy počet evropských států ucházejících se o místo v Radě převýšil počet míst v Radě alokovaných pro evropský region, dohodnuto, že CERG přenechá své místo Turecku, a poprvé od svého vzniku tak tato skupina nemá v Radě žádného svého zástupce.

Zvýšení počtu členů Rady je tedy žádoucí i z toho důvodu, že by mělo umožnit návrat zástupce CERG do Rady ICAO a umožnit tak České republice stát se v budoucnu opět členem tohoto důležitého orgánu a hájit tam své zájmy. Znovuzískání místa připadajícího na rotační skupinu je však i v zájmu Evropské unie a ECAC, jelikož by tak tyto organizace získaly v Radě dalšího svého člena a mohly by tak lépe prosazovat evropské zájmy.

Ratifikace Protokolu o změně čl. 50 písm. a) Úmluvy nebude mít vliv na státní rozpočet.


K Protokolu o změně článku 56 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví

    Letecká komise ICAO je orgánem skládajícím se z odborníků na vědecké
i praktické otázky letectví, jehož úkolem je zejména projednávání a doporučování norem a doporučených provozních postupů (SARPS) a postupů pro letecké služby (PANS) k přijetí nebo schválení Radou. Vedle toho do působnosti Letecké komise patří také ustanovování odborných podkomisí, jejichž členem může být každý smluvní stát,
a poskytování poradenství Radě v určitých otázkách. Členové Letecké komise nereprezentují jednotlivé státy nebo regiony, ale jednají nezávisle, přičemž využívají svoji odbornost k užitku celé komunity mezinárodního civilního letectví. V souladu
s čl. 56 Úmluvy má nyní Letecká komise 19 členů.

Na již zmíněném 39. zasedání Shromáždění ICAO byl jednomyslně přijat Protokol o změně článku 56 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, který mění dané ustanovení tak, že se po jeho vstupu v platnost zvýší počet členů Letecké komise ICAO ze současných 19 na 21. Tento dokument podléhá ratifikaci členských států ICAO, přičemž v platnost vstupuje uložením 128. ratifikační listiny.

Stejně jako v případě zvýšení počtu členů Rady měla delegace České republiky, v souladu se Zásadami postupu schválenými usnesením vlády č. 861 ze dne 21. září 2016, na Shromáždění zvýšení počtu členů Letecké komise podpořit, což také učinila.

K rychlé ratifikaci vyzvalo opět i Shromáždění ICAO, a to svým unesením
A39-7, a stejně tak ECAC.

Přijetí dalších členů do Letecké komise je vhodné podpořit zejména proto,
že více odborníků s různorodými zkušenostmi z odlišného pracovního prostředí z různých částí světa může přinést nový pohled na určité problémy, významně obohatit debatu uvnitř Letecké komise a pozitivně tak ovlivnit její výstupy. Zvýšení počtu členů je žádoucí také vzhledem ke zvýšení celkového počtu členských států ICAO.

Ratifikace Protokolu o změně čl. 56 Úmluvy nebude mít vliv na státní rozpočet.


V Praze dne 6. června 2018


Předseda vlády:


Ing. Andrej Babiš v. r.

Dokument 10077
2016


MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
Autorizováno jako pravá a kompletní kopie

Ředitel Sekretariátu právních záležitostí a vnějších vztahů v. r.ICAO

PROTOKOL

O ZMĚNĚ ÚMLUVY O MEZINÁRODNÍM CIVILNÍM LETECTVÍ

[Článek 50 písm. a)]


Podepsaný v Montrealu dne 6. října 2016Vydalo ICAO pod záštitou generálního tajemníka MEZINÁRODNÍ

ORGANIZACE PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

    999 Robert-Bourassa Boulevard, Montreal, Québec, Kanada H3C5H7

    


Informace o objednávkách a kompletní seznam prodejců a knihkupců

naleznete na webové stránce ICAO www.icao.intDokument 10077, Protokol o změně Úmluvy o mezinárodním

civilním Letectví [Článek 50 písm. a)]

    Číslo objednávky: 10077

    ISBN: 978-92-9258-102-2

    © ICAO 2016


Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být

reprodukována, uložena ve vyhledávacích systémech ani šířena

v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení Mezinárodní

organizace pro civilní letectví
PROTOKOL


O ZMĚNĚ ČLÁNKU 50 PÍSM. A)

ÚMLUVY O MEZINÁRODNÍM CIVILNÍM LETECTVÍ


Podepsaný v Montrealu dne 6. října 2016


SHROMÁŽDĚNÍ MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

na svém třicátém devátém zasedání, které se sešlo dne 1. října 2016 v Montrealu,

PO ZJIŠTĚNÍ, že je přáním velkého počtu smluvních států zvýšit počet členů Rady,
aby byla zajištěna lepší rovnováha prostřednictvím širšího zastoupení členských států,

PO UVÁŽENÍ, že je vhodné zvýšit počet členů tohoto orgánu z třiceti šesti na čtyřicet,

PO UVÁŽENÍ, že je k tomuto účelu nezbytné změnit Úmluvu o mezinárodním civilním letectví sjednanou v Chicagu dne sedmého prosince 1944,

1. SCHVALUJE, v souladu s článkem 94 písm. a) zmíněné Úmluvy, tuto navrhovanou změnu Úmluvy:


„V článku 50 písm. a) Úmluvy bude druhá věta změněna nahrazením výrazu ‚třicet šest‘ výrazem ‚čtyřicet‘.“;


2. STANOVUJE, v souladu s článkem 94 písm. a) Úmluvy, že shora uvedená navrhovaná změna vstoupí v platnost, jakmile bude ratifikována sto dvaceti osmi smluvními státy;


3. USNÁŠÍ SE na tom, že generální tajemník Mezinárodní organizace pro civilní letectví vypracuje Protokol v angličtině, arabštině, čínštině, francouzštině, ruštině a španělštině, přičemž každé toto znění bude stejně autentické a bude obsahovat shora uvedenou změnu a následující náležitosti:


a) Protokol bude podepsán předsedou Shromáždění a jeho generálním tajemníkem.


b) Protokol bude otevřen k ratifikaci kterémukoli státu, který ratifikoval Úmluvu o mezinárodním civilním letectví nebo k ní přistoupil.


c) Ratifikační listiny budou uloženy u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.


d) Protokol vstoupí v platnost vůči státům, které jej ratifikovaly, dnem uložení sto dvacáté osmé ratifikační listiny.


e) Generální tajemník neprodleně uvědomí všechny smluvní státy o datu uložení každé ratifikační listiny k tomuto Protokolu.


f) Generální tajemník neprodleně uvědomí všechny státy, které jsou stranami této Úmluvy, o datu, kterým tento Protokol vstoupí v platnost.


g) Vůči kterémukoli smluvnímu státu, který tento Protokol ratifikuje po uvedeném datu, vstoupí Protokol v platnost uložením jeho ratifikační listiny u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.


V DŮSLEDKU TOHO, v souladu s výše uvedeným jednáním Shromáždění, byl generálním tajemníkem Organizace vyhotoven tento Protokol.

NA DŮKAZ TOHO předseda a generální tajemník shora uvedeného třicátého devátého zasedání Shromáždění Mezinárodní organizace pro civilní letectví, zmocněni k tomu Shromážděním, podepsali tento Protokol.

DÁNO v Montrealu dne šestého října roku dva tisíce šestnáct v jediném vyhotovení v angličtině, arabštině, čínštině, francouzštině, ruštině a španělštině, přičemž jsou všechna tato znění stejně autentická. Tento Protokol zůstane uložen v archivech Mezinárodní organizace pro civilní letectví a jeho ověřené kopie předá generální tajemník Organizace všem státům, které jsou stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví sjednané v Chicagu dne sedmého prosince 1944.A. Abdul Rahman

Předseda třicátého devátého

zasedání Shromáždění

F. Liu

Generální tajemník

Dokument 10076
2016


MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
Autorizováno jako pravá a kompletní kopie

Ředitel Sekretariátu právních záležitostí a vnějších vztahů v. r.ICAO

PROTOKOL

O ZMĚNĚ ÚMLUVY O MEZINÁRODNÍM CIVILNÍM LETECTVÍ

[Článek 56]


Podepsaný v Montrealu dne 6. října 2016Vydalo ICAO pod záštitou generálního tajemníka MEZINÁRODNÍ

ORGANIZACE PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

    999 Robert-Bourassa Boulevard, Montreal, Québec, Kanada H3C5H7

    


Informace o objednávkách a kompletní seznam prodejců a knihkupců

naleznete na webové stránce ICAO www.icao.intDokument 10076, Protokol o změně Úmluvy o mezinárodním

civilním Letectví [Článek 56]

    Číslo objednávky: 10076

    ISBN: 978-92-9258-101-5

    © ICAO 2016


Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být

reprodukována, uložena ve vyhledávacích systémech ani šířena

v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení Mezinárodní

organizace pro civilní letectví
PROTOKOL


O ZMĚNĚ ČLÁNKU 56

ÚMLUVY O MEZINÁRODNÍM CIVILNÍM LETECTVÍ


Podepsaný v Montrealu dne 6. října 2016


SHROMÁŽDĚNÍ MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

na svém třicátém devátém zasedání, které se sešlo dne 1. října 2016 v Montrealu,

PO ZJIŠTĚNÍ, že je všeobecným přáním smluvních států zvýšit počet členů Letecké komise,

PO UVÁŽENÍ, že je vhodné zvýšit počet členů tohoto orgánu z devatenácti na dvacet jedna, a

PO UVÁŽENÍ, že je za tímto účelem nezbytné změnit Úmluvu o mezinárodním civilním letectví sjednanou v Chicagu dne sedmého prosince 1944,

4. SCHVALUJE, v souladu s článkem 94 písm. a) zmíněné Úmluvy, tuto navrhovanou změnu Úmluvy:


„V článku 56 Úmluvy bude výraz ‚devatenácti členů‘ nahrazen výrazem ‚dvaceti jedna členů‘.“;


5. STANOVUJE, v souladu s článkem 94 písm. a) Úmluvy, že shora uvedená změna vstoupí v platnost, jakmile bude ratifikována sto dvaceti osmi smluvními státy;


6. USNÁŠÍ SE na tom, že generální tajemník Mezinárodní organizace pro civilní letectví vypracuje Protokol v angličtině, arabštině, čínštině, francouzštině, ruštině a španělštině, přičemž každé toto znění bude stejně autentické a bude obsahovat shora uvedenou změnu a následující náležitosti:


h) Protokol bude podepsán předsedou Shromáždění a jeho generálním tajemníkem.


i) Protokol bude otevřen k ratifikaci kterémukoli státu, který ratifikoval Úmluvu o mezinárodním civilním letectví nebo k ní přistoupil.


j) Ratifikační listiny budou uloženy u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.


k) Protokol vstoupí v platnost vůči státům, které jej ratifikovaly, dnem uložení sto dvacáté osmé ratifikační listiny.


l) Generální tajemník neprodleně uvědomí všechny smluvní státy o datu uložení každé ratifikační listiny k tomuto Protokolu.


m) Generální tajemník neprodleně uvědomí všechny státy, které jsou stranami této Úmluvy, o datu, kterým tento Protokol vstoupí v platnost.


n) Vůči kterémukoli smluvnímu státu, který tento Protokol ratifikuje po uvedeném datu, vstoupí Protokol v platnost uložením jeho ratifikační listiny u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.


V DŮSLEDKU TOHO, v souladu s výše uvedeným jednáním Shromáždění, byl generálním tajemníkem Organizace vyhotoven tento Protokol.

NA DŮKAZ TOHO předseda a generální tajemník shora uvedeného třicátého devátého zasedání Shromáždění Mezinárodní organizace pro civilní letectví, zmocněni k tomu Shromážděním, podepsali tento Protokol.

DÁNO v Montrealu dne šestého října roku dva tisíce šestnáct v jediném vyhotovení v angličtině, arabštině, čínštině, francouzštině, ruštině a španělštině, přičemž jsou všechna tato znění stejně autentická. Tento Protokol zůstane uložen v archivech Mezinárodní organizace pro civilní letectví a jeho ověřené kopie předá generální tajemník Organizace všem státům, které jsou stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví sjednané v Chicagu dne sedmého prosince 1944.A. Abdul Rahman

Předseda třicátého devátého

zasedání Shromáždění

F. Liu

Generální tajemník