PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

6. funkční období

52. USNESENÍ

Ústavně-právního výboru

z 18. schůze, konané dne 5. března 2008

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

(senátní tisk č. 203)

Po úvodním slově Františka Korbela, náměstka ministra spravedlnosti, který vystoupil jako zástupce navrhovatele, po zpravodajské zprávě senátora Jaromíra Volného a po rozpravě

Ústavně-právní výbor

I.

d o p o r u č u j e Senátu Parlamentu ČR projednávaný návrh zákona schválit ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou PČR;

II.

u r č u j e zpravodajem výboru pro projednání tohoto návrhu zákona na schůzi Senátu senátora Jaromíra Volného;

III.

p o v ě ř u j e předsedu výboru senátora Jaroslava Kuberu, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu.

Jaroslav Kubera, v. r.

předseda výboru

Jaromír Volný, v. r.

zpravodaj výboru

Jiří Žák, v. r.

ověřovatel výboru