SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR

22. USNESENÍ

z 5. schůze, konané dne 22. února 2017

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 54

Po úvodním slově Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D., ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, která vystoupila jako zástupce navrhovatele, po zpravodajské zprávě, kterou přednesl senátor Michael Canov, a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR schválit projednávaný návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu senátora Michaela Canova;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Miroslava Antla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Michael Canov v.r.

zpravodaj výboru

Miroslav Antl v.r.

předseda výboru

Jiří Burian v.r.

ověřovatel výboru