Zákon

ze dne ……2004,

kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení
a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 391/2002 Sb. a zákona č. 482/2004 Sb., se mění takto:

1.​ V § 1 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „v souladu s koncepcí bytové politiky schválenou vládou České republiky “.

2.​ V § 1 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“)“.

3.​ V § 2 odst. 1 písmeno e) zní:

„e) úroky z vkladů, penále, pojistná plnění a jiné platby získané v souvislosti s použitím prostředků Fondu,“.

4.​ V § 2 odst. 1 písm. g) se slova „z předvstupních a“ nahrazují slovem „ze“.

5.​ V § 2 odst. 1 se za písmeno g) vkládají nová písmena h) a i), která znějí:

„h) přijaté půjčky a úvěry,

i) splátky státních půjček poskytnutých do fondů obcí na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu,“.

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno j).

6.​ V § 2 odstavec 2 zní:

„(2) Dluhopisy vydané k zajištění příjmů Fondu jsou vydávány podle zvláštního právního předpisu.1)“.


7.​ § 3 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2) zní:

㤠3

Použití prostředků Fondu

(1)​ Finanční prostředky soustředěné ve Fondu lze použít pouze na území České republiky

a)​ ke krytí části nákladů spojených s výstavbou, pořízením, opravami a modernizací bytů, bytových a rodinných domů formou úvěru,

b)​ ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami nebo pobočkami zahraničních bank fyzickým a právnickým osobám na výstavbu, pořízení, opravu a modernizaci bytů, bytových a rodinných domů,

c)​ ke krytí části nákladů spojených s výstavbou, pořízením, opravami nebo modernizací bytů, bytových a rodinných domů formou dotace,

d)​ k ručení za část nesplacené jistiny úvěrů poskytnutých bankami nebo pobočkami zahraničních bank fyzickým a právnickým osobám

1.​ na výstavbu, pořízení, opravu a modernizaci bytů, bytových a rodinných domů,

2.​ na výstavbu infrastruktury obcemi pro bytovou výstavbu,

e)​ ke krytí části nákladů spojených s koupí nebo nabytím pozemků nebo jejich odpovídajících částí, které jsou kupovány nebo nabývány společně s pořizovanými byty, bytovými nebo rodinnými domy formou úvěru nebo formou krytí části úroků z úvěru,

f)​ ke krytí části úhrady formou úvěru za účelem nabytí členských práv a povinností v družstvu, nebo za účelem nabytí podílu v právnické osobě, stane-li se účastník nájemcem bytu, popřípadě bude-li mít jiné právo užívání bytu v bytovém domě nebo rodinném domě ve vlastnictví právnické osoby, které se nabytí členských práv a povinností nebo nabytí podílu týká,

g)​ ke krytí části nákladů spojených s pořízením zařízení bytu formou úvěru.

(2)​ Finanční prostředky soustředěné ve Fondu lze dále použít

a)​ k nákupu hypotečních zástavních listů,

b)​ k nákupu dluhopisů, jejichž emitentem je Česká národní banka,

c)​ k nákupu státních dluhopisů,

d)​ k úhradě závazků plynoucích z ručení podle odstavce 1 písm. d),

e)​ k úhradě závazků z vydaných dluhopisů,

f)​ k úhradě nákladů spojených se správou Fondu,

g)​ k úhradě nákladů spojených s poskytováním prostředků podle odstavce 1,

h)​ k úhradě nákladů spojených s podporou informační a poradenské činnosti v oblasti bydlení,

i)​ k nákupu dluhopisů vydaných členskými státy Evropské unie nebo jinými státy tvořícími Evropský hospodářský prostor, členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, cenných papírů a dluhopisů vydaných centrálními bankami těchto států a dluhopisů vydaných Evropskou investiční bankou.

(3)​ Činnosti spojené s funkcí Fondu podle odstavce 1 písm. a), b) a d) může Fond svěřit jiné právnické osobě na základě výběrového řízení vyhlášeného podle zvláštního právního předpisu.2)

(4)​ Fond uzavírá s příjemci finančních prostředků Fondu smlouvu o poskytnutí prostředků podle odstavce 1.

(5)​ V souvislosti s poskytnutím prostředků Fondu podle odstavce 1 Fond si vyžádá od fyzické nebo právnické osoby žádající o poskytnutí prostředků z Fondu poskytnutí informací a podkladů nezbytných k posouzení jejich schopnosti hospodárně použít finanční prostředky k účelu, ke kterému mají být poskytnuty.

(6)​ Při hospodaření Fondu se nesmí aktiva Fondu snížit pod 6 miliard Kč. Zůstatky prostředků Fondu se na konci kalendářního roku převádějí do následujícího kalendářního roku.

(7)​ Na poskytnutí prostředků z Fondu není právní nárok.

______________

2) Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.“.

8.​ Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2b) zní:

㤠3a

Tvorba a použití prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb

Fond může vytvářet fond kulturních a sociálních potřeb, na jehož tvorbu a hospodaření s prostředky se použijí ustanovení zvláštního právního předpisu2b) obdobně.

_____________

2b) Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb.“.

9.​ V § 4 odst. 2 se za slova „o činnosti Fondu“ vkládají slova „ , vztazích mezi jeho orgány“.

10.​ V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Při posuzování místních a regionálních potřeb podpory investic do bydlení spolupracují orgány Fondu se samosprávnými orgány obcí a krajů.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

11.​ V § 5 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Není-li Poslaneckou sněmovnou Parlamentu schválen rozpočet Fondu na příslušný kalendářní rok před prvním dnem tohoto kalendářního roku, řídí se jeho rozpočtové hospodaření v době od prvního dne tohoto kalendářního roku do schválení rozpočtu na tento rok objemem a členěním příjmů a výdajů rozpočtu Fondu v předchozím roce. Výdaje v tomto období se uvolňují v jednotlivých položkách rozpočtu Fondu ve výši jedné dvanáctiny celkové roční částky v každém měsíci tohoto období.“.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

12.​ V § 5 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) V případě naléhavé potřeby může Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Poslanecké sněmovny na návrh ministra projednat a schválit nezbytné přesuny mezi jednotlivými položkami rozpočtu Fondu v průběhu kalendářního roku.“.

13.​ V § 7 odst. 3 se slova „pro místní rozvoj“ zrušují.

14.​ § 9 zní:

㤠9

Vláda stanoví nařízením podmínky použití finančních prostředků k účelům uvedeným v § 3 odst. 1 a § 3 odst. 2 písm. d) a f), přičemž podmínky poskytnutí prostředků mohou obsahovat zacílení podpor zejména na mladé lidi, domácnosti s nižšími příjmy, osoby znevýhodněné v přístupu k bydlení, nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením.“.

Čl. II

Ministr pro místní rozvoj předloží vládě ke schválení do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona návrh statutu Státního fondu rozvoje bydlení vypracovaný v souladu s tímto zákonem.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.