SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

115. USNESENÍ

z 10. schůze konané dne 19. července 2011

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 135

Po úvodním slově zástupce předkladatele Ivo Vykydala, náměstka ministra dopravy ČR, po zpravodajské zprávě senátora Karla Korytáře a po rozpravě

VÝBOR

I. doporučuje

Senátu Parlamentu ČR vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, které tvoří přílohu tohoto usnesení;

II. určuje

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Karla Korytáře;

III. pověřuje

předsedu výboru senátora Jana Hajdu, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu.

senátor Jan Hajda v.r.

předseda výboru

senátor Karel Korytář v.r.

zpravodaj výboru

senátor Petr Pakosta v.r.

ověřovatel výboru

Příloha k usnesení VHZD č. 115/2011

Pozměňovací návrhy

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 135

1. V čl. I za bod 9 vložit nový bod 10 tohoto znění:

„10. V § 41 odst. 1 se za slova „§ 5 odst. 1 písm. f) a g),“ vkládají slova „§ 5 odst. 2 písm. f) a g),“.

Následující body odpovídajícím způsobem přeznačit.

2. V čl. I dosavadní bod 10 vypustit.

Následující body odpovídajícím způsobem přeznačit.

3. V čl. I bod 92 vypustit.

Následující bod odpovídajícím způsobem přeznačit.

4. V čl. I dosavadním bodu 93 vypustit slova „se slova „§ 10 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 10 odst. 5“ a“.

5. V čl. V za číslovku „9,“ vložit číslovku „10,“ a číslovku „93“ nahradit číslovkou „92“.