SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE

146. USNESENÍ

z 19. schůze, konané dne 11. července 2018

k petici „NE ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí!“

(senátní tisk č. 226)

Po úvodním slovu předsedy výboru senátora Zdeňka Papouška, informaci senátora Jiřího Čunka k petici č. 11/17 „NE ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí!“ (senátní tisk č. 226), která byla předmětem veřejného slyšení výboru dne 28. března 2018, a po rozpravě

Výbor

I.​ o z n a m u j e

Organizačnímu výboru Senátu, že šetření ve věci petice č. 11/17 „NE ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí!“ (senátní tisk č. 226) bylo ukončeno;

II. d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu ČR na základě seznámení a projednání petice č. 11/17 „NE ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí!“ (senátní tisk č. 226) na veřejném slyšení výboru dne 28. března 2018 a na základě stanoviska Výboru územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (usnesení č. 100/18 ze 16. května 2018) přijmout návrh usnesení, který je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení;

III. n a v r h u j e

Organizačnímu výboru Senátu zařadit na pořad následující schůze Senátu bod: Petice č. 11/17 „NE ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí!“ (senátní tisk č. 226);

IV.​ u r č u j e , ž e

osobami zastupujícími petenty, které požívají práv podle § 142a odst. 2 jednacího řádu Senátu, jsou mluvčí petičního výboru petice uvedení v příloze č. 2 tohoto usnesení;

V. d o p o r u č u j e , a b y

na projednávání na schůzi Senátu byli pozváni: zástupci petentů, ministr životního prostředí ČR, ministryně pro místní rozvoj ČR, ministryně průmyslu a obchodu ČR, hejtman Jihomoravského kraje, hejtman Zlínského kraje, předseda Českého báňského úřadu, vedoucí stavebního úřadu a vodoprávního úřadu Města Uherské Hradiště, vedoucí stavebního úřadu a vedoucí vodoprávního úřadu Města Veselí nad Moravou, starostka Města Uherský Ostroh, ředitel Vodovodů a kanalizací Hodonín, a. s., ředitel Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje, ředitelka Krajské hygienické stanice Zlínského kraje a generální ředitel Povodí Moravy, s. p., které výbor považuje za peticí dotčené, a kteří jsou uvedeni v příloze č. 2 tohoto usnesení;

VI.​ u r č u j e

zpravodajem výboru pro projednání senátního tisku č. 226 na schůzi Senátu senátora Jiřího Čunka;

VI.​  p o v ě ř u j e

předsedu výboru senátora Zdeňka Papouška toto usnesení předložit předsedovi Senátu Parlamentu ČR a Organizačnímu výboru Senátu.

Zdeněk Papoušek v. r.

předseda výboru

Jiří Čunek v. r.

zpravodaj výboru

Zuzana Baudyšová v. r.

ověřovatelka výboru


Příloha č. 1

k usnesení č. 146/18

Počet listů: 1

Návrh usnesení Senátu Parlamentu ČR

Senát Parlamentu České republiky

I.​ b e r e n a v ě d o m í

petici č. 11/17 „NE ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí!“ obsaženou v senátním tisku č. 226;

I.​  k o n s t a t u j e , ž e

petice č. 11/17 „NE ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí!“ (senátní tisk č. 226) je důvodná;

I.​ k o n s t a t u j e , ž e

-​ 

-​ jímací území podzemní vody Bzenec – komplex v blízkosti záměrů štěrkopísků je nenahraditelným a v rámci ČR strategickým zdrojem kvalitní pitné vody,

-​ zajištění zásobování pitnou vodou je prioritním veřejným zájmem ochrany veřejného zdraví. Zásadou jeho odpovědné ochrany je uplatnění „principu předběžné opatrnosti“. Při současném stavu poznání je překážkou povolení a realizace záměru těžby a úpravy štěrkopísků v Uherském Ostrohu 2,

-​ odborné studie nevyloučily možnost negativního vlivu  záměru těžby na jímacím území, a to i v případě dodržení stanovených podmínek v posudku EIA. Stanovisko odborné nezávislé České geologické služby zřízené MŽP konstatuje, že nemůže záměr těžby označit za akceptovatelný;

I.​ d o p o r u č u j e

-​ ověřit při následném posuzování záměru těžby dotčenými orgány státní správy relevantnost veškerých dosud zpracovaných podkladů z pohledu ochrany podzemních vod a s tím spojeného rizika znehodnocení významného vodního zdroje a současně s uplatněním „principu předběžné „opatrnosti“,

-​ zohlednit při následném projednávání záměru těžby úřady státní správy závěry odborných studií, zveřejněných po vydání závazného stanoviska EIA a nové skutečnosti vyhodnocení hydrologických a hydrogeologických podmínek v důsledku klimatických změn a z toho vyplývajících změn v přirozeném přírodním prostředí jímacích území;

I.​ p ř i p o m í n á , ž e

při posuzování záměrů nejen v procesu EIA, ale i v navazujících řízeních je důležité věnovat pozornost nejen procesním úkonům, ale také především obsahové a odborné kvalitě podkladů a vyhodnocení kumulativních důsledků záměru v území vzhledem k jeho udržitelnosti.

Příloha č. 2

k usnesení č. 146/18

Počet listů: 2

Seznam osob,

které mají požívat práv podle § 142a odst. 2 jednacího řádu Senátu

Petiční výbor:

Vážená paní

Hana Habartová

Sokolská 717

696 85 Moravský Písek

Seznam

fyzických osob a představitelů právnických osob,

správních úřadů a orgánů územní samosprávy,

jež výbor považuje za dotčené peticí

Vážený pan

Mgr. Richard Brabec

ministr životního prostředí ČR

PRAHA

Vážená paní

Ing. Klára Dostálová

ministryně pro místní rozvoj ČR

PRAHA

Vážená paní

Ing. Marta Nováková

Ministryně průmyslu a obchodu ČR

PRAHA

Vážený pan

JUDr. Bohumil Šimek

hejtman Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 449/3

601 82 Brno

Vážený pan

Jiří Čunek

hejtman Zlínského kraje

tř. Tomáše Bati 21

761 90 Zlín

Vážený pan

Ing. Martin Štemberka, Ph.D.

předseda

Český báňský úřad

Kozí 4

P.O. BOX 140

110 01 Praha 1 - Staré Město

Město Uherské Hradiště

Ing. Rostislav Novosad

vedoucí - stavební úřad, vodoprávní úřad

Masarykovo náměstí 19

686 01 Uherské Hradiště

Město Veselí nad Moravou

Ing Vítězslav Petřík – vedoucí, stavební úřad

Ing. Bc. Jiří Janoška – vedoucí, vodoprávní úřad

tř. Masarykova 119

698 01 Veselí nad Moravou

Město Uherský Ostroh

Ing. Hana Příleská

starostka

Zámecká 24

687 24 Uherský Ostroh

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

RNDr. Pavel Koubek, CSc.

ředitel

Purkyňova 2933/2

695 11 Hodonín

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Ing. David Křivánek

ředitel a vedoucí služebního úřadu

Jeřábkova 4

602 00 Brno

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

MUDr. Eva Sedláčková

ředitelka a vedoucí služebního úřadu

Havlíčkovo nábřeží 600

760 01 Zlín

Povodí Moravy, s.p.

MVDr. Václav Gargulák

generální ředitel

Dřevařská 11

602 00 Brno