P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

4. funkční období

43. USNESENÍ

VÝBORU PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST

z 7. schůze, konané dne 9. dubna 2003


k návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Maltou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 9. dubna 2002 ve Vallettě (senátní tisk č. 63)

Po odůvodnění zástupce předkladatele Ing. Ladislava Zelinky, náměstka ministra financí ČR, zpravodajské zprávě senátora Františka Kroupy a po rozpravě

výbor

I. d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu ČR dát souhlas k ratifikaci předložené dohody;

II. u r č u j e

zpravodajem výboru pro jednání o této dohodě na schůzi Senátu senátora

Františka Kroupu;

III. p o v ě ř u j e

předsedu výboru, senátora Josefa Jařaba, aby toto usnesení předložil předsedovi Senátu Petru Pithartovi.


Josef Jařab, v.r.

předseda výboru


František Kroupa, v.r.

zpravodaj výboru

Jaroslav Horák, v.r.

ověřovatel výboru