SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

56. USNESENÍ

z 5. schůze, konané dne 2. března 2011

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,

a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 40

Po úvodním slově zástupce předkladatele Ing. arch. Pavla Kasíka, náměstka ministra spravedlnosti ČR, po zpravodajské zprávě senátora Karla Korytáře a po rozpravě

VÝBOR

I. doporučuje

Senátu Parlamentu ČR schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II. určuje

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Karla Korytáře;

III. pověřuje

předsedu výboru senátora Jana Hajdu, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu.

senátor Jan Hajda v.r.

předseda výboru

senátor Karel Korytář v.r.

zpravodaj výboru

senátor Jaromír Strnad v.r.

ověřovatel výboru