SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

36. USNESENÍ

z 10. schůze, konané dne 16. května 2013

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 94

Po úvodním slově zástupce předkladatele Mgr. Tomáše Jana Podivínského, náměstka ministra životního prostředí, zpravodajské zprávě senátora Ivo Bárka a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR vyjádřit vůli návrhem zákona se nezabývat;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu Parlamentu ČR senátora Ivo Bárka;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Ivo Bárka, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.


Pavel Eybert v.r.

místopředseda výboru

Ivo Bárek v.r.

zpravodaj výboru

Petr Vícha v.r.

ověřovatel výboru