SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

273. USNESENÍ

z 33. schůze konané dne 20. října 2014

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

senátní tisk č. 364

Po úvodním slově zástupce předkladatele Ladislava Němce, náměstka ministra dopravy ČR, po zpravodajské zprávě senátora Petra Bratského a po rozpravě

VÝBOR

I.​ doporučuje

Senátu Parlamentu ČR schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II. určuje

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Petra Bratského;

III. pověřuje

předsedu výboru senátora Jana Hajdu, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu.

senátor Jan Hajda v.r.

předseda výboru

senátor Petr Bratský v.r. senátor Karel Korytář v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru