SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

12. FUNKČNÍ OBDOBÍ

ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR

79. USNESENÍ

z 21. schůze, konané dne 9. dubna 2020

k návrhu zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Senátní tisk č. 227

Po úvodním slově Stanislava Kouby, náměstka ministryně financí, který vystoupil jako zástupce navrhovatele, po zpravodajské zprávě, kterou přednesla senátorka Anna Hubáčková a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR schválit projednávaný návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR v souvislosti s projednáváním návrhu zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 přijmout doprovodné usnesení, jehož text je uvedený v příloze;

III.

určuje

zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu senátorku A. Hubáčkovou;

IV.

pověřuje

předsedu výboru senátora Miroslava Antla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Anna Hubáčková v.r.

zpravodaj výboru

Miroslav Antl v.r.

předseda výboru

Michael Canov v.r.

ověřovatel výboru

Příloha k usnesení ÚPV č. 79

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

12. FUNKČNÍ OBDOBÍ

USNESENÍ SENÁTU

z 19. schůze, konané dne 9. dubna 2020

přijaté v souvislosti s projednáváním návrhu zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2.

Senát

I.​ žádá

1.​ ministryni financí, aby v co nejkratší lhůtě připravila novelizaci uvedeného zákona tak, aby nebyly vyloučeny ze subjektů kompenzačního bonusu osoby, jež jsou mimo výkon činnosti osoby samostatně výdělečně činné podle zákona upravujícího důchodové pojištění také účastny na nemocenském pojištění jako zaměstnanec a jejichž příjmy z tohoto zaměstnání nepřesahují v kalendářním měsíci 10 000 Kč;

1.​ ministryni financí, aby na stránkách finanční správy vhodným způsobem zveřejnila Informaci Generálního finančního ředitelství ve věci zpřesnění výkladu části zákona „správce bonusu jej vrátí daňovému subjektu bez zbytečného odkladu ode dne vyměření kompenzačního bonusu“ tak, aby výklad zaručoval, že pojem „bez zbytečného odkladu“ nebude představovat dobu přesahující 5 dní od připsání na samostatný osobní daňový účet poplatníka a dále aby stejným způsobem zaručila, že k připsání kompenzačního bonusu na samostatný osobní daňový účet poplatníka ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 tohoto zákona nedojde později než 14 dní od podání příslušné žádosti;

I.​ pověřuje předsedu Senátu, aby s přijatým usnesením seznámil ministryni financí.