9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

POZVÁNKA NA 27. SCHŮZI

úterý 15. dubna 2014, Valdštejnova pracovna (vchod přes recepci C1)

PROGRAM JEDNÁNÍ:

9.00 hod. Přehled o příjmech a výdajích kapitoly 303 Senát Parlamentu za leden – březen 2014

Předkládá: vedoucí Kanceláře Senátu Jiří Uklein

9.10 hod. Senátní tisk č. 265 - Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisů a některých dalších dluhů státu splatných v roce 2014

Přizván: zástupce Ministerstva financí ČR

Zpravodaj: senátor Jan Hajda

Garanční: VHZD

Senátní tisk č. 223 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a který byl podepsán v Kyjevě dne 21. října 2013

Přizván: zástupce Ministerstva financí ČR

Zpravodaj: senátor Jiří Lajtoch

Garanční: VHZD a dále VZOB

Senátní tisk č. 224 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a který byl podepsán v Singapuru dne 26. června 2013

Přizván: zástupce Ministerstva financí ČR

Zpravodaj: senátor Josef Řihák

Garanční: VHZD a dále VZOB

Senátní tisk č. 232 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013

Přizván: zástupce Ministerstva financí ČR

Zpravodaj: senátor Jan Veleba

Garanční: VHZD a dále VZOB

Informace o aktualizaci Konvergenčního programu ČR na léta 2011 až 2017

Informaci přednese: zástupce Ministerstva financí ČR

10.25 hod. Senátní tisk č. 262 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Přizván: zástupce Ministerstva dopravy ČR

Zpravodaj: senátor Petr Bratský

Garanční: VHZD a dále VZOB

Senátní tisk č. 242 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé

Přizván: zástupce Ministerstva dopravy ČR

Zpravodaj: senátor Karel Korytář

Garanční: VHZD a dále VZOB

Senátní tisk č. 243 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a vládou Státu Izrael na straně druhé

Přizván: zástupce Ministerstva dopravy ČR

Zpravodaj: senátor Leopold Sulovský

Garanční: VHZD a dále VZOB

Senátní tisk č. 244 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé týkající se evropských programů družicové navigace

Přizván: zástupce Ministerstva dopravy ČR

Zpravodaj: senátorka Veronika Vrecionová

Garanční: VHZD a dále VZOB

11.25 hod. Informace z jednání Podvýboru pro energetiku VHZD ze dne 14. dubna 2014 k následujícím senátním tiskům:

Senátní tisk č. J 119/09 - Doporučení Komise ze dne 22. 1. 2014 týkající se minimálních zásad pro průzkum a těžbu uhlovodíků (jako je plyn z břidlic) s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení

Senátní tisk č. K 120/09 - Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o průzkumu a těžbě uhlovodíků (jako je plyn z břidlic) s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení v EU

Informaci přednese: senátor Jiří Bis, předseda podvýboru

11.30 hod. Senátní tisk č. 266 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Přizván: zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Zpravodaj: senátor Jiří Bis

Garanční: VHZD

poté Různé - sdělení předsedy výboru, podněty senátorů

senátor Jan Hajda

předseda výboru