SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

38. USNESENÍ

z 5. schůze konané dne 14. února 2017

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé

Senátní tisk č. 38

Po úvodním slově zástupce předkladatele Ing. Vladimíra Bärtla, náměstka ministra průmyslu a obchodu České republiky, po zpravodajské zprávě senátora Ladislava Kose a po rozpravě

VÝBOR

I. doporučuje Senátu  Parlamentu ČR dát souhlas k ratifikaci Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé;

II. určuje zpravodajem  výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Ladislava Kose;

III. pověřuje předsedu výboru senátora Jana Hajdu, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu PČR.

senátor Jan Hajda v.r.

předseda výboru

senátor Ladislav Kos v.r. senátor Ladislav Kos v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru