SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ

441.

USNESENÍ SENÁTU

z 24. schůze, konané dne 25. května 2016

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolu o udržitelné dopravě k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat /senátní tisk č. 214/

Senát

dává souhlas k ratifikaci Protokolu o udržitelné dopravě k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat.

Milan Štěch v. r.

předseda Senátu

Zdeněk Papoušek v. r.

ověřovatel Senátu