zákon

ze dne ........………,

kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 202/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

1.​ V § 1 odst. 1 se za slovo „ekonomickém“ vkládá slovo „ , demografickém“.

2.​ § 2 včetně nadpisu zní:

„§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)​ individuálním údajem údaj týkající se jednotlivé právnické nebo fyzické osoby, získaný pro statistické účely podle tohoto zákona,

b)​ důvěrným statistickým údajem takový údaj, který umožňuje přímou nebo nepřímou identifikaci jednotlivé právnické osoby nebo který je osobním údajem fyzické osoby podle zvláštního zákona,2a)

c)​ anonymním údajem takový individuální údaj, který buď v původním tvaru nebo ani po provedeném zpracování neumožňuje přímou, popřípadě nepřímou identifikaci jednotlivé právnické nebo fyzické osoby,

d)​ přímou identifikací identifikace jednotlivé právnické nebo fyzické osoby na základě jakéhokoliv identifikátoru, který lze použít bez nutnosti vynaložit ke zjištění identity dané osoby nepřiměřeného času a úsilí,

e)​ nepřímou identifikací možnost odvodit totožnost jednotlivé právnické nebo fyzické osoby jiným způsobem než způsobem uvedeným v písmenu d),

f)​ statistickou informací informace sociálního, ekonomického, demografického nebo ekologického charakteru, která vznikla agregací individuálních údajů,

g)​ statistickým účelem užití pro číselný, slovní nebo grafický popis hromadných jevů a procesů ve společnosti, národním hospodářství a životním prostředí pomocí statistických informací,

h)​ statistickým zjišťováním získávání individuálních údajů od zpravodajských jednotek pro statistické účely podle tohoto zákona,

i)​ zpravodajskou jednotkou právnická osoba, organizační složka státu nebo fyzická osoba, od nichž se požaduje poskytnutí individuálních údajů ve statistickém zjišťování podle tohoto zákona,

j)​ zpravodajskou povinností povinnost zpravodajských jednotek poskytnout požadované individuální statistické údaje včas, úplně, správně a pravdivě pro statistická zjišťování, uvedená v programu statistických zjišťování,

k)​ ekonomickým subjektem každá právnická osoba, organizační složka státu a dále fyzická osoba, která má podle zvláštního právního předpisu postavení podnikatele,2)

l)​ identifikačním číslem ekonomického subjektu (dále jen „identifikační číslo“) číselný kód, který slouží k jeho identifikaci,

m)​ zemědělskou činností zemědělská výroba rostlinná a živočišná, včetně zelinářství, zahradnictví, včelařství, rybářství, chovu kožešinových a jiných zvířat, dále lov a odchyt zvěře, výroba zemědělských výrobků, pěstování lesa a těžba dřeva, jakož i poskytování služeb pro zajištění těchto činností,

n)​ ochranou důvěrných statistických údajů souhrn opatření a nástrojů, které zajišťují takové nakládání s důvěrnými údaji ze statistických zjišťování, prováděných státní statistickou službou, a s údaji získanými z administrativních zdrojů, aby nemohly být neoprávněně změněny, zničeny, ztraceny, přeneseny či jinak zneužity a sloužily jen pro statistické účely; této ochraně podléhají též sdružené údaje za více právnických nebo fyzických osob, z nichž lze bez vynaložení nepřiměřeného času a úsilí určit nebo zjistit, které osoby se tento údaj týká.“.

3.​ V § 3 odstavec 3 zní:

„(3) Orgány vykonávající státní statistickou službu jsou povinny zajistit ochranu důvěrných statistických údajů způsobem stanoveným tímto zákonem. Obsahují-li důvěrné statistické údaje též osobní údaje, podléhají tyto osobní údaje ochraně způsobem stanoveným zvláštním zákonem.2a)“.

4.​ V § 4 odst. 1 písm. a) se za slovo „ekonomické“ vkládá slovo „ , demografické“.

5.​ V § 4 odst. 1 písm. d) se slovo „odvětví“ nahrazuje slovem „částí“.

6.​ V § 4 odst. 1 písm. f) se za slovo „ekonomického“ vkládá slovo „ , demografického“.

7.​ V § 4 odst. 1 písm. g) se slova „a zpracovává demografické projekce“ zrušují.

8.​ V § 4 odst. 1 písm. i) se za slovo „ekonomickém“ vkládá slovo „ , demografickém“.

9.​ V § 4 odst. 1 písmeno m) včetně poznámky pod čarou č. 2b) zní:

„m) spolupracuje s mezinárodními organizacemi; zejména se podílí na tvorbě statistiky Evropských společenství,2b)

________________

2b) Čl. 284 a 285 Smlouvy o založení Evropského společenství.

Čl. 187 Smlouvy o založení Evropského společenství atomové energie.“.

10.​ V § 4 odst. 1 písm. n) se slovo „zajišťuje“ nahrazuje slovem „vytváří“.

11.​ V § 4 odst. 2 písm. a) se za slovo „ekonomického“ vkládá slovo „ , demografického“.

12.​ V § 4 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , další odborné publikace a časopisy“.

13.​ V § 4 odst. 3 písm. a) se slovo „individuálních“ nahrazuje slovy „důvěrných statistických“.

14.​ V § 4 odst. 3 písm. b) se slova „duplicitnímu zjišťování údajů“ nahrazují slovy „nadměrnému zatěžování zpravodajských jednotek“.

15.​ V § 6 odst. 2 se věta poslední nahrazuje větou „Rada má nejvýše 25 členů.“.

16.​ V § 6 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Funkce člena rady je čestná.“.

17.​ V § 6 odstavec 3 zní:

„(3) Rada projednává návrh programu statistických zjišťování, vyjadřuje se k návrhům statistických zjišťování bez zpravodajské povinnosti a posuzuje potřebnost údajů poskytovaných podle § 9 odst. 1 pro Český statistický úřad. Další úkoly, způsob práce a svolávání jednání rady upravuje její statut, který vydá předseda Českého statistického úřadu.“.

18.​ V § 9 se na začátek odstavce 2 vkládají slova „Bez projednání v radě“.

19.​ V § 9 odst. 2 písm. c) bodě 2 se za slova „povinen odvádět“ vkládá slovo „zaměstnavatel“.

20.​ V § 10 odst. 2 písm. d) se za slovo „poskytnutí“ vkládá slovo „individuálních“.

21.​ V § 11 se slovo „bezplatného“ zrušuje a za slovo „poskytování“ se vkládá slovo „individuálních“.

22.​ V § 12 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Pro vytváření těchto informací jsou státní orgány a zdravotnická zařízení podle povahy své činnosti povinny poskytovat Českému statistickému úřadu důvěrné statistické údaje o rodném čísle, místě trvalého pobytu, místě pobytu cizince, který na území České republiky pobývá na základě víza k pobytu nad 90 dnů, státním občanství, porodní charakteristice narozeného dítěte, rodinném stavu, pořadí manželství (rozvodu), počtu nezletilých dětí v rozvádějících se manželstvích, příčinách rozvratu manželství, pokud byly zjištěny, příčině smrti, délce života zemřelého kojence, místě a čase sledované události.“.

23.​ V § 13 odst. 2 se slovo „individuálními“ nahrazuje slovy „důvěrnými statistickými“.

24.​ Nadpis nad § 16 se zrušuje a pod § 16 se vkládá nadpis, který zní: „Povinnost mlčenlivosti a ochrana důvěrných statistických údajů“.

25.​ V § 16 odstavec 1 zní:

„(1) Zaměstnanci orgánů vykonávajících státní statistickou službu a jiné fyzické osoby, které zajišťují zpracování statistických zjišťování nebo sběr údajů pro zemědělské soupisy, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných statistických údajích, se kterými se seznámí. Za tímto účelem jsou povinni při nástupu do zaměstnání nebo před zahájením příslušných prací složit slib mlčenlivosti.“.

26.​ V § 16 odst. 2 se slovo „individuálními“ nahrazuje slovy „důvěrnými statistickými“.

27.​ V § 16 odst. 4 se slovo „individuálního“ nahrazuje slovy „důvěrného statistického“.

28.​ V § 16 odst. 6 se slovo „individuálními“ nahrazuje slovy „důvěrnými statistickými“.

29.​ Pod § 17 se vkládá nadpis, který zní: „Poskytování důvěrných statistických údajů“.

30.​ V § 17 odst. 1 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 6) zní:

„a) mohou si poskytnout navzájem důvěrné statistické údaje, pokud je potřebují pro zajištění státní statistické služby, a to způsobem, který zajišťuje ochranu jejich důvěrnosti; tímto způsobem si mohou navzájem poskytnout též důvěrné statistické údaje pro tvorbu statistiky Evropských společenství,6)

________________

6) Čl. 14 nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství.“.

31.​ V § 17 odst. 1 písm. b) se slovo „individuální“ nahrazuje slovy „důvěrné statistické“.

32.​ V § 17 odst. 1 písm. c) se slovo „individuální“ nahrazuje slovy „důvěrný statistický“.

33.​ V § 17 odst. 1 písm. d) se slovo „individuální“ nahrazuje slovy „důvěrný statistický“.

34.​ V § 17 odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 6a) zní:

„e) poskytují důvěrné statistické údaje pro účely tvorby statistiky Evropských společenství v souladu s právem Evropských společenství.6a)

______________

6a) Nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství.

Nařízení Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90 ze dne 11. června 1990 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství.“.

35.​ V § 17 odst. 2 větě první a třetí se slovo „individuální“ nahrazuje slovy „důvěrný statistický“.

36.​ V § 17 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

37.​ V § 17 odst. 4 se slovo „individuálních“ nahrazuje slovy „důvěrných statistických“ a slova „nebo vědecké“ se zrušují.

38.​ Nadpis § 18 zní: „Poskytování statistických informací a anonymních údajů“.

39.​ V § 18 odst. 1 se za slova „jiných médií“ vkládají slova „a způsobem umožňujícím dálkový přístup7a)“ a současně se vkládá nová poznámka pod čarou č. 7a), která zní:

________________

7a) § 2 písm. o) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.“.

40.​ V § 18 odst. 1 písm. a) se za slovo „poskytuje“ vkládá slovo „požadované“.

41.​ V § 18 odst. 1 písm. b) se za slova „poskytuje vytvořené statistické informace“ vkládají slova „a anonymní údaje“.

42.​ V § 18 odst. 1 písm. b) se za slova „pořízením kopií“ vkládají slova „ , cenou nosičů“.

43.​ V § 18 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a anonymních údajů“.

44.​ V § 18 odst. 3 se za slova „oznámí ve“ vkládá slovo „hromadných“.

45.​ V § 18 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ , vlastních publikacích i jiných médiích a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup“.

46.​ V § 19a odst. 1 větě první se za slova „registr ekonomických subjektů“ vkládají slova „a registr sčítacích obvodů“.

47.​ V § 19a odst. 1 větě druhé se slova „je registr“ nahrazují slovy „jsou registry“.

48.​ V § 19a odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

49.​ V § 20 odst. 2 písm. n) se slova „základního jmění“ nahrazují slovy „základního kapitálu“.

50.​ V § 20 odst. 2 se na konci písmene r) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena s) a t), která znějí:

„s) hodnota zboží přijatého za příslušné kalendářní období z ostatních členských zemí Evropských společenství,

t) hodnota zboží odeslaného za příslušné kalendářní období do ostatních členských zemí Evropských společenství.“.

51.​ V § 20 odst. 6 se slova „písm. k) až r)“ nahrazují slovy „písm. k) až t)“.


52.​ V § 20a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. a) a b) jsou veřejné údaje a poskytují se každému, kdo o ně požádá. Orgánům uvedeným v § 18 odstavci 1 písm. a) se tyto údaje poskytují bezplatně, ostatním žadatelům za sjednanou cenu podle cenových předpisů.

(3) Údaj uvedený v odstavci 1 písm. c) je neveřejný. Český statistický úřad jej poskytne ministerstvům, která zajišťují státní statistickou službu a dále jinému státnímu orgánu nebo orgánu územní samosprávy, jestliže tento orgán bude k získání požadovaného údaje oprávněn podle zvláštního zákona a nepůjde-li o údaj získaný pro statistické účely.“.

53.​ V § 20d se slova „§ 20a až“ nahrazují slovy „§ 20b a“.

54.​ Nadpis nad § 21 se zrušuje a pod § 21 se vkládá nadpis, který zní: „Identifikační číslo ekonomického subjektu a identifikační kód“.

55.​ V § 21 odst. 1 se za slovo „číslo“ vkládají slova „ekonomického subjektu (dále jen „identifikační číslo“)“.

56.​ V § 21 odst. 4 se za slovo „číslo“ vkládá slovo „toho“.

57.​ V § 28 odst. 4 se slovo „individuálních“ nahrazuje slovy „důvěrných statistických“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9 části věty za středníkem, čl. I bodu 30 části věty za středníkem, čl. I bodu 34 a čl. I bodu 50, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.