SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE

189. USNESENÍ

z 21. schůze, konané dne 16. dubna 2014

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou

a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice,

podepsaná v Praze dne 28. listopadu 2013

(senátní tisk č. 241)

Po úvodním slovu předsedy výboru senátora Jaromíra Jermáře, po odůvodnění vládního návrhu prof. Ing. Jaromírem Vebrem, CSc., náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR, po zpravodajské zprávě senátora Milana Pešáka, místopředsedy výboru, a po rozpravě

výbor

I.

d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu ČR dát souhlas k  ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice, podepsané v Praze dne 28. listopadu 2013;

II.

u r č u j e

zpravodajem výboru pro projednání senátního tisku č. 241 na schůzi Senátu Parlamentu ČR

senátora Milana Pešáka.

Jaromír Jermář v. r.

předseda výboru

Milan Pešák v. r. Václav Homolka v. r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru