SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

269.

USNESENÍ SENÁTU

z 11. schůze, konané dne 3. července 2013

k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech /senátní tisk č. 122/

Senát

schvaluje návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou.

Milan Štěch v. r.

předseda Senátu

Miroslav Škaloud v. r.

ověřovatel Senátu