PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

6. funkční období

230. USNESENÍ

VÝBORU PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ

A DOPRAVU

z 23. schůze, konané dne 13. března 2008

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

(senátní tisk č. 200)

Po úvodním slově zástupce předkladatele, Mgr. Františka Korbela, náměstka ministra spravedlnosti České republiky, po zpravodajské zprávě senátora Jiřího Stříteského a po rozpravě

v ý b o r

I. d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu České republiky schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II.​ u r č u j e

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Jiřího Stříteského;

III. p o v ě ř u j e

předsedu výboru senátora Ivana Adamce předložit toto usnesení předsedovi Senátu.

senátor Ivan Adamec v.r.

předseda výboru

senátor Jiří Stříteský v.r. senátor Jiří Stříteský v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru