SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

112.

USNESENÍ SENÁTU

z 5. schůze, konané dne 8. března 2017

k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní /senátní tisk č. 53/

Senát

I. vrací návrh zákona Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, uvedených v příloze tohoto usnesení;

II. pověřuje senátora Pavla Štohla a senátorku Renatu Chmelovou odůvodněním usnesení Senátu na schůzi Poslanecké sněmovny.

Milan Štěch v. r.

předseda Senátu

Tomáš Grulich v. r.

ověřovatel Senátu


Příloha k usnesení č. 112

Pozměňovací návrhy

k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní

1.​ V čl. II bodu 14 slovo „května“ nahradit slovem „července“ a slovo „září“ nahradit slovem „listopadu“.

2.​ V čl. V za bod 52 vložit nové body 53 a 54, které znějí:

„53. V § 56 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) není pozemkem, na kterém je zřízena stavba pevně spojená se zemí, přičemž za takovou stavbu se nepovažuje inženýrská síť ve vlastnictví jiné osoby než vlastníka pozemku, a“.

54. V § 56 odst. 2 se písmeno a) zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene b).“.

Následující body 53 až 134 označit jako body 55 až 136.

3.​ V čl. VI bodech 1, 2 a 4 až 7 slova „účinnosti tohoto zákona“ nahradit slovy „účinnosti této části“.

4.​ Článek XIV upravit takto:

„Čl. XIV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou části třetí, která nabývá účinnosti dnem 1. července 2017.“.