Vládní návrh,

kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené, podepsaná v Tokiu dne 27. června 2017


Návrh

USNESENÍ

Senátu Parlamentu České republiky

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené, podepsaná v Tokiu dne 27. června 2017

Senát Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené, podepsané v Tokiu dne 27. června 2017.


Předkládací zpráva

pro Parlament České republiky

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené (dále jen „Dohoda“), podepsaná v Tokiu dne 27. června 2017, umožní mladým lidem z obou států uskutečnit střednědobý poznávací pobyt na území státu druhé smluvní strany a v jeho průběhu vykonávat pracovní činnost, a získat tak finanční prostředky ke krytí části nákladů spojených s pobytem.

V současné době jsou japonští občané při vstupu na území České republiky pro pobyt v trvání do tří měsíců osvobozeni od vízové povinnosti, není-li účelem jejich pobytu výkon výdělečné činnosti. Totéž platí pro vstup českých občanů na území Japonska. Sjednání Dohody má usnadnit občanům obou států získání dlouhodobého víza včetně možnosti vykonávat na území druhého státu krátkodobá zaměstnání. Dlouhodobé vízum do ČR bude opravňovat jeho držitele k cestám (do tří měsíců pobytu) do ostatních schengenských států.

Japonsko je turisticky přitažlivou zemí a ze strany české mládeže lze očekávat zájem o využívání možností, které bude Dohoda nabízet. Sjednání Dohody rovněž přispěje k dalšímu zlepšení a rozšíření dosavadních velmi dobrých vzájemných vztahů. Lze očekávat zintenzivnění stávající spolupráce a vazeb, mimo jiné v kulturní a školské oblasti. Dohoda tak rozšíří stávající možnosti poznávání, cestování a vzdělávání mládeže o další formu.

Podobné dohody o pracovní dovolené má Česká republika sjednány s Kanadou, Novým Zélandem, Korejskou republikou, Izraelem a Chile a možnosti, jež tyto dohody zakládají, jsou ze strany českých občanů hojně využívány. Na bezesmluvním základě je program pracovní dovolené uskutečňován ve vztahu k Tchaj-wanu. Ve stádiu negociací jsou návrhy dohod o pracovní dovolené s Argentinou, Hongkongem a Austrálií. Japonsko má tyto smlouvy sjednány s Austrálií, Novým Zélandem, Kanadou, Korejskou republikou, Francií, Německem, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska, Irskem, Dánskem, Tchaj-wanem, Hongkongem a Norskem.

Primárním cílem Dohody je cestování a poznávání druhé země, přičemž studium na území státu druhé smluvní strany je samozřejmě rovněž možné. Aby se předešlo zneužívání tohoto systému, obsahuje Dohoda ustanovení znemožňující vydat vízum k pracovní dovolené téže osobě opakovaně.

Iniciativa uzavřít Dohodu vzešla z japonské strany. Jednání probíhala korespondenčně mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Japonska. Konzultovány byly průběžně i další zúčastněné resorty. Česká strana postupovala při jednání v souladu se schválenou směrnicí pro expertní jednání. V průběhu jednání bylo nezbytné vyřešit a v návrhu Dohody zohlednit zásadní rozdíly ve vízových systémech obou států. Zatímco v České republice bude žadatelům vydáváno dlouhodobé vízum pro opakovaný vstup platné až na jeden rok ode dne vydání víza, přičemž toto vízum bude pobytovým titulem (a pracovním oprávněním) po celou dobu pobytu, v Japonsku bude vydáváno pouze vízum pro jeden vstup platné tři měsíce [čl. 1 odst. 3 písm. b) Dohody], v jejichž průběhu se bude český žadatel muset dostavit na území Japonska a zaregistrovat se k pobytu až na jeden rok od dne vstupu (čl. 3 odst. 2 věta první Dohody); opakované opuštění a opětovný vstup na území Japonska pak bude rovněž umožněn (čl. 3 odst. 2 věta druhá Dohody).

K obsahu Dohody:

K čl. 1

Toto ustanovení vymezuje podmínky vydávání víz k pracovní dovolené oběma stranami. Odstavec 2 odráží požadavek japonské strany vyplývající ze specifického ustanovení jejího právního řádu. Odstavec 3, jak uvedeno výše, odráží skutečnost, že v České republice a v Japonsku budou vydávány odlišné typy víz.

K čl. 2

Na základě tohoto ustanovení bude možné podávat žádosti o víza k pracovní dovolené pro japonské žadatele pouze na Velvyslanectví České republiky v Tokiu a pro české žadatele pouze na Velvyslanectví Japonska v Praze.

K čl. 3

Odstavce 1 a 2 opět odráží rozdíly mezi českým a japonským systémem (viz výše). Klíčové je ustanovení odstavce 3, které umožňuje držitelům víza k pracovní dovolené v průběhu pobytu na území druhého státu pracovat bez pracovního povolení; na české straně se bude jednat o případy spadající pod § 98 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Odstavec 4 pak umožňuje zabránit vstupu nebo vyhostit osoby, které stát pobytu bude považovat za nežádoucí.

K čl. 4

Počet víz k pracovní dovolené, která budou obě strany na základě Dohody vydávat, tj. kvóta, bude určena až po vstupu Dohody v platnost, a to výměnou diplomatických nót.

K čl. 5

Toto ustanovení upravuje povinnost držitelů víza k pracovní dovolené dodržovat v průběhu pobytu právní předpisy přijímajícího státu.

K čl. 6

Toto ustanovení stanoví, že Dohoda bude prováděna v souladu s právními předpisy obou států.

K čl. 7

Tento článek obsahuje standardní závěrečná ustanovení o vstupu v platnost, řešení sporů, změnách Dohody, konzultacích a možnosti pozastavit nebo ukončit platnost Dohody a jejich důsledcích.

* * *

Dohoda bude mít v České republice charakter prezidentské smlouvy, neboť se jedná o mezinárodní smlouvu, která upravuje práva a povinnosti osob ve smyslu čl. 49 písm. a) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Ústava“), a rovněž obsahuje ustanovení o věcech, jejichž úprava je vyhrazena zákonu, ve smyslu čl. 49 písm. e) Ústavy. Z tohoto důvodu podléhá po svém podpisu ratifikaci prezidentem republiky, k níž je třeba souhlasu obou komor Parlamentu. Po svém vstupu v platnost a po splnění všech podmínek stanovených v čl. 10 Ústavy se stane součástí českého právního řádu.

Dohoda je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky, se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii, se závazky převzatými v rámci jiných platných mezinárodních smluv, s mezinárodními obyčeji a s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva.

Sjednání a provádění Dohody si nevyžádá zvýšené požadavky na státní rozpočet. Nebude mít dopad životní prostředí, na rovnost mužů a žen, na podnikatelské prostředí ani na pracovní trh.

Dohodu bude provádět Ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem vnitra.

Vláda České republiky vyslovila souhlas se sjednáním Dohody na své schůzi dne 14. června 2017 usnesením č. 460.

V Praze dne 27. prosince 2017

Předseda vlády:

Ing. Andrej Babiš v. r.