Zpráva o životním prostředí České republiky 2015

Předkládá:

Mgr. Bohuslav Sobotka, v.r.

předseda vlády

Zpracoval:

Mgr. Richard Brabec, v.r.

ministr životního prostředí


P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

SENÁT

Návrh

USNESENÍ SENÁTU

ke Zprávě o životním prostředí České republiky 2015

Senát Parlamentu ČR:

bere na vědomí Zprávu o životním prostředí České republiky 2015.


PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

Zpráva o životním prostředí České republiky (dále jen „Zpráva“) je na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, usnesení vlády č. 446/1994 a usnesení vlády č. 934/2014 každoročně předkládána ke schválení vládě České republiky a následně k projednání Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR. Nejpozději do tří měsíců od jejího schválení vládou musí být zveřejněna.

Počínaje Zprávou o životním prostředí České republiky 2005 je zpracováním dokumentu pověřena CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

Zpráva tvoří základ reportingu v oblasti životního prostředí České republiky. Metodickým základem dokumentu jsou indikátory, tj. přesně metodicky popsané ukazatele navazující na hlavní témata životního prostředí České republiky a na cíle Státní politiky životního prostředí ČR 2012–2020 (SPŽP ČR 2012–2020).

Navržená sada indikátorů není statická, ale je průběžně přizpůsobována potřebám aktuální SPŽP ČR, problémům životního prostředí i dostupnosti podkladových datových sad. V posledních letech tak například došlo ke změně několika tematických kapitol včetně prezentovaných indikátorů. K úpravám došlo i v předkládané Zprávě 2015, která obsahuje celkem 44 indikátorů členěných do 10 základních tematických kapitol.

Zpráva 2015 je rozšířena v rámci tématu Průmysl a energetika o indikátor č. 26 Těžba surovin a v rámci tématu Zemědělství o indikátor č. 23 Spotřeba hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. Vzhledem k hydrometeorologické situaci v roce 2015, která zapříčinila výrazné sucho, je v rámci Zprávy 2015 zpracován indikátor č. 1 Hydrometeorologické podmínky (dříve Meteorologické podmínky).

Zpráva 2015 je navíc nově doplněna o stručný přehled zapojení ČR do různých mezinárodních aktivit v oblasti životního prostředí. Zpráva 2015 je také nově rozšířena o závěrečnou tematickou část Strategie a politiky v resortu životního prostředí, která se věnuje jejich krátkému představení a zhodnocení.

S ohledem na harmonogram přípravy Zprávy nejsou některá data, z důvodu metodiky jejich vykazování a zpracování, v době předložení publikace do vlády k dispozici, případně jsou ve Zprávě prezentována data předběžná. V případě, že jsou data ve finální podobě k dispozici až po tomto termínu, dochází k jejich aktualizaci pouze v tabelárních přehledech publikovaných ve Statistické ročence životního prostředí ČR 2015, která bude publikována a distribuována společně se Zprávou 2015.

Zpráva po schválení vládou prochází jazykovou korekturou, je upravována profesionálním grafickým studiem do dokumentu, ve kterém jsou každému indikátoru věnovány cca 3–4 strany. Shodně se Zprávou za rok 2011, 2012, 2013 a 2014 bude Zpráva 2015 prezentována a distribuována v elektronické podobě na USB nosičích (společně se Statistickou ročenkou životního prostředí ČR 2015 a Zprávami o životním prostředí v krajích ČR 2015), a to v nákladu 1 000 kusů. Zpráva je distribuována oběma komorám Parlamentu ČR, dále je rozesílána do Národní knihovny ČR a do regionálních knihoven. Zpráva je rovněž předávána národním a mezinárodním spolupracujícím organizacím (Evropská agentura pro životní prostředí, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Evropská komise). Zpráva je také pravidelně prezentována na odborných seminářích a konferencích zaměřených na problematiku hodnocení a reportingu.

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2015 nemá dopad na státní rozpočet a nemá vliv na rozpočty krajů a obcí. Neovlivní podnikatelské prostředí ani rovné postavení mužů a žen ve společnosti.

Finanční prostředky na realizaci Zprávy 2015 jsou vyčleněny jak z rozpočtu CENIA (v rámci Závazného plánu rozpočtu úkolu 3040 Hodnotící centrum), tak i rozpočtu Edičního plánu MŽP na rok 2016.