P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

6. funkční období

472.

USNESENÍ SENÁTU

z 15. schůze dne 18. července 2008

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony /senátní tisk č. 272/

Senát

I.​ vrací návrh zákona Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, uvedených v příloze tohoto usnesení;

II.​ pověřuje senátorku Lianu Janáčkovou a senátora Milana Bureše odůvodněním usnesení Senátu na schůzi Poslanecké sněmovny.

Přemysl Sobotka v. r.

předseda Senátu

Rostislav Slavotínek v. r.

ověřovatel Senátu


Příloha k usnesení č. 472

Pozměňovací návrhy

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony

1. V Čl. IV v § 16 odst. 5 větě čtvrté za slova „ustanovován tlumočník“ vložit slovo „českého“.

2. V Čl. VI dosavadní text označit jako bod 1 a doplnit nový bod 2, který zní:

„2. V § 141 odst. 2 se slova „znakovou řečí“ nahrazují slovy „některým z komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob“.“.

3. V Čl. VII dosavadní text označit jako bod 1 a slova „pro neslyšící a hluchoslepé osoby“ nahradit slovy „neslyšících a hluchoslepých osob“.

4. V Čl. VII za bod 1 doplnit nový bod 2, který zní:

„2. V § 476d odst. 5 větě druhé se slova „znakové řeči“ nahrazují slovy „zvoleného komunikačního systému neslyšících a hluchoslepých osob“.“.

5. V Čl. IX slova „nebo znakované češtiny“ vypustit.

6. V Čl. X slova „, znakovaná čeština“ vypustit.