ZÁKON

ze dne ……….2009,

kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o podmínkách převodu zemědělských
a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby

Čl. I

Zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb., zákona č. 253/2003 Sb., zákona č. 354/2004 Sb., zákona č. 94/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 118/2008 Sb., se mění takto:

1.​ V § 2 odst. 1 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:

„d) zemědělské pozemky ve vlastnictví státu, které určí pozemkový úřad v katastrálních územích, kde jsou zahájeny pozemkové úpravy, a to ve výměře podle schváleného plánu společných zařízení ve smyslu zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech10),

______________

10) § 9 odst. 14 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 186/2006 Sb.“.

2.​ V § 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která včetně poznámek pod čarou č. 6a a 6b znějí:

„f) pozemky veřejného prostranství zřizovaného nebo užívaného ve veřejném zájmu6a),

g) pozemky nebo jejich části, na kterých je vymezen územní systém ekologické stability6b).

______________

6a) § 2 odst. 1 písm. k) bod 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

6b) § 3 odst. 1 písm. a) a § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.“.

3.​ V § 5 odst. 1 větě druhé se za slova „veřejně prospěšnou stavbou“ vkládají slova „ , která je nemovitostí,“ a slova „d) a e)“ se nahrazují slovy „d), e), f) a g)“.

4.​ V § 5 odst. 2 větě první se za slova „či změny“ vkládají slova „nebo pozbytí platnosti“, slovo „kterého“ se nahrazuje slovem „kterých“, slovo „kterým“ se nahrazuje slovem „kterými“, a slova „nebo nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby“ se nahrazují slovy „nebo od nabytí právní moci změny rozhodnutí o umístění stavby, anebo od pozbytí platnosti rozhodnutí o umístění stavby“, ve větě poslední se slova „písm.e)“ nahrazují slovy „písm. e) a f)“.

5.​ V § 5 odstavec 4 zní:

„(4) Na základě písemné žádosti veřejné výzkumné instituce nebo veřejné vysoké školy může Pozemkový fond převést bezúplatně do jejich vlastnictví pozemky, které nezbytně potřebují pro výzkum, výchovu nebo výuku v oblasti zemědělství, veterinárního lékařství a hygieny nebo lesnictví. Stane-li se převedený pozemek pro veřejnou výzkumnou instituci nebo veřejnou vysokou školu nepotřebným, musí být nabídnut k bezúplatnému převodu do vlastnictví státu zastoupeného Pozemkovým fondem, a jde-li o lesní pozemek, právnickou osobou, které je svěřeno nakládání s lesy ve vlastnictví státu. Neprojeví-li Pozemkový fond nebo právnická osoba, které je svěřeno nakládání s lesy ve vlastnictví státu o nabídnutý pozemek zájem do 3 měsíců po obdržení nabídky, může veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola takový pozemek nabídnout za úplatu jinému zájemci.“.

6.​ Nadpis § 7 zní:

Převody na oprávněné osoby, zemědělské podnikatele, společníky obchodních společností a členy družstev“.

7.​ V § 7 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 22 zní:

„b) fyzickým osobám, které jsou nejméně po dobu 36 měsíců ke dni vyhlášení prodeje zapsány v evidenci zemědělského podnikatele22) a po tuto dobu provozují zemědělskou výrobu na pozemcích o rozloze nejméně 10 ha v katastrálních územích obce nebo v katastrálním území, které sousedí s katastrálním územím, do něhož náležejí pozemky určené k prodeji,

______________

22) Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.“.

8.​ V § 7 odst. 1 písm. c) se za slovo „které“ vkládají slova „ke dni vyhlášení prodeje“ a za slova „36 měsíců na pozemcích“ se vkládají slova „o rozloze nejméně 10 ha“.

9.​ V § 7 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

10.​ V § 7 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Žádost musí obsahovat název katastrálního území a parcelní čísla jednotlivých pozemků uvedených v nabídce a dále nezaměnitelné údaje o uplatňovaném nároku podle zákona o půdě.“.

11.​ V § 7 odst. 4 se na konci věty první doplňují slova „a složily kauci ve výši 10 % z minimální ceny zemědělských pozemků, která byla oznámena při vyhlášení prodeje zemědělského pozemku, nejméně však 5000 Kč“.

12.​ V § 7 se na konci odstavce 4 doplňují věty „ Kupujícímu se započte složená kauce na úhradu kupní ceny. Pokud bude pozemek prodán za cenu nižší než je složená kauce, vrátí Pozemkový fond rozdíl kupujícímu bez zbytečného odkladu. Osobě, která nevyužije právo na uzavření kupní smlouvy ve lhůtě stanovené v § 11 odst. 3, složená kauce propadá a je příjmem Pozemkového fondu. Ostatním osobám, které se zúčastnily prodeje, je Pozemkový fond povinen vrátit složenou kauci do 45 dnů od vyhodnocení výzvy k podání nabídky kupní ceny.“.

13.​ V § 7 odst. 5 věta první zní: „Výzvu podle odstavce 4 Pozemkový fond neučiní, pokud mezi osobami, které požádaly o koupi zemědělského pozemku je oprávněná osoba, hodnota jejíhož nároku uplatněného na převod představuje 100 % z minimální ceny pozemku určeného k prodeji (dále jen „oprávněná osoba s předností“).“.

14.​ V § 7 odst. 5 se na konci věty druhé doplňují slova „ , nebo doba, po kterou byla nájemcem nebo podnájemcem pozemku fyzická osoba zapsaná v evidenci zemědělského podnikatele22), která svůj podnik převedla na příbuzné v řadě přímé, sourozence nebo manžela“.

15.​ V § 7 odst. 5 větě třetí se za slova „ oprávněná osoba“ vkládají slova „s předností“.

16.​ V § 7 odstavec 7 zní:

„(7) Osoba, která bude uplatňovat přednostní právo na převod z titulu nájmu, může tímto způsobem nabýt pozemek nebo pozemky maximálně do výše 70 % výměry pozemků smluvně pronajatých od Pozemkového fondu nepřetržitě po dobu nejméně 36 měsíců ke dni vyhlášení prodeje. Jestliže osoba uplatňující přednostní právo z titulu nájmu splňuje podmínky pro vznik přednostního práva pouze k jednomu pozemku, omezení uvedené ve větě první se neuplatní. Celková výměra pozemků nabytých s využitím přednostního práva z titulu nájmu je omezena na nejvýše 500 ha. Pro osoby uvedené v odstavci 1 písm. c) je tato výše společná pro společníky jedné obchodní společnosti nebo členy jednoho družstva.“.

17.​ V § 7 odst. 8 se na konci věty druhé doplňují slova „ , za podmínky, že obchodní společnost nebo družstvo není v prodlení s plněním svého dluhu vůči Pozemkovému fondu“.

18.​ V § 7 se na konci odstavce 9 doplňuje věta „Jestliže žádná oprávněná osoba s předností ani osoba uplatňující přednostní právo na převod z titulu nájmu nepodá na výzvu Pozemkového fondu nabídku kupní ceny, postupuje Pozemkový fond podle odstavce 4.“.

19.​ V § 7 se odstavce 11 a 12 zrušují.

20.​ V § 8 odst. 3 se číslo „12“ nahrazuje číslem „4“.

21.​ V § 9 odst. 3 se za větu třetí vkládá věta „Pozemky převáděné podle § 5 odst. 6 se oceňují jako stavební.“.

22.​ V § 9 odst. 6 větě třetí se slova „nebo zpět na Pozemkový fond v rámci realizace předkupního práva podle § 10 odst. 2“ zrušují.

23.​ V § 9 se na konci odstavce 6 doplňují věty

„Výhoda splátek nezaniká, převede-li

a)​ fyzická osoba, která je zemědělským podnikatelem, podnik včetně pozemku příbuznému v řadě přímé, sourozenci nebo manželovi, tento převod ohlásí Pozemkovému fondu do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla vyrozuměna katastrálním úřadem o vkladu vlastnického práva ve prospěch nového vlastníka a doloží Pozemkovému fondu, že nový nabyvatel je k ní příbuzný v řadě přímé, sourozenec nebo manžel,

b)​ osoba uvedená v § 7 odst. 1 pozemek na osobu, která ke dni převodu vlastnictví nepřetržitě nejméně po dobu 36 měsíců provozuje zemědělskou výrobu na pozemcích o rozloze nejméně 10 ha v katastrálních územích obce nebo v katastrálním území, které sousedí s katastrálním územím, do něhož pozemek náleží, tento převod ohlásí Pozemkovému fondu do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla vyrozuměna katastrálním úřadem o vkladu vlastnického práva ve prospěch nového vlastníka a doloží Pozemkovému fondu, že nový nabyvatel takovou osobou je,

c)​ osoba uvedená v § 7 odst. 1 pozemek na společníka obchodní společnosti nebo člena družstva, které provozují zemědělskou výrobu nejméně po dobu 36 měsíců na pozemcích
o rozloze nejméně 10 ha v katastrálním území obce nebo v katastrálním území, které sousedí s katastrálním územím, do něhož pozemek náleží, tento převod ohlásí Pozemkovému fondu do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla vyrozuměna katastrálním úřadem o vkladu vlastnického práva ve prospěch nového vlastníka a doloží Pozemkovému fondu, že nový nabyvatel takovou osobou je.

Osoba, která povinnosti uložené v písmenech a), b) nebo c) ve stanovené lhůtě nesplní, ztrácí výhodu splátek kupní ceny.“.

24.​ V § 9 odstavec 8 zní:

„(8) Na kupní cenu započte Pozemkový fond všechny nároky, které má kupující vůči němu podle zákona o půdě a které Pozemkový fond považuje za nesporné.“.

25.​ V § 10 odst. 2 větě druhé se slova „jej získal od Pozemkového fondu“ nahrazují slovy „byl podle tohoto zákona prodán Pozemkovým fondem nabyvateli“.

26.​ V § 10 odst. 2 se za větu druhou vkládají věty „Pozemkový fond může přijmout nabídku a využít předkupní právo do 3 měsíců. V téže lhůtě musí zaplatit nabyvateli jím zaplacenou kupní cenu nebo jím splacenou část kupní ceny. Pokud nabídku učinil další vlastník pozemku, musí mu Pozemkový fond zaplatit v téže lhůtě kupní cenu, za kterou převedl pozemek nabyvateli. Předkupní právo státu zaniká zaplacením kupní ceny pozemku, nejdříve však uplynutím 15 let ode dne vkladu vlastnického práva k pozemku do katastru nemovitostí.“.

27.​ V § 10 odst. 3 se slova „na nějž je státem uplatněno“ nahrazují slovy „k němuž vzniklo“ a za slova „nesmí nabyvatel“ se vkládají slova „ani každý další vlastník“.

28.​ V § 10 odstavec 4 zní:

„(4) Pozemkový fond ohlásí vznik nebo zánik zástavního práva a vznik, popřípadě při využití nabídky též zánik věcného předkupního práva příslušnému katastrálnímu úřadu.“.

29.​ V § 12 odstavec 2 zní:

„(2) Jestliže je nabyvatelem pozemku s trvalým porostem, nosnou konstrukcí nebo s oplocením osoba, která na svůj náklad trvalý porost, nosnou konstrukci nebo oplocení zřídila, bude této osobě kupní cena snížena o cenu trvalého porostu, nosné konstrukce a oplocení stanovenou podle zvláštního právního předpisu platného k poslednímu dni kalendářního roku předcházejícího uzavření smlouvy při prodeji podle § 5 odst. 1 a 5 nebo podle § 6, při prodeji podle § 7 a 8 o cenu podle zvláštního právního předpisu platného k poslednímu dni kalendářního roku předcházejícího vyhlášení prodeje. Ke snížení kupní ceny nedojde v případě, že před podpisem smlouvy mezi Pozemkovým fondem a nabyvatelem, který zřídil trvalý porost, nosnou konstrukci nebo oplocení, došlo k vypořádání závazků spojených se zřízením trvalého porostu, nosné konstrukce nebo oplocení. Uvedený postup může uplatňovat i ta osoba, která prokáže právní vztah k trvalému porostu, nosné konstrukci nebo oplocení na základě právního nástupnictví po zřizovateli trvalého porostu, nosné konstrukce nebo oplocení.“.

30.​ V § 18 odst. 1 písm. a) se slova „odloučené lesní pozemky“ nahrazují slovy „lesní pozemky vymezené v § 17 odst. 1,“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Při vyřizování žádostí podaných podle § 5 nebo 6 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

2. Prodej vyhlášený podle § 7 nebo 8 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

3. Zánik předkupního práva státu se vztahuje i na pozemky, které byly převedeny před účinností tohoto zákona.

Čl. III

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě
a jinému zemědělskému majetku

Čl. IV

Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona č. 39/1993 Sb., zákona č. 183/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 131/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 166/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 29/1996 Sb., zákona č. 30/1996 Sb., zákona č. 139/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 253/2003 Sb., zákona č. 354/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 272/2005 Sb., zákona č. 531/2005 Sb., zákona č. 131/2006 Sb. a zákona č. 178/2006 Sb., se mění takto:

1.​ V § 4 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Orgány veřejné správy jsou povinny na žádost pozemkového fondu poskytnout z informačního systému veřejné správy identifikační údaje o osobě uplatňující nároky podle tohoto zákona vůči pozemkovému fondu, jméno, popřípadě jména a příjmení, místo trvalého pobytu, datum narození, popřípadě datum úmrtí.“.

2.​ V § 11a odst. 7 větě první se za slova „musí obsahovat“ vkládají slova „název katastrálního území a parcelní čísla jednotlivých pozemků, uvedených v nabídce,“, slova „určenou adresu včas“ se nahrazují slovy „adresu a ve lhůtě, které jsou uvedeny v nabídce,“, věta druhá se nahrazuje větou „K žádosti, která neobsahuje uvedené náležitosti, se nepřihlíží.“ a ve větě třetí se slova „Neplatná je i žádost“ nahrazují slovy „Nepřihlíží se rovněž k žádosti“.

3.​ V § 14 odst. 9 se za slova „od státu“ vkládají slova „po 23. červnu 1945“ a na konci textu odstavce 9 se doplňují slova „ ; pokud nelze zjistit výši uhrazené přídělové ceny, poskytne se náhrada ve výši 1,5 % z ceny nemovitosti stanovené podle § 28a“.

4.​ V § 16 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Výzva k poskytnutí peněžité náhrady musí obsahovat nezaměnitelné určení nároku, který má být vypořádán peněžitou náhradou.“.

5.​ V § 22 se odstavce 3, 6 a 10 zrušují.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4 a dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 5 až 7.

6.​ V § 22 odst. 7 se za slova „pozemky“ vkládají slova „ve vlastnictví státu“.

Čl. V

Přechodná ustanovení

1. Žádosti o převod pozemku doručené Pozemkovému fondu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

2. Jestliže Pozemkový fond nabídl peněžitou náhradu osobě uvedené v § 16 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, může ji tato osoba přijmout nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jinak právo na peněžitou náhradu zaniká; o této skutečnosti Pozemkový fond uvedené osoby písemně informuje nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ

Účinnost

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti uplynutím patnáctého dne ode dne jeho vyhlášení.