vládní návrh,

kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, jímž se mění Evropská úmluva o krajině, přijatý ve Štrasburku
dne 15. června 2016


NÁVRH

USNESENÍ

SENÁTU

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Senát Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Protokolu, jímž se mění Evropská úmluva o krajině, přijatého ve Štrasburku dne 15. června 2016.


Předkládací zpráva pro Parlament ČR

1.​ Úvod

Výbor zástupců ministrů Rady Evropy dne 15. června 2016 schválil Protokol, jímž se mění Evropská úmluva o krajině (dále jen „Protokol“).

Evropská úmluva o krajině (dále jen „Úmluva) je výsledkem společného zájmu evropských zemí v úsilí o udržitelnost rozvoje krajiny, založeném na vyvážených harmonických vztazích mezi sociálními potřebami, hospodářskou činností, ochranou a tvorbou životního prostředí. Předmětem zájmu Úmluvy je celá krajina, jak přírodní, venkovní, městská tak industriální,
tj. Úmluva se věnuje jak pozoruhodné krajině, tak i běžné či narušené. Evropská úmluva
o krajině je první a jediná mezinárodní smlouva zabývající se významem krajiny pro kvalitu života obyvatel.

Cílem Úmluvy je podpořit ochranu, péči a plánování krajiny a organizovat evropskou spolupráci v této oblasti. Úmluva ukládá jednotlivým státům začlenit krajinu do svých politik jak plánovacích, tak kulturních, environmentálních, zemědělských, sociálních, hospodářských, politiky vzdělávání, všech, které mají přímý či nepřímý dopad na krajinu na všech úrovních veřejné správy. Dále pak mají jednotlivé strany Úmluvy provádět taková opatření, která přispějí k zajištění výše uvedeného cíle, a to i formou zvyšování povědomí občanské společnosti, soukromých organizací a veřejných orgánů o hodnotě krajiny, její úloze a změnách.

Úmluva byla připravena z iniciativy orgánů Rady Evropy ve Štrasburku, podepsána dne
20. října 2000 ve Florencii a vstoupila v mezinárodní platnost, na základě svého článku
13 odst. 2, dne 1. března 2004. K srpnu 2016 ji podepsalo 40 členských států Rady Evropy, z kterých 38 ji následně ratifikovalo. Jménem České republiky byla Úmluva podepsaná ve Štrasburku dne 28. listopadu 2002 a po ukončení ratifikačního procesu dne 1. října 2004 vstoupila v platnost (13/2005 Sb.m.s.).

Gestorem Úmluvy je Ministerstvo životního prostředí a spolupracující resorty jsou Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo kultury, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

2. Cíl a obsah Protokolu a základní důvod pro schválení Protokolu Českou republikou

V současném znění je Evropská úmluva o krajině výhradně evropskou regionální úmluvou, jejímiž smluvními stranami mohou být pouze evropské státy. Cílem Protokolu je změna Úmluvy tak, aby umožňovala přistoupení neevropských států jako smluvních stran Úmluvy. Rada Evropy má aktuálně v gesci 216 mezinárodních smluv otevřených k podpisu, z nichž 157 je otevřeno i zemím mimo Evropu. V uplynulém období proběhlo na mezinárodní úrovni několik iniciativ a diskusí k vytvoření celosvětové úmluvy o krajině.

Protokol tak formálně obsahuje dvě změny Úmluvy – změnu názvu Úmluvy a změnu některých jejich článků. V názvu Úmluvy se vypouští slovo „Evropská“ a nově se přidává odkaz na Radu Evropy, nový název tedy zní „Úmluva Rady Evropy o krajině“.

Samotné otevření neevropským státům v textu smlouvy je pak realizováno přes změnu článků obsahující výslovnou zmínku o Evropě. Konkrétně se jedná o články 3, 6, 11 a 14 Úmluvy, kdy je zmínka o evropských státech vždy nahrazena obecnějším pojmem smluvní strany, případně je pojem „evropská“ nahrazen slovem „mezinárodní“.

Protokol je výsledkem dlouhodobého záměru Řídícího výboru pro kulturu, dědictví a krajinu Rady Evropy otevřít Evropskou úmluvu o krajině neevropským zemím a poskytnout tak Úmluvu jako globální smlouvu pro otázky týkající se krajiny.

Protokol neobsahuje žádné další změny, které by měly vliv na obsah jednotlivých ustanovení Úmluvy a na jejich implementaci na národní úrovni.

Přistoupením k Úmluvě se Česká republika zavázala plnit závazky, které z ní pro ČR vyplývají. Ratifikace Protokolu je důležitá pro naplňování cíle Úmluvy a jeho implementace smluvními stranami přispěje ke zlepšení ochrany krajiny zejména na mezinárodní úrovni.

3. Proces přijetí Protokolu a vstup v platnost

Protokol počítá s dvěma mechanismy vstupu v platnost. V prvním případě vstoupí v platnost tři měsíce poté, co jej všechny smluvní strany Úmluvy ratifikovaly, přijaly nebo schválily. Ratifikace všemi smluvními stranami je dle zkušeností v nejlepším případě velmi zdlouhavý proces, spíše však je dosažení takového stavu nepravděpodobné a proto Protokol počítá s alternativou. Protokol tak vstoupí v platnost dva roky po jeho otevření k ratifikaci, přijetí nebo schválení, pokud vůči jeho vstupu v platnost žádná ze smluvních stran nepodá výhradu. Protokol byl otevřen k ratifikaci 1. srpna 2016, vstoupí tedy za výše uvedených podmínek v platnost 1. srpna 2018. Česká republika proti vstupu Protokolu v platnost výhradu nepodala s ohledem předpokládanou ratifikaci Protokolu před uplynutím dvouleté lhůty. Výhrada bude podána v případě, že by ČR nestihla v této lhůtě Protokol ratifikovat.

4. Dopady na veřejnou správu, podnikatelský sektor a státní rozpočet

Vzhledem k výše uvedenému obsahu změn, které Protokol přináší, nebude jeho ratifikace vyžadovat změnu platné právní úpravy ČR v uvedené oblasti a rovněž nebude mít dopad na státní rozpočet, veřejnou správu ani podnikovou sféru.

5. Kategorie smlouvy

Protokolem se mění Úmluva, která má z hlediska vnitrostátního práva charakter prezidentské smlouvy. Proto se pro přijetí protokolu aplikuje stejný postup, který je vyžadován při změně Úmluvy, tj. přijetí podléhá ratifikaci prezidentem republiky, ke které je podle čl. 49 písm. e) ústavního zákona č. 1/1993 Sb. vyžadován souhlas Parlamentu České republiky.

Vláda ČR vyslovila souhlas se sjednáním Protokolu usnesením ze dne 2. listopadu 2016
č. 966.

V Praze dne 15. listopadu 2016

Předseda vlády:

Mgr. Bohuslav Sobotka v. r.


Zástupci ministrů

Rozhodnutí

CM/Del/Dec(2016)1260 17. června 2016

___________________________________________________

1260. schůze, 15. června 2016

Přijatá rozhodnutí

______________________________________________

Bod 7.2

Návrh Protokolu, jímž se mění Evropská úmluva o krajině (Řada evropských smluv č. 176)

CM(2015)140-rev, Stanovisko Parlamentního shromáždění č. 291 (2016)

Rozhodnutí

Zástupci

1.​ přijali Protokol, jímž se mění Evropská úmluva o krajině, tak, jak je uveden v příloze 5 tohoto vydání rozhodnutí;

2.​ rozhodli o jeho otevření k ratifikaci, přijetí nebo schválení smluvními stranami úmluvy k 1. srpnu 2016.


Řada evropských smluv - č. 219

Protokol, jímž se mění Evropská úmluva o krajině

Štrasburk, 1. VIII. 2016

Členské státy Rady Evropy a další smluvní strany Evropské úmluvy o krajině otevřené k podpisu ve Florencii 20. října 2000 (dále jako „Úmluva”),

přejíce si podpořit evropskou spolupráci s neevropskými státy, které si přejí provádět ustanovení Úmluvy,

se dohodly takto:

Článek 1

Název Úmluvy se mění na následující:

Úmluva Rady Evropy o krajině ”.

Článek 2

1.​ V Preambuli se přidává nový odstavec za odstavec 5:

Všeobecně si vědomy celosvětového významu krajiny, jako základní složky prostředí, v němž lidé žijí;

1.​ V Preambuli se přidává nový odstavec za původním odstavcem 12 (nový odstavec 13):

Přejíce si umožnit užívání hodnot a principů formulovaných v Úmluvě neevropským státům, které si tak přejí;”

Článek 3

Znění článku 3 Úmluvy se nahrazuje tímto:

Cílem této úmluvy je podpořit ochranu, správu a plánování krajiny a organizovat spolupráci mezi Stranami.”

Článek 4

Odstavec C.2 článku 6 Úmluvy se nahrazuje tímto:

Tyto vymezující a hodnotící postupy budou provázeny výměnou zkušeností a metodologie, organizovanou mezi Stranami na mezinárodní úrovni podle článku 8.“

Článek 5

Název kapitoly III Úmluvy se mění takto:

KAPITOLA III – SPOLUPRÁCE MEZI STRANAMI”

Článek 6

Odstavec 1 článku 11 Úmluvy se nahrazuje tímto:

Cena krajiny Rady Evropy je oceněním, které může být uděleno místním a regionálním orgánům a jejich seskupením, jež jako součást krajinné politiky některé ze Stran této úmluvy zavedly takovou politiku nebo opatření na ochranu, správu a/nebo plánování krajiny, jež se ukázaly být trvale účinnými a mohou proto sloužit jako příklad pro jiné územní orgány Stran. Ocenění lze rovněž udělit nevládním organizacím za jejich zvláště významný příspěvek k ochraně, správě nebo plánování krajiny.”

Článek 7

Odstavec 1 článku 14 Úmluvy se nahrazuje tímto:

Po vstupu této úmluvy v platnost může Výbor ministrů Rady Evropy většinovým rozhodnutím podle článku 20 d Statutu Rady Evropy a jednomyslným rozhodnutím států - Stran, oprávněných zasedat ve Výboru ministrů, vyzvat Evropskou unii a kterýkoli stát, který není členem Rady Evropy, aby k Úmluvě přistoupily”

Článek 8 – Ratifikace, přijetí nebo schválení, vstup v platnost

1. Tento protokol bude otevřen pro ratifikaci, přijetí nebo schválení smluvními stranami Úmluvy.

2. Listiny o ratifikaci, přijetí nebo schválení budou uloženy u generálního tajemníka Rady Evropy.

3. Tento protokol vstoupí v platnost prvním dnem měsíce následujícího po uplynutí lhůty tří měsíců po dni, kdy všechny smluvní strany Úmluvy vyjádřily svůj souhlas být vázány Protokolem, v souladu s ustanoveními tohoto článku.

4. Nicméně, tento protokol vstoupí v platnost uplynutím lhůty dvou let ode dne, kdy byl otevřen ratifikaci, přijetí nebo schválení, pokud smluvní strana Úmluvy neoznámí generálnímu tajemníkovi Rady Evropy výhradu k jeho vstupu v platnost. Právo učinit tuto výhradu je vyhrazeno pro státy nebo Evropskou unii, které byly smluvními stranami Úmluvy v den otevření tohoto protokolu pro ratifikaci, přijetí nebo schválení.

5. Pokud by taková výhrada byla oznámena, Protokol vstoupí v platnost první den měsíce následujícího po uplynutí lhůty tří měsíců po dni, kdy smluvní strana Úmluvy, jež podala výhradu, uložila svou listinu o ratifikaci, přijetí nebo schválení u generálního tajemníka Rady Evropy.

Článek 9 – Oznámení

Generální tajemník Rady Evropy oznámí členským státům Rady Evropy, jakémukoliv státu nebo Evropské unii, které přistoupily k Úmluvě:

a. uložení jakékoliv ratifikační listiny, listiny o přijetí nebo schválení;

b. datum vstupu tohoto protokolu v platnost v souladu s článkem 8;

c. jakýkoliv další úkon, oznámení nebo zprávu vztahující se k tomuto Protokolu.

Ve Štrasburku dne 15. června 2016 v angličtině a francouzštině, otevřen k ratifikaci, přijetí nebo schválení od 1. srpna 2016. Obě znění mají stejnou platnost a budou v jedné kopii uloženy do archivů Rady Evropy. Generální tajemník Rady Evropy rozešle ověřené opisy všem členským státům Rady Evropy a všem státům nebo Evropské unii, jež k této Úmluvě přistoupily.

Ověřená kopie

Štrasburk, dne 3. listopadu 2016

Za generálního tajemníka:

Jörg POLAKIEWICZ

Ředitel pro právní poradenství

a mezinárodní právo veřejné


Ministers’ Deputies

Decisions

CM/Del/Dec(2016)1260 17 June 2016

1260th meeting, 15 June 2016

Decisions adopted

Internet: http://www.coe.int/cm


12 CM/Del/Dec(2016)1260

1260th meeting – 15 June 2016

Item 7.2

Draft Protocol amending the European Landscape Convention (ETS No. 176)

CM(2015)140-rev, Parliamentary Assembly Opinion No. 291 (2016)

Decisions

The Deputies

1.​ adopted the Protocol amending the European Landscape Convention, as it appears at Appendix 5 to the present volume of Decisions;

2.​ decided to open it for ratification, acceptance or approval by the Parties to the Convention on

1 August 2016.